TBT-Plan

Klintens Båtklubb

Box 2025, 132 02 Saltsjö-Boo

Klintens Båtklubbs TBT-Plan Klinten, juni 2022

I april 2022 utförde Nacka kommuns miljöenhet ett platsbesök i Klintens Båtklubb. Kommunens utlåtande var i stort mycket positivt, men något som önskades utöver vårt nuvarande miljöarbete var upprättandet av en handlingsplan för sanering av TBT. Denna plan omfattar först en inventering av samtliga båtar äldre än 1995 samt en handlingsplan för båtar som eventuellt kan komma att omfattas av behov av sanering.

Inventering av medlemmarnas båtar

I samband med sjösättningen 7e maj 2022 utfördes en inventering av samtliga båtar som förvarats på hamnplanen under vintern, därefter har de båtar som enbart har sommarplats inventerats.

Inom Klintens Båtklubb finns det 19 båtar som producerades innan 1995 och där status på äldre lager av bottenfärg är okänd. Enligt försiktighetsprincipen avser KBK att testa samtliga båtar < 1995.

I enlighet med Klintens Båtklubbs Miljöpolicy är det helt otillåtet att använda otillåtna bottenfärger, men tidigare lager med biocidfärger kan inte uteslutas.

Handlingsplan för identifiering av TBT och andra biocider

Styrelsemedlemmar har engagerat sig i föreläsningar kring ett hållbart båtägande som Svenska Båtunionen (SBU) anordnat. Under hösten 2021 anmälde klubben två medlemmar till att gå en XRF-förrättar kurs. Under juni blev vi informerade om att vi antagits till kursen, KBKs styrelse har utsett två ledamöter att gå SBUs mätförättarkurs under hösten 2022.

Behovet av identifiering av båtar som kan innehålla TBT-färg finns och därför planerar klubben att mäta samtliga båtar med hjälp av XRF-mätare, antingen genom egna mätförrättare (om kursen genomförs som planerat), alternativt om vi ska anlita en extern mätförrättare.

KBK eftersträvar att mäta samtliga båtar (oavsett ålder) innan utgången av 2023. Syftet är att både kartlägga klubbens båtar, men också att kunna ge medlemmar möjlighet att få ett protokoll som kan nyttjas som en värdehandling.

Medlemmar vars båtar som vinterförvaras på andra platser än KBKs hamnplaner ansvarar själva att beställa XRF-mätning och uppvisa protokoll för KBKs styrelse. Eventuellt kan det vara möjligt att koordinera att KBKs mätförrättare även kan mäta dessa båtar som vinterförvaras på annan plats.

Tillåtna saneringsmetoder

Om XRF mätningen visar utslag på för höga mängder av TBT måste båten saneras. Målsättningen är att samtliga båtar ska vara sanerade och TBT-fria inför sjösättningen 2024.

De tillåtna saneringsmetoderna är det som anges i Transportstyrelsens Rapport ”Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare” (Dnr TSS 2021-3499) som publicerades 2021. Dokumentet togs fram i samarbete med Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Stockholm stad, och Kemikalieinspektionen.

Tillvägagångssättet för tillåten sanering beskrivs i ovan nämnda dokument och metoderna som tillåts vid Klintens Båtklubb är slipning, torrskrapning och gelbehandling.

Varje medlem ansvarar själv att utföra sanering på sin egen båt, men beroende på klubbens kollektiva saneringsbehov kommer klubben eftersträva att undersöka möjligheten att kunna införskaffa skyddsmaterial som kan nyttjas av medlemmar som är i behov av det.

Hantering av nya medlemmar

Sedan våren 2022 har KBK infört ett krav att nya medlemmar som erbjuds sommar och/eller vinterpalats måste kunna uppvisa intyg från XRF-mätning att båten underskrider ansat riktvärde för TBT.

KBK kommer därmed kunna säkra att vi är en TBT fri klubb inför sjösättningen 2024.