Stadgar

Stadgar för Klintens Båtklubb

2014-01-01

§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening, som bildades 1933. Föreningens ändamål är att

 • sammansluta båtägare och andra intresserade av båtsport,

 • bevaka gemensamma intressen för båtlivet,

 • med gemensamma arbetsinsatser tillhandahålla brygg- och båtuppläggningsplatser,

 • informera om och bevaka miljöfrågor i användning och underhåll av båtar,

 • förmedla allmän kunskap om båtfrågor och sjömanskap samt

 • stimulera kamratskap och sammanhållning mellan medlemmarna.

§ 2 Medlemskap

Klubben är öppen och medlemskap kan erhållas av alla personer som ansöker om medlemskap.

Ansökan om medlemskap ska inges skriftligen till styrelsen och frågan om eventuellt medlemskap behandlas på närmast följande medlemsmöte, som har att ta ställning till ansökan.

Varje medlem som på detta sätt beviljas medlemskap i klubben tilldelas ett medlemsnummer i löpande följd.

All turordning vad gäller fördelning av bryggplatser, plats för uppläggning och annan eventuell fördelning av resurser, där klubben inte har kapacitet att samtidigt klara alla medlemmars behov, sker i medlemsnummerordning och i första hand till medlem bosatt i det närliggande Stockholmsområdet.

§ 3 Ständig medlem

Till ständig medlem utser medlemsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som på ett särskilt utmärkt sätt varit till nytta för klubben. Sådan medlem ska ha upphört med att aktivt utöva båtsport och ha för avsikt att inte längre inneha båt i klubben.

Ständig medlem är befriad från skyldigheten att betala årsavgift. Ständig medlem har förslagsrätt men inte rösträtt och inräknas inte i medlemsantalet.

§ 4 Överföring av medlemskap

Om aktiv klubbmedlem avlider eller om medlemmen på grund av ålder, sjukdom eller liknande orsak önskar upphöra som aktiv medlem, får medlemskapet med därtill hörande förmåner i form av brygg- och uppläggningsplats överföras på den tidigare medlemmens make eller maka eller bröstarvinge.

Den nye medlemmen tilldelas ett nytt medlemsnummer och detta medlemsnummer utgör i fortsättningen bas för fördelning av resurser enligt § 2 ovan.

§ 5 Medlems allmänna skyldigheter

Medlem ska följa klubbens stadgar och hamnregler och betala beslutade avgifter.

§ 6 Medlems uppgiftsskyldighet

Varje medlem är skyldig att lämna de uppgifter beträffande sig själv och sin båt som klubbens styrelse begär. Vid eventuell änd­ring i lämnade uppgifter är medlem skyldig att utan uppmaning anmäla ändringen till klubben.

§ 7 Medlemskapets upphörande

Flyttar medlem från Stockholmsområdet kan medlemskapet i klubben kvarstå, om inte särskilda skäl talar emot detta. Beslut om eventuellt upphörande av medlemskapet av sådana särskilda skäl fattas vid medlemsmöte.

§ 8 Uteslutning på grund av bristande betalning

Medlem, som står i skuld till klubben för avgifter längre tid än tre månader efter fastställd betalningstid och efter uppmaning inte omgående betalar hela skulden, har förverkat sitt medlemskap och utesluts automatiskt.

Då synnerligen starka skäl finns för uppskov med betalningen får sådant uppskov beviljas av styrelsen efter begäran. Utesluten medlem äger ingen rätt till klubbens tillhörigheter.

§ 9 Uteslutning av annan orsak

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller som motverkar klubbens ändamål och skadar dess intressen eller som genom sitt uppträdande nedsätter klubbens anseende, kan uteslutas av medlemsmöte.

För uteslutning fordras två tredjedels majoritet av närvarande röster.

§ 10 Återinträde efter uteslutning

Medlem som uteslutits på grund av bristande betalning kan på nytt tas in som medlem, om resterande avgifter blivit till fullo betalda och inga andra orsaker förekommit vid uteslutningen.

Ansökan om återinträde ska göras skriftligen och behandlas i enlighet med § 2. Bifalls återinträdesansökning behöver ny inträdesavgift inte betalas. Medlemsmötet som beslutar om återinträde ska samtidigt fatta beslut om medlemmen ska återfå sitt tidigare medlemsnummer eller ett nytt sådant.

§ 11 Avgifter

Varje medlem betalar en inträdesavgift vid inträde i klubben. Varje medlem betalar härutöver årligen medlemsavgift och de övriga avgifter som klubben beslutar om.

Alla typer av avgifter fastställs av årsmötet.

Alla avgifter ska vara betalda senast den 31 maj eller det senare datum styrelsen beslutar om.

