Finansrapport 2017

Hovedtrekk 2017

Kommunens likviditet var tilstrekkelig til å dekke løpende betalingsforpliktelser gjennom året. Les mer om likviditet her

Avkastningen i Trondheim kommunes kraftfond (TKK) ble 347,6 millioner kroner, tilsvarende 5,3 prosent av samlet portefølje. Dette er 123,7 millioner kroner over budsjettert avkastning. Les mer om kraftfondet her

Gjeld til investeringsformål er 14,2 milliarder kroner ved utgangen av året, med en gjennomsnittsrente på 2,17 prosent. Renteutgiftene var 326 millioner kroner, fire millioner kroner under budsjett. Les mer om gjeld her

Finansrapporten er en samlet rapport over Trondheim kommunes likviditet, langsiktige finansielle aktiva (TKK) og gjeld. Rapporten viser status pr 31.12.2017 i forhold til budsjett og rammene i finansreglementet.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gir føringer til innhold og bestemmelser i finansreglementet. Finansreglementet ble sist vedtatt av bystyret den 15.06.2017. Rådmannen har i tillegg finansielle rutiner som beskriver hvordan forvaltning, kontroll og dokumentasjon skal gjennomføres for å sikre en forsvarlig, effektiv og sporbar forvaltning.

Rådmannen dokumenterer og gjennomfører etterkontroller av alle finansielle avtaler inngått av finansforvaltningen. Rådmannen vedtar årlige strategier for finansforvaltningens hovedområder, som tar utgangspunkt i bestemmelsene i finansreglementet. Rådmannen rapporterer status i henhold til finansreglementets bestemmelser til bystyret fire ganger i året. Det blir også gjennomført månedlige statusrapporteringer, i tillegg til kvartalsvise møter med TKKs ekspertpanel.

Den samlede vurderingen er at forvaltningen av finansielle aktiva og passiva er gjennomført på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, hvor risiko og kontroll blir vektlagt. Rådmannen mener at forvaltningen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for Trondheim kommune. Det er ikke avdekket vesentlige avvik eller andre hendelser i forvaltningen i 2017. Forvaltningen er gjennomført innenfor finansreglementets rammer for finansiell risiko i 2017.

I påfølgende kapittel vil det handle om status på kommunens likviditetsstyring. I kapittel tre vil status på Trondheim kommunes kraftfond rapporteres. I siste kapittel fremgår kommunens gjeld, i tillegg til videre utlån og konserninterne lån.