Miljöpolicy

Klintens Båtklubb

Box 2025, 132 02 Saltsjö-Boo

Klintens Båtklubbs Miljöpolicy Reviderad i Klinten, januari 2022

På Klintens Båtklubb ska varje medlem värna om miljön. Som båtägare njuter vi av att kunna vistas i vår vackra skärgård. En förutsättning för ett trevligt sjöliv, är ett hälsosamt hav och fungerande ekosystem. Östersjön står inför stora utmaningar och är klassat som ett av värdens mest förorenade innanhav (WWF, 2021). Östersjön har flera stora problem med bland annat övergödning, utsläpp av miljögifter och ökande sjötrafik.

Bland våra nationella miljömål finns det flera mål som berör båtlivet; "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Levande sjöar och vattendrag", "Giftfri miljö" samt "Ett rikt växt- och djurliv". För att miljömålen ska kunna uppnås krävs en översyn av den egna konsumtionen och valen som fattas i vårt båtutnyttjande. Genom genomtänkta val vid inköp minskar vi både konsumtionen och andelen avfall och på så vis minskar vi vår påverkan på natur, miljö och människa.

Varje enskild individ kan minska sin påverka på havsmiljön genom vad just du använder på din båt. Ingen kan lösa alla problem, men alla kan göra något!

Klintens Båtklubb och dess medlemmar ska:

  • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan från sitt eget båtnyttjande. Alla medlemmar ska sträva efter att agera på ett så miljömedvetet sätt som möjligt och följa gällande miljölagstiftning, denna miljöpolicy och avfallsplanen som klubben upprättat.

  • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten. Detta gäller alla de kemikalier som används på båten, exempelvis miljöanpassad olja, glykol för vinterkonservering och rubbing utan mikroplaster.

  • verka för en god avfallssortering i den utsträckning som det är möjligt. Glykol, spillolja, färgburkar, färgrester, trasor, slipdamm och bensin/diesel får inte släppas ut på marken eller i vattnet. Miljöfarligt avfall skall sorteras utefter vad som anges på förpackningen och lämnas på anvisad plats; antingen i klubbens miljöbod (se avfallsplanen) eller på en avfalls- eller kretsloppscentral. Boo kretsloppscentral ligger enbart 4 km från båtklubben och hanterar sortering av överblivna kemikalier. Klintens Båtklubb ombesörjer inte bortforsling av farligt avfall annat än vad som anges i avfallsplanen.

  • endast använda av myndigheter godkända kemikalier och båtbottenfärger avsedda för vår del av Östersjön och/eller Mälaren. Valet av båtbottenfärg är en stor fråga och det krävs att man försöker informera sig själv inför valet av rätt färg. På dagens marknad av båtbottenfärger innehåller många färger biocider vilket är en typ av bekämpningsmedel. Biocider som förekommer i bottenfärg påverkar inte enbart de organismer som försöker fästa sig på skrovet, utan de läcker även ut i vattnet och påverkar övriga vattenlevande växter och djur. TBT (en miljöskadlig tennorganisk förening) och blyhaltiga färger är inte tillåtet att använda på sin båt. Färger innehållande koppar och zink är skadligt för vattenlevande organismer och bör undvikas i största möjliga mån. Vid misstanke om skrovets färg innehåller TBT eller andra otillåtna biocider ansvarar båtägaren för att detta åtgärdas. Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, https://www.kemi.se/.

  • överväga om det är nödvändigt att använda båtbottenfärger i förmån för andra alternativ såsom båtbottentvätt. Båtbotten får tvättas i båttvätt om skrovet är giftfritt, dessa båtar tillåts även att tvättas med högtycktvätt på klubbens hamnplan. Båtbottnar med giftfärg/biocidfärg får inte tvättas på hamnplanen.

  • vid vinterförvaring vidta förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus. Om båtbotten skrapas ska den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand som ”farligt avfall”. Om båtbotten slipas ska slipmaskinen vara försedd med utsug som leds till en dammsugare som är avsedd för att hantera partikulärt avfall.

  • årligen fylla i klubbens miljödeklaration och lämna in till en styrelsemedlem senast under inplocket.

Som medlem i Klintens Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy. KBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Vill du veta vad din båtbotten innehåller?

Laboratoriet ALS erbjuder, i samarbete med Svenska Båtunionen, till ett rabatterat pris analysera din båtbottenfärg. Detta görs genom att skrapa bort en del av båtbottenfärgen och skicka iväg på analys. Mer om deras erbjudande kan du läsa, här.

För mer information;


Klintens båtklubbs miljöpolicy ska revideras med en löpande översyn, men ses över en gång per år. Senaste revisionsdatumet var 22 januari 2022.