2. Föreningen‎ > ‎

Stadgar

Stadgar för Qviflax byalag, rev. 30.5.2009. Öppna som PDF HÄR.
 
1.    Föreningens namn och hemort 
Föreningens namn är Qviflax byalag - kyläyhdistys och dess hemort är Väståboland.

 
2.    Syfte och verksamhet 
Föreningen syftar till att bevara och främja både den byggda miljön och landskapet inom Qviflax by, dess marker och vattendrag, utveckla byns kultur, väcka intresse för dessa ändamål samt öka samverkan mellan de fast bosatta och fritidsbosatta i byn.
 
I detta syfte ordnar föreningen möten, diskussionstillfällen och fester samt bedriver informationsverksamhet. Den kan utge publikationer och idka motsvarande verksamhet, som kan förberedas i projektform. Föreningen samverkar med väglagen i Qviflax. Föreningen kan också delta i gränsöverskridande, regionala och internationella samarbetsprojekt.
 
För verksamheten kan föreningen ta emot understöd, organisera penningsinsamlingar och lotterier sedan den inhämtat behövliga tillstånd.

 
3.    Medlemmarna 
Alla som omfattar föreningens syfte och stadgar samt betalar dess avgifter, kan bli medlem av föreningen. Dess medlemmar godkänns av dess styrelse på ansökan. 
 
Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

 
4.    Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen 
En medlem kan uträda ur föreningen genom en skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller  dess ordförande eller  genom att anmäla om utträde vid föreningens möte för  en anteckning i protokollet.      
 
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om denna inte betalat sin förfallna medlems-
avgift eller annars underlåtit att uppfylla sina förpliktelser i förhållande till föreningens syfte.
 
             
5.    Styrelsen 

Ärenden rörande föreningen sköts av dess styrelse, som valts vid årsmötet. Till den hör en ordförande, 2-7 ordinarie medlemmar samt 2-7 suppleanter​, som alla kan delta i styrelsens möten. Bara ordinarie medlemmar har rösträtt vid styrelsens möten. I styrelsen skall alltid ingå en representant för de fast bosatta byborna.
Styrelsens mandatperiod är tiden mellan två årsmöten..

 
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser en sekreterare, en kassör och andra behövliga funktionärer.
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden och viceordföranden medräknade, är närvarande. Eventuella omröstningar avgörs av enkel majoritet.

   
6. Föreningens namnteckning
Innan föreningen registrerats i föreningsregistret tecknas dess namn av styrelsens ordförande, och efter registreringen av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör, minst två tillsammans.

 
7. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse skall lämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas skriftliga utlåtande skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet.                    

 
8. Föreningsmöten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen vald dag under tiden mars-maj. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter, eller då styrelsens anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar anhåller om det.
 
Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller den åsikt, som understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.

 
9. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen sammankallar föreningens möten senast sju dagar före mötet genom ett kallelsebrev till varje medlem, e-post, SMS-meddelande eller anslag på Kvivlax bytorg senast en månad före mötet.
 

10. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande frågor:

  1. Mötet öppnas och val av mötesordförande.
  2. Val av mötets sekreterare,  två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
  4. Föredragningslistan godkänns.
  5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.
  6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
  7. Verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs.
  8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
  9. Val av en revisor och dennes suppleant.
  10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 
Om en medlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte,  skall denne skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att frågan hinner behandlas och ta upp på föredragningslistan.
 

11.  Anslutnings- och medlemsavgifter 
Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och medlemsavgift, som uppbärs för det innevarande verksamhetsåret. Hedersmedlem erägger ej medlemsavgift.
 
 
12.    Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande medlemmarna. I kallelsen till mötet skall dessa frågor nämnas.
 
Då föreningen upplöses,  används dess tillgångar för att främja föreningens syfte i enlighet med beslutet på det möte, som fattat beslut om en upplösning av föreningen.


Comments