Ganden Chöeling Cádiz 加的斯甘登曲林中心

Septiembre de 2015 Enseñanza " Devoción al guía espiritual"

20159教授 : " 如何有次地性的走向成佛之路 "

September of 2015 Teaching: " Devotion to the guide spiritual "