Rapport 2019

Qviflax Kompiskärl 2016-2019

Kompiskärlen har nu varit i bruk en tid. Det är dags för en rapport till medlemmarna om hur vårt avfallshanteringssystem för kategorin brännbart avfall har fungerat hittills.

Principerna för Kompiskärl

  • En medlemsförmån som blir förmånligare än att ha ett eget kärl.
  • Endast för kategorin brännbart avfall (enligt LSJH)
  • Alla hushåll komposterar eget bioavfall på egen tomt
  • Senare har ett flak för järnskrot inkluderats.


Användarstatistik 2016 - 6/2019

Föreningen följer givetvis upp användandet av Kompiskärlen och strävar till att anpassa servicen till behoven. Efter snart 4 år kan vi presentera följande statistik:

På grafen syns antalet tömda kärl per kvartal.

Antalet medlemmar i Kompiskärlen har hållits relativt konstant vid 130-140 st hushåll som är med i Kompiskärlen. Målsättningen är att mängden tömda kärl sakta minskar som följd av bättre kännedom om avfallsproblematik, bättre sortering och effektivare kompostering.

Med den principen kan vi hålla samma förmånliga medlemskostnad år efter år, trots att tömningskostnaden per kärl ökar årligen. Kostnaden för tömning av ett kärl har stigit från drygt 20€ 2016 till knappa 30€ 2019.

Denna planerade trend av minskning i totala antalet kärltömningar per år har tyvärr inte förverkligats - tvärtom har antalet tömningar 2019 ökat(!) jämfört med tidigare år. Vi kommer knappast att kunna hålla den förmånliga prisnivån för medlemskap i Kompiskärlen om medlemmarna inte skärper sig.

Övervakning

Vi är mycket tacksamma för den övervakningsresurs av Kompiskärlen som vi har tillgång till. Han plockar bort mycket felsorterat avfall och gör sig av med avfallet på ett förmånligare sätt än att klämma in felsorterat avfall i våra Kompiskärl för brännbart avfall. Trots exemplarisk övervakning bidrar felsorterat avfall till att öka våra tömningskostnader. Vi måste få bort detta missbruk.

Felsorterat avfall 2018! Madrasser, mattor, dynor, stoppning till utestolar, byggavfall, plast förpackningskartong.

Felsorterat avfall i juni 2019! Ingen förbättring - samma problem trots att en kartong- och plastmottagningspunkt tagits i bruk på Kyrkbacken.

Kameraövervakning

För att underlätta och effektivera övervakningen har föreningen tagit i bruk kameraövervakning vid kompiskärlen. Kameran skickar foton till en molntjänst alltid när någon rör på sig framför kameran.

Med hjälp av den nya övervakningen hoppas vi kunna vägleda medlemmar som inte har bekantat sig med Kompiskärlens regler och ställa till svars förbrytare som dumpar problemavfall på Kompiskärlsområdet.


Vad är brännbart avfall

Qviflax Kompiskärl är dimensionerat för hushållens brännbara avfall enligt LSJH:s definition - dock inte bioavfall och blomstermylla (som med fördel kan läggas i fastighetens kompost).

Till brännbart avfall hör inte:

Metall - större metallföremål sätts i skrotflaket, mindre föremål förs till mottaggningspunkten vid Mattnäs vägskäl.

Glas - förs till mottaggningspunkten vid Mattnäs vägskäl.


Bilden: Mottagningspunkten vid Mattnäs vägskäl

Lumpor

Madrasser, mattor, möbelöverdrag, sittdynor etc. är skrymmande avfall. Qviflax Kompiskärl är inte dimensionerad för sådana föremål. Lumpor bör föras till Pargas eller Korpo återvinningscentral

Förpackningskartong - Förpackningskartong förs till mottagningspunkten vid södra hamnen på Kyrkbacken.


Mottagningsstation för kartong på Kyrkbacken. Observera att förpackningarna bör vikas ihop.


Förpackningsplast - förs till mottagningspunkten vid södra hamnen på Kyrkbacken.


Mottagningsstation för plast på Kyrkbacken. Observera att förpackningarna bör vikas / plattas till för att rymmas in genom det lilla hålet. Brevid matarhålet finns en lucka för litet större föremål.

Stora plastförpackningar och föremål (kanistrar, ämbaren, lådor, såar, tunnor) förs till Korpo eller Pargas återvinningscentral.

Bioavfall

Alla fastigheter i Skärgården skall ha ett komposteringskärl för bioavfall. Eftersom Kompiskärlen är inne i skogen blir bioavfall i kompiskärlen en alltför stor frestelse för skogens djur. Föreningen förbundit sig att inte upprätthålla en matserveringspunkt för skogens gnagare och andra djurarter.

T.ex använda papperstallrikar (utan plasthinna) kan mycket väl komposteras eller brännas i bastu-ugnen inklusive de matrester som finns kvar på tallriken. På grund av Kompiskärlens placering är det mycket viktigt att INGET bioavfall förs till Kompiskärlen.


Bygg-, rivnings- och röjningsavfall

Då man bygger uppstår mycket avfall. Bland dem har vi mycket metall samt plast- och kartongförpackningsmaterial, vilket redan behandlades. Övrigt material förs till Pargas avfallscentral

Vid rivning uppstår mycket blandavfall som delvis kan vara nedsmutsat - rätt adress är Pargas avfallscentral.

Röjning kan gälla vindsutrymmen, garderober, lagerutrymmen och gårdar. Mycket litet av det materialet hör till kategorin Brännbart avfall. Om du tvekar över sorteringen - för till Pargas avfallscentral.


Om du anställer folk för denna typ av arbeten och de förbinder sig att ta hand dom avfallet - se till att de inte missbrukar Qviflax Kompiskärl!