Bergen

Vi skal løse problemer som betyr noe. Bergen kommune er Norges nest største kommune med sine 281.445 innbyggere. Bergen kommune har et mål om å gi alle like muligheter, skape Norges grønneste storby, og vektlegge økonomisk ansvarlighet og verdiskapning. Dersom vi skal lykkes med å nå disse målene, må kommunen jobbe smartere innen flere områder som omsorg, mobilitet, bygg og energi . Vi har 281.445 gode grunner for hvorfor vi må jobbe sammen med kunnskapsmiljøene, næring og våre innbyggere for å utvikle samfunnet sammen.

Her kan du lese mer om noen av våre smarte tiltak, prosjekter eller programmer innen mobilitet, bygg og helse.

Et hav av muligheter - åpne data

Bergen kommune er fast bestemt på å møte fremtiden offensivt, fremoverlent og transparent. Systematisk deling og tilgjengeliggjøring av data til næringsliv, innbyggerne, FoU-miljøer og andre er derfor et viktig bidrag for å systematisk tilrettelegge for innovasjon og nytenkning hos andre og oss selv.

I 2018 startet Bergen arbeidet med å etablere det som kalles for en «data lake» eller «datasjø», og i 2019 åpnet vi den offisielt. En «datasjø» er en metode for innsamling av lagring av alle ulike typer data (strukturert og ustrukturert) som tabeller og databaser, strømmer og sensordata, lyd og bilde og annen informasjon.

Vi har valgt å kalle den for Lungegårdsvannet.

Potensialet

Med Lungegårdsvannet er vi i stand til å systematisere, bearbeide og tilgjengeliggjøre kommunale og andre data på en helt ny måte. Med andre ord: det gjør oss klare til å møte fremtiden offensivt og forberedt. Mulighetene er store og ukjente for både oss og næringslivet.

I tråd med Bergen kommunes InnoLab filosofi vil også Lungegårdsvannet bidra til å knekke siloer mellom tradisjonelle fagområder. Gjennom å trekke inn rådata i Lungegårdsvannet kan vi nå systematisere disse dataene på tvers og se helt nye sammenhenger, og slik løse både store og små problemer. Det betyr uante muligheter for effektivisering og tjenesteutvikling på innbyggernes premisser.

I dag jobber vi med seks ulike såkalte «use-cases» som tar utgangspunkt i tjenester Bergen kommune leverer til innbyggerne:


Smart mobilitet

På mobilpunktet på Møllendal kan nærmiljøet blant annet velge mellom elektriske bildelingsbiler fra tre ulike aktører (avbildet). Punktet har også bussholdeplass, sykkelvei og sykkelparkering.Foto: Ingrid Aarseth Johannessen

Areal brukt til parkering og lite effektive mobilitetsløsninger skaper miljø- og plassutfordringer i sentrum og i mange nabolag. For å løse disse utfordringene må kommunen planlegge for og ta hensyn til dagens og morgendagens transportbehov for innbyggerne. Et fleksibelt mobilitetstilbud bør derfor ta hensyn til at innbyggernes transportbehov varierer gjennom ulike faser i livet.

Områdesatsing, planlegging for luftkvalitet og nye mobilitetsløsninger sett i sammenheng med hverandre gir innbyggerne økt livskvalitet i urbane områder. Det betyr også at kommunen får synergieffekter fra å se disse utfordringene med ett blikk.

Bergen kommune lanserte Norges første mobilpunkt 8. mai 2018 på Møllendal, og det første med det nye skiltet for reservert plass for offentlig bildeling på offentlig vei. På mobilpunktet på Møllendal kan nærmiljøet blant annet velge mellom elektriske bildelingsbiler fra tre ulike leverandører. Punktet har i tillegg bussholdeplass med rutetider i sanntid, ladepunkter for elbil, sykkelvei, sykkelparkering og helårs bysykler i nærheten. I løpet av 2018 vil fire mobilpunkt tilpasset lokale behov og muligheter, være etablert i Bergen.

