Program magazynowy WMS

Grupa Software Studio prezentuje program do zarządzania  własnymi lub obcymi magazynami wysokiego składowania. Nasze oprogramowanie tworzymy w oparciu o najnowsze technologie informatyczne ASP.net AJAX baza danych MS SQL 2008 Server narzędzia programistyczne MS Visual Studio 2010.

Zarządzanie magazynem WMS
Warehouse Managment System

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania.Nowoczesny magazyn wysokiego składowania


Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji (działalności): przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek. 


Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net

Program magazynowy WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008 Server.

menu supervisor
Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry program WMS to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:
Analiza przedwdrożeniowa - obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy.
Projekt systemu - przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta, jego specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki i dodatkowych potrzeb klienta poparty profesjonalnym doborem sprzętu, który uwzględnia wszelkie czynniki warunków środowiska pracy pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.
Parametryzacja systemu - czynność wykonywana po podpisaniu kontraktu polegająca na przygotowaniu systemu WMS do wymagań klienta sprecyzowanych w projekcie systemu (zakres prac obejmuje dostosowanie architektury bazodanowej, parametryzacja algorytmów sterowania, przygotowania niezbędnych raportów, interfejsów z systemami ERP, MRP)
Instalacja - szczegółowa konfiguracja i instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami. 

Program magazynowy

Program magazynowy


Testy i szkolenia - zainstalwoany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie, dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu. Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika. Oddanie systemu - odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne i wydajnościowe oprogramowania i sprzętu na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. 

magazyn wysokiego składu


serwis - ostatnim etapem każdego wdrożenia w magazynie wysokiego składu jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, że jest to jeden z najbardziej docenianych etapów podczas którego staramy się zapewniać wsparcie, rozwój i dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o stanach: bieżącym dostępnym ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców i wielu innych.

Nowoczesny program WMS

Studio Magazyn WMS .net
to program oparty o najnowsze technologie programowanie Visual Studio 2008, ASP.net + AJAX oraz bazę danych MS SQL 2008 server. Aplikacja magazynowa może pracować w sieci lokalnej ( intranet ) lub w sieci ogólnodostępnej ( internet ) doskonale obsługując zarówno włanych pracowników firmy, jak i udostępniajac wybrane elementy - moduły systemu informatycznego - kontrahentom. Za pomocą takich modułów klienci mogą spradwzać dostępność towaru w magazynie, śledzić dostawy, kontrolować własne dokumenty magazynowe.

Własny magazyn wysokiego składowania 

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy - ewidencja ilościowo wartościowa.

Obce magazyny wysokiego składu 

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowoym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania. 
Moduł internetowy dla kontrahentówznajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potzreba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z mozliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.) 
Dokumenty magazynoweDokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu - przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu - miejsca składowania) na inne. Przedstawione opisy dotyczą komercyjnego systemu oferowanego pod nazwą handlową Studio magazyn WMS .net opracowanego w technoloii Microsoft Asp.Net i bazy danych MS SQLserver. W związku z powyższym opis techniczny dotyczy programu dedykowanego dla firm prowadzących magazyn wysokiego składowania lub gospodarkę magazynową z ewidencją w oparciu o numery serii/partii (traceability – śledzenie produktów w łańcuchu dostaw). Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów, a zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów, ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu, w związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego oprogramowania może być inny niż wynika to z opisu. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest obrazem możliwości systemu, natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów.