Informujemy, że od 1.09.2023 nastąpiła zmiana nazwy placówki na: Powiatowy Zespół Wychowania i Kształcenia (PZWiK).
Zajęcia w szkołach zaocznych dla dorosłych rozpoczynamy:

NASZA OFERTA

1) IV LO   - klasa: medialna

W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy w IV Liceum Ogólnokształcącym:

Jeśli to  Cię interesuje  to zapraszamy do naszej szkoły. Rekrutacja  odbywa się elektronicznie lub w formie tradycyjnej.
Strona internetowa szkoły: www.4lo.pulawy.pl
REKRUTACJA DO SZKOŁY >> więcej o rekrutacji

2) Bursa Szkolna dla młodzieży szkolnej

Bursa Szkolna to publiczna placówka zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania (szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne)
[Działalność statutowa bursy] [Aktualności bursowe]

Rekrutacja do bursy 


3) CKU czyli bezpłatne szkoły dla dorosłych

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą  edukacyjną >> [Oferta dla dorosłych]

PLANY ZAJĘĆ/KONSULTACJI

Warto wiedzieć

Rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr wiosenny- zajęcia od lutego 2024.

Nauka w naszych szkołach- bezpłatna!!!

Serdecznie zapraszamy. Rekrutacja do końca grudnia 2023.

Kwaterowanie wychowanków w bursie na rok szk.2023/24

Kwaterowanie młodzieży w bursie rozpoczynamy 3 września od godz. 14.00. Wszystkie prośby dotyczące zakwaterowania prosimy zgłaszać wychowawcy grupy w dniu zakwaterowania.

Młodzież mieszkająca poza granicami Polski może się kwaterować w bursie od 1 września od godz. 12.00.  Prosimy o informację o chęci spożywania posiłków w dniach 1-3 września do dnia 31 sierpnia do godziny 10.00 do intendentury RCKU. 

Bursa zapewnia wychowankom:

Wychowanek powinien zabrać ze sobą:


Opłaty za bursę  od 1 września 2023 r.:

Dla pracowników i uczniów:

Microsoft365 dla RCKU

Zaloguj się na: https://www.office.com/.
Login wg wzoru: imie.nazwisko@pzwik.edu.pl
Dyrekcja PZWiK  udostępnia login oraz jednorazowe hasło (przy pierwszym logowaniu należy zmienić na swoje hasło).
Po zalogowaniu można korzystać z aplikacji Outlook (poczta), Teams oraz innych, m.in. Word, Excel, PowerPoint.
Aplikację Teams warto zainstalować na komputerze lub smartfonie, bo wtedy ma więcej funkcjonalności.

REALIZOWANE projekty edukacyjne ...  

Projekt ESA Sieć Antysmogowa

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego ESA czyli Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Projekt NPRCz 2022

W 2022 roku realizujemy projekt mający na celu rozwijanie pasji czytelniczych. W ramach projektu zakupiliśmy 270 książek o łącznej wartości 4 tys. zł (z dotacji), dzięki czemu nasz księgozbiór wzbogacił się o nowości wydawnicze.  Zrealizowaliśmy szereg działań promujących czytelnictwo, w tym 16 listopada zorganizowaliśmy  spotkanie autorskie z ks. dr Rafałem Pastwą (ze swoich środków).  [więcej]

Projekt "Lekcja ENTER"

W 2022 roku nauczyciele IV LO realizują projekt edukacyjny Lekcja ENTER.
Dzięki temu sale lekcyjne szkoły wzbogaciły się  o 3 nowoczesne monitory interaktywne  SMART-65 w ramach ministerialnej dotacji z programu  Aktywna Tablica 2021.

Projekt "Różne aspekty andragogiki"

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 przez nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dzięki realizacji projektu w lutym 2016 roku nauczyciele w trakcie tygodniowego pobytu w Portugalii zdobyli nowe doświadczenia w pracy z dorosłymi.  [czytaj o projekcie]

Info ze Starostwa Powiatowego w Puławach

Rekrutacja do szkół

OFERTA EDUKACYJNA Powiatu Puławskiego (informator)
- zapraszamy młodzież i dorosłych do szkół w RCKU

I Nadwiślańskie Spotkania z Folklorem Ziemi Puławskiej

Zachęcamy do udziału w imprezie powiatowej

Powiatowy Dzień Wolontariatu

8 grudnia 2022  - więcej na stronie Starostwa

Dbajmy o zdrowie ...

Jak chronić siebie i innych >> [PORADNIKI] [wskazówki 1] [wskazówki 2]

koronawirus3

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
MEiN, MZ i GIS dla szkół (od kwietnia 2022)

od kwietnia 2022

 Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie  - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena  -  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie  -  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Są one gwarancją bezpieczeństwa, a jednocześnie wyrazem troski o zdrowie psychiczne uczniów.

Wobec powyższego dyrektor kierujący szkołą lub placówką – w zależności od istniejących warunków (w tym m.in. lokalowych, sanitarnych) i zasobów kadrowych – posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły lub placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na jej terenie.

Organizacja zajęć

  1.   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

  2.   Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.

  3.   Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

  4.   Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.

  5.   Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie szkoły i  upowszechnia je wśród całej społeczności szkolnej.

  6.   Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.

  7.   Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

  8.   Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

  9.   Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

10.   Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do  bezdotykowego pomiaru temperatury.

11.   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

12.   Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

13.   Obowiązują ogólne zasady higieny:

-         częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),

-         ochrona podczas kichania i kaszlu,

-         unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

-         niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

14.   Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.  

15.   Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

16.   Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

17.   Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

18.   Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.

19.   Zaleca się we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy.

20.   Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, zaleca się ustalenie ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w  przepisach prawa zasad korzystania z gabinetu oraz godzin jego pracy i  upowszechnienie ich wśród uczniów i ich opiekunów.

21.   Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.

22.   Po dłuższej przerwie w użytkowaniu źródełek lub fontann wody do picia należy dokonać przeglądu technicznego i sprawdzenia stanu higieniczno-sanitarnego urządzeń. Zalecenia dotyczące nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym urządzeń zostały wskazane w  Wytycznych „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne” opublikowanych na stronie internetowej GIS: https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty.

23.   Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły z  uwzględnieniem:

24.   Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

  1.   Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.

  2.   Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.

  3.   Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

  4.   Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

  5.   W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in.  kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.

  6.   Jeżeli w szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  7.   W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji.

  8.   Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.

  9.   Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

10.  Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.

11.   Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

 Gastronomia 

  1.   Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.

  2.  Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

  1.   Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

  2.   Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

  3.   Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.

  4.   W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

  5.   Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  6.   Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki – instrukcje

a) instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

b) instrukcja dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

d) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

 

10 zasad dla ucznia

Zapraszamy na stronę powiatu puławskiego: www.pulawy.powiat.pl

Info z Ministerstwa Edukacji i Nauki ...

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją :
BEZPIECZNE WAKACJE