Kontaktperson for prosjektet: Lars Ove Kvalbein, lars.kvalbein@bergen.kommune.noSmarte bygg

Foto: Bergen kommune

Bergen kommune er den største bygg- og eiendomsaktøren i Bergen med over tusen bygg som har over 10.000 muligheter. Kommunen har derfor satt seg ambisiøse mål om at energiforbruket skal ned med 15 % innen 2020, og 25 % innen 2030 for egne bygg.

I ett prosjekt har kommunen samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune og en videregående skole for å utvikle et felles energisystem for flere av bygningene i området. Byggene i prosjektet har svært ulike funksjoner, og derfor svært ulike energiprofiler. Bygningene består blant annet av skoler, idrettshaller, isbane og systemet deler både på varme og kjøling.

Bergen kommune er opptatt av å tenke nytt og prøve ny teknologi som kan bidra til redusert behov for energi. Derfor blir alle nye og rehabiliterte bygg testet ut med ny teknologi som ulike typer solpanel som både produserer elektrisitet og varme. Gatelys som bruker gammel teknologi oppgraderes med ny LED-teknologi og automatisk styring ut fra behov.

Kontaktperson for prosjektet: Elisabeth S. Sørheim, Elisabeth.sorheim@bergen.kommune.no

Smart omsorg

Prosjektene i Smart omsorg er rettet mot fem satsingsområder

Smart omsorg innebærer satsinger på velferdsteknologi, innføring av nye tjenester og mer effektiv drift av eksisterende tjenester. Kommunen skal finne frem til smartere løsninger i arbeidshverdagen til ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Særlig vil det bli satset på bedre digitale verktøy som kan gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv. Kommunen skal også satse på strategisk arealutnyttelse, bedre organisering og målrettet kommunikasjon. I videoen ser du hvorfor vi tenker nytt innen helse- og omsorgstjenester.

Nye tjenester og bruk av ny teknologi skal bidra til at innbyggere med hjelpebehov kan bo lenger hjemme. Innbyggere skal få mest mulig selvstendige liv i hjemmene sine med bedret livskvalitet og trygghet. Velfersteknologi og hverdagsrehabilitering (gjenopptrening av hverdagsfunksjoner) er to viktige satsinger for at flere skal kunne mestre egen hverdag og bo lengre hjemme. Les mer om programmet ved å klikke på overskriften.

Det er et mål for kommunen at barn og familier som trenger hjelp, får tidlig støtte. Ved å bruke tjenestedesign kan kommunens tjenester tilpasses og utvikles slik at arbeidsprosessene for ansatte blir gode samtidig som kommunen sikrer at barn og unge får den hjelpen de trenger. I Smart omsorg vektlegges særlig utvikling av den forebyggende omsorgen. Her skal barnevernets tjenester sees i sammenheng med tjenester fra helsestasjons- og skolehelsetjenestene. Les mer om programmet ved å klikke på overskriften.

Bergen kommune har omfattende og gode tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Ressursene som brukes må utnyttes godt, og en rekke prosjekter handler om å legge til rette for en smartere arbeidshverdag for ansatte slik at de kan opprettholde en stor andel av arbeidstiden sammen med brukerne. Les mer om programmet ved å klikke på overskriften.

Forvaltningen (som tildeler helse- og omsorgstjenester) skal digitaliseres slik at kommunikasjonen med brukere eller pårørende blir lettere. Målet er fullskala digitalisert selvbetjening for brukere og pårørende, hvor også resultatet av saksbehandlingen er tilgjengelig elektronisk. Les mer om programmet ved å klikke på overskriften.

Kommunens fagsystemer må utvikles for å få nødvendig funksjonalitet for god medisinsk pasientbehandling og god kommunikasjon med brukerne. Teknologiske arbeidsverktøy skal også gi en mer effektiv arbeidshverdag for ansatte. Eksempler på viktige satsinger er mobil omsorg i hjemmesykepleien og elektronisk pasientjournal. Les mer om programmet ved å klikke på overskriften.

Kontakt:

Stine Mari Nytun Leirdal v/byrådsleders avdeling

Telefon: 91 81 22 45

E-post: Stine.Mari.Leirdal@bergen.kommune.no