Trondheim

Trondheim kommune har tre strategiske hovedgrep for perioden 2019-2022: Relasjonell velferd, smartby og universitetskommune. Til sammen skal dette bidra til at byen både blir bedre å bo, samtidig som vi fremmer bærekraft utvikling

Positive City Exchange - Et horisont 2020 smartbyprosjekt

Hvordan bygger vi byer som produserer mer energi enn de bruker? Hvilke teknologier og forretningsmodeller gjør det mer sannsynlig å lykkes? Hvordan sikre vi bred medvirkning i utviklingen av fremtidens løsninger? Dette er noen av de spørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet +CityExchange

Relasjonell velferd, samskaping og kommune 3.0

Kvaliteten på relasjonene mellom folk påvirker både den enkeltes livskvalitet og samfunnets evne til å takle omstilling. Relasjonell velferd omfatter tiltak og virkemidler der hensikten er å fremme inkludering, mangfold, tilhørighet og kreativitet hos innbyggerne.

Smart bærekraftig byutvikling, digitalisering og demokrati.

Trondheim er en “smart” by når vi bruker teknologi og tilgjengelige data til å involvere byen i en bærekraftig prioritering av ressurser. Smartby omfatter tiltak og virkemidler knyttet til å åpne kommunen opp (åpne data / åpne grensesnitt), fatte bærekraftige beslutninger, og fremme økt innbyggerinvolvering i beslutnings- prosesser og utviklingsarbeid.

Samfunnslæring og Universitetskommunen TRD 3.0.

Kommunen må ta et betydelig ansvar for å utvikle den kunnskap og kompetanse, og de løsninger, kommunesektoren trenger. Dette skal skje i et tett samspill med innbyggere, forskningsmiljøer og næringsliv. Universitetskommunen omfatter tiltak og virkemidler som støtter opp under kunnskapsbasert innovasjon og omstilling.


Kontakt

Kontakt: Øyvind Tanum, smartbysjef Trondheim kommune

Telefon: 938 75 204

E-post: oyvind.tanum@trondheim.kommune.no