RODO

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jest:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. C.K. Norwida 8A,

tel. 81 886-37-05, adres e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, szkola@rcku.pulawy.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach:

Aleksandra Jarocka - inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji: ul. C.K. Norwida 8A, 24-100 Puławy.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO:

KLAUZULE INFORMACYJNE dotyczące szkoły

Przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej (LO, szkoła policealna)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, tel. (81) 886 37 05

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia kandydata do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj[AP1] . ...

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora.

7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie może być dostawca systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.


Zakwalifikowanie do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, tel. (81) 886 37 05

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zakwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęcia do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

  4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.).

  5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia kandydata do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. xxx

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęcia do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).


Поступление в школу (для беженцев из Украины)

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА


Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

1. Адміністратором ваших даних є Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, tel. (81) 886 37 05. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.

3. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися для проведення процедури зарахування в 1 клас в державну початкову школу для кандидатів, які проживають за межами території, яка стосується цієї школи.

4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 14 грудня 2016 року Про освітнє право (Вісник законів від 2021 року, позиція 1082).

5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає за межами території, яка стосується цієї школи, в 1 клас державної початкової школи.

6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства.Крім того, списки кандидатів, прийнятих і не прийнятих, публікуються шляхом розміщення на видному місці за місцем знаходження

адміністратора.

7. Термін зберігання персональних даних визначено ст. 160 Закону Про освіту. Персональні дані кандидатів, зібрані для цілей рекрутинговогопроцесу, і документація про рекрутинговий процес зберігаються не більше, ніж до кінця періоду, протягом якого учень відвідує державну початкову школу. Персональні дані кандидатів, яких не будо зараховано в список учнів, зібраніз метою розгляду рекрутингового процесу, зберігаються протягом одного року, хіба що на рішення директора було подано скаргу в

адміністративний суд та провадження в суді не закінчилося винесенням правочинного вироку.

8. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:

a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;

b) виправлення даних;

c) обмеження опрацювання персональних даних;

d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.

9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.

11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)

Поступление в соответствующий класс или семестр и поступление в государственную среднюю школу


ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА


Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

1. Адміністратором ваших даних є Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, tel. (81) 886 37 05.

2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.

3. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися для проведення процедури зарахування до відповідного класу чи семестру та для зарахування до загальної середньої школи.

4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO також ст. 9 абз.2 літ. г) RODO. Особливі положення були включені в закон від 14 грудня 2016 року Про освітнє право (Вісник законів від 2021 року, позиція 1082 зі змінами) і Розпорядження Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 р. про освіту непольських громадян та осіб, які є громадянами Польщі, що здобули освіту в школах, які діють в інших системах освіти. (Вісник законів 2020 року, позиція 1283 із змінами).

5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Ненадання даних призведе до неможливості зарахування кандидата до загальноосвітньої школи.

6. Персональні дані будуть передані особам, які діють під керівництвом адміністратора, мають доступ до персональних даних та обробляють їх лише на запит адміністратора, якщо цього вимагає законодавство ЄС або держави-члена.

Одержувачами даних також будуть суб’єкти, які обробляють дані на запит, тобто - xxxx

7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для отримання права зарахування до відповідного класу чи семестру та для зарахування до загальної середньої школи.

8. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:

a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;

b) виправлення даних;

c) обмеження опрацювання персональних даних;

d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.

9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

Klauzule informacyjne dotyczące zajęć dodatkowych w szkole

Zajęcia wspomagające 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest[AJ1] Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, tel. (81) 886 37 05.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach wspomagających.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493). Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych zajęciach wspomagających.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie - nie przewiduje się.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres organizacji zajęć wspomagających, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Dokumentacja jest przechowywana w celach archiwalnych przez okres ... [IOD2]

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.