För avgift som inbetalas för sent debiteras en förseningsavgift för varje påbörjad månad efter förfallodagen. Som inbetalningsdag räknas bokföringsdag på klubbens konto eller dagen för kontantbetalning till kassören.

§ 12 Medlemsmöten

Varje år hålls två ordinarie medlemsmöten, varav ett årsmöte före mars månads utgång och ett höstmöte på dag som beslutas av styrelsen.

Motioner och andra ärenden till ordinarie medlemsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet och senast den 31 augusti före höstmötet. Kallelse samt dagordning till ordinarie eller extra möte ska vara medlemmarna tillhanda senast tio dagar i förväg.

§ 13 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls då styrelsen beslutar om detta eller då minst fem av klubbens medlemmar skriftligen begär detta med angivande av ärenden de önskar få behandlade. På extra medlemsmöte får inga andra ärenden behandlas än de som är angivna i kallelsen.

Styrelsen är skyldig att sända ut kallelse till extra medlemsmöte inom tre veckor efter att begäran om sådant möte inkommit till klubben från minst det antal medlemmar som anges i föregående stycke.

§ 14 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

 3. Val av ordförande för årsmötet

 4. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll

 5. Protokoll från föregående medlemsmöte

 6. Styrelsens årsberättelse

 7. Revisorernas berättelse

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter

 10. Bestämmande av arvoden

 11. Ev motioner till årsmötet

 12. Val av fyra styrelseledamöter samt en suppleant för dessa

 13. Val av ordförande bland styrelsens åtta ledamöter

 14. Val av två revisorer samt en suppleant för dessa

 15. Ev övriga anmälda frågor

 16. Mötets avslutande

Härutöver kan andra ärenden alltefter behov tas upp i dagordningen för årsmöte.

§ 15 Röstning vid medlemsmöte

Varje medlem äger en röst. Röstning via ombud medges inte.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte annan majoritet är särskilt föreskrivet i klubbens stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom i fall där någon begär sluten sådan. Vid fall av lika röstetal ska lottning avgöra.

§ 16 Styrelse och övriga funktionärer

Styrelse och övriga funktionärer utom valberedningskommitté väljs vid årsmötet.

Klubbens styrelse består av åtta ledamöter med befattningarna ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, klubbmästare, hamnkapten och hamnförvaltare. Fyra ledamöter väljs varje år växelvis för två år i sänder. Avgående ledamot kan återväljas.

För styrelseledamöterna utses två suppleanter. Dessa väljs växelvis en varje år för två år i sänder.

Två revisorer och en suppleant för dessa väljs årligen för ett år i sänder.

Årsmötet utser ordförande bland styrelseledamöterna. Övriga befattningar fördelas av styrelsen själv för ett år i taget vid konstitueringssammanträde.

Årsmötet utser härutöver övriga funktionärer på grund av permanent eller tillfälligt behov, ex miljöansvarig etc. Sådana funktionärer utses alltid för ett år i sänder.

Höstmötet utser en valberedningskommitté med tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningskommittén har att föreslå årsmötet kandidater till de poster inom klubben som står i tur att besättas.

§ 17 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för alla klubbens angelägenheter, verkställer fattade beslut samt förbereder alla frågor som ska föreläggas ordinarie och extra medlemsmöten.

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Hamnkaptenen handlägger inom och ansvarar inför styrelsen för de uppgifter som åligger honom enligt hamnreglerna och för de särskilda uppdrag han får av styrelsen.

Hamnkaptenens ansvar innebär att hans beslut i sådana frågor gäller som styrelsens beslut inför medlemmarna.

§ 18 Arvoden

Arvoden till styrelseledamöter och övriga funktionärer fastställs av årsmötet för ett år i taget.

§ 19 Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska granska klubbens räkenskaper, övriga handlingar och förvaltning samt till årsmötet lägga fram berättelse om denna granskning. Denna berättelse ska i avskrift överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Revisorerna ska ge förslag till årsmötet beträffande styrelsens eventuella ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 20 Hamnregler

Utöver dessa stadgar fastställer klubben de regler som ska gälla för utnyttjandet av klubbens lokaler och hamnområde. Dessa regler sammanfattas under begreppet hamnregler.

Ändring av hamnregler beslutas vid medlemsmöte. Förslag om ändring av hamnreglerna ska framgå av kallelse till sådant medlemsmöte.

Frågor angående klubbens lokaler och hamnområde som inte omfattas av hamnreglerna handläggs av hamnförvaltaren på styrelsens uppdrag.

§ 21 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan företas endast genom beslut om detta vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie medlemsmöte.