ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τη «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών

Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδημαϊκού έτους 2018 -19».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

12. Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους

στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο

Παράρτημα «ΣΤ», ΜΟΝΟ στο Εξεταστικό Κέντρο, στο οποίο επιθυμούν να

εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

13. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού

υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται γι΄ αυτούς στο

Παράρτημα «Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής) και με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1.

TONIZETAI ότι το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας

(Υπόδειγμα «6»), συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τον ασκούντα/ες τη γονική μέριμνα η επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου] και υποβάλλεται ταχυδρομικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα Εξεταστικά Κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές,είναι: Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ), η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ). Η επιθυμία επιλογής του Εξεταστικού Κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης

Δήλωσης (Υπόδειγμα «6») αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος-α.

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως Εξεταστικό Κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.

Ανεξάρτητα από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών.

Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και

μόνο οι ακόλουθες:

α. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων,

Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 2108904127 - 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.

β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040),

ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. ΓΕΝ 210 6551154, 210 6551155 (πληροφορίεςστη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τηλ 210 4581337, FAX 2104581397).

γ. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας,

Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 2102466694.

δ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού

2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

ε. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-

38635, 24310-38637, 24310-39632.

15. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα

συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος «Θ».

16. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των

υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Εξεταστικών Κέντρων θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα sse.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ssas.gr.

ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr.

17. Οι υποψήφιοι-ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα

συμπληρώσουν και με μέριμνα τους, αυτά να έχουν περιέλθει στα Εξεταστικά Κέντρα,εντός των καθοριζόμενων στο Παράρτημα «Α» καταληκτικών ημερομηνιών (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από το Εξεταστικό Κέντρο).

Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλιπώνδικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες. Οι τελικέςκαταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 16.

18. Οι υποψήφιοι-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα

δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα Εξεταστικά Κέντρα όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας των Σχολών που ενδιαφέρουν τους υποψηφίους. Τονίζεται ότι όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α».

19. Οι υποψήφιοι -ες, οι οποίοι -ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΠΕΘ,υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή, το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ,

σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εποπτεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση

των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία τους.

γ. Την ημέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο

19β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη.

δ. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-

ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφερομένων στα Παραρτήματα «Ε » και «ΣΤ» της παρούσας, τους αφορούν.

20. Οι ήδη υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι, να υποβάλουν

έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες - Σχολές τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Εξεταστικού Κέντρου με μέριμνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζομένων καταληκτικών ημερομηνιών). Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος «ΣΤ» της παρούσας και στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος «Ζ».__