Kontakt

DYREKCJA PZWiK     (RCKU do 31.09.2023)

od 1 września 2022

KONTAKT

Powiatowy Zespół Wychowania i Kształcenia 

 ul. C.K. Norwida 8A   (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)

  24-100 Puławy

budynek przy ul. C.K.Norwida 8A

tel. +48 (81) 886 37 05, 886 39 36

fax  +48 (81) 886 37 05

e-mail: sekretariat@pzwik.pulawy.pl

TELEFONY WEWNĘTRZNE:

10 - sekretariat główny

12 - wicedyrektor ds. bursy

13 - wicedyrektor ds. szkół (IV LO, dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego)

30 - sekretariat szkolny ( szkola@pzwik.pulawy.pl )

20 - indendentura /administracja

40 - pokój wychowawców (bursa@pzwik.pulawy.pl )

14 - kierownik gospodarczy

budynek przy al. Partyzantów 28

(w roku szkolnym 2023/2024 - budynek zaplanowany do remontu)


POCZTA ELEKTRONICZNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Starosta Puławski.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

9. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt 2.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.