Updates

December 21.2015
- Added link to archive of Fa Zheng's biography from the new Empire Divided under Useful Links.
- Added link to archive of the original Empire Divided under Useful Links.

December 14.2013
- Added folk tales translated by Empress Zhang.

August 07.2009

- Added biographies for Cao Zhen, Hao Zhao, Li Dian, Wen Pin, Xiahou Ba, Descendants of Liu Bei,
Chen Dao, Dong Yun and Chen Zhi, Empress Mu, Empress Gan, Fei Shi, Huang Quan, Chen Wu, Dong Xi, Quan Cong, Lu Su.

August 06.2009
- Site Opened, background made.