Hamnregler

Hamnregler för Klintens Båtklubb

2013

§ 1 Ändamål

Hamnen är avsedd att ge plats för medlemmarnas båtar.

§ 2 Ordning

Inom hamnområdet ska ordning och reda iakttas. Var och en som uppehåller sig inom området är skyldig att följa hamnkaptens eller styrelseledamots anvisningar i ordningsfrågor.

§ 3 Båtägares ansvar

Båtägare är skyldig att ersätta skada som kan uppstå genom otillfredsställande förtöjning, oförsiktig manövrering eller skada på grund av annan ovarsamhet.

Upplåtelse av bryggplats eller uppläggningsplats sker på villkor att båtägaren tar skadeståndsansvar för alla de skador han eller hans båt kan komma att åstadkomma gentemot klubben eller tredje man.

Båtägare är skyldig att tillse att båten för detta ändamål är tillfredsställande ansvarsförsäkrad. Båtägaren ska vid begäran kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis, se vidare § 6 Uppläggning, sista stycket.

§ 4 Förtöjning

Båtägaren bekostar och ansvarar själv för boj, bojförtöjning och förtöjningsmateriel. Förtöjning ska ske enligt försäkringsbolagens anvisningar eller enligt hamnkaptens särskilda riktlinjer.

Båtägare är skyldig att själv på eget initiativ kontrollera och, där hamnkapten så bedömer, byta bojkätting eller bojlina vid de inspektionstillfällen som klubben särskilt anordnar.

§ 5 Upptagning

Efter hamnkaptens tillåtelse har varje medlem rätt att ta upp sin båt på klubbens område. Detta gäller i den mån

Riktvärden på båtens vikt och storlek är max 7,5 ton och 9,75 m (32 fot). 

Generellt gäller att samtliga båtar ska godkännas av hamnkaptenen för att kunna tilldelas bryggplats eller uppläggningsplats. Tveksamma fall avgörs av hamnkapten i samråd med styrelsen. Dess djupgående får enligt hamnkaptens bedömning inte försvåra upptagningen.

§ 6 Uppläggning

Hamnkapten anvisar plats för båtarnas vinteruppläggning samt vid eventuell sommaruppläggning som sker efter särskilt tillständ av styrelsen.

Båtägare är skyldig att palla upp och stötta sin båt på ett betryggande sätt.

Vinterförvaring av båtvagn medges ej på stora planen. Vid klubbhusområdet kan båtvagn efter hamnkaptens godkännande användas vid vinteruppläggning.

Hamnkapten har rätt att efter egen bedömning besluta hur pallning och stöttning ska utföras. Båtägaren anskaffar och bekostar själv erforderligt pallnings- och täckningsmateriel.

Ändring av båtens läge med användande av domkraft el dyl för justering av pallningen får endast ske i undantagsfall och då efter godkännande och under överinseende av hamnkapten. Med sådan justering avses inte den finjustering av stöttningen för att åstadkomma bättre jämvikt, som kan ske med därför avsedda justeranordningar på stöttor och vaggor.

Vid uppläggningstillfället ska båtägaren mot begäran kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis.

§ 7 Sliptagning

Klubbens slip kan användas vid behov för medlemmarnas båtar för tillfällig upptagning. Slipspelet endast köras av hamnkapten eller av person som utsetts av hamnkapten.

Båtar får inte kvarligga på slipvagnen utan ska pallas av. Undantag härifrån kan i särskilda fall medges av hamnkapten för högst 24 timmar.

Fenkölade båtar kan inte pallas av utan särskild utrustning, vilket klubben saknar. Hamnkapten bedömer möjligheterna till sliptagning för sådana båtar från fall till fall.

I samtliga fall ska hamnkapten eller den han därtill utsett närvara då pallning och stöttning av sliptagna båtar sker. I tillämpliga delar gäller vad som sägs i § 6 ovan även vid sliptagning.

§ 8 Avgifter

För kajplats vid klubbens bryggor betalas bryggavgift. Underuthyrning av plats för del av säsongen får endast ske till annan medlem och mot delad självkostnad.

Avgiften för vinteruppläggning av båtar utgår efter pris per kvadratmeter. Ytan för vilken avgift utgår uträknas som båtens längd gånger dess bredd. För båtägare som disponerar större täckställning än som motsvarar båtens längd eller bredd plus 25 cm utrymme åt varje håll kan särskilt areatillägg utgå.

För upptagning och sjösättning betalas särskild avgift. För tillfällig sliptagning av medlemmars båtar betalas ingen särskild avgift till klubben.

§ 9 Sjösättning

Samtliga vinterupplagda båtar ska sjösättas vid ordinarie sjösättningstillfälle enligt § 15.

Medlem som av någon anledning getts tillstånd att ligga kvar på land eller av tekniska orsaker inte kan sjösätta sin båt vid ordinarie sjösättningstillfälle betalar en extra avgift som för varje månad utgår med en sjättedel av vinteruppläggningsavgiften.

Eventuella extra kostnader som uppstår i samband med sjösättning av kvarliggande båt betalas helt av båtägaren.

Medlem som har sin båt på vagn och vill utnyttja rampen för sjösättning och använda sin båt för dagstur äger rätt att förvara sin båtvagn på stora planen på en av hamnkapten anvisad plats.

Vagnen skall vara märkt med medlemmens namn och telefonnummer. Efter avslutad dagstur skall båt och vagn avlägsnas från båtklubbens område.

Sommarförvaring av tomma båtvagnar kan få förekomma vid mån av plats och efter hamnkaptens godkännande. Vagnen skall vara märkt med medlemmens namn och telefonnummer.

§ 10 Anmälan om vinteruppläggning

Nyanmälan om eller uppsägning av vinteruppläggningsplats ska göras till styrelsen eller hamnkapten skriftligt senast den 15 augusti det år uppläggningen avser.

Båtägare som säger upp sin vinteruppläggningsplats senare än 15 augusti betalar full uppläggningsavgift, såvida platsen inte kan utnyttjas för annan betalande båtägare.

§ 11 Städning efter vinteruppläggning

Varje båtägare är skyldig att efter båten sjösättning på egen hand städa den plats han disponerat och att delta i gemensamma städdagar.

Anvisning av plats för uppläggning av pallnings- och täckningsmateriel lämnas av hamnkapten. All uppläggning av materiel på ladans takbjälkar är förbjuden.

Virke som läggs in i ladan måste vara rent från spik etc. för att förebygga skador. Löst vintertäckningsmateriel, virke, aluminiumrör, stålrör etc. ska vara väl buntat med kraftig tejp alternativ snöre och märkt med båtnamn alternativt båtägarens namn. Omärkt materiel i KBK:s lada tillfaller klubben fritt att slänga eller behålla som KBK:s egendom.

Båtägare som har stora ställningar, vaggor etc. ska demontera dessa på det sätt hamnkapten anvisar.

12 Arbetsledning

Hamnkapten eller av denne utsedd medlem leder ensam arbetet vid upptagning eller sjösättning eller då klubbens slip användes.

§ 13 Medlems personliga uppförande

0m någon medlem i samband med båtupptagning eller sjösättning visar sådana brister i sitt personliga uppförande att hamnkapten bedömer att arbete med medlemmens båt kan innebära risker ur arbetsskyddssynpunkt, så har hamnkapten rätt att i samråd med styrelsen vägra ta upp eller sjösätta medlemmens båt.

Eventuella merkostnader som detta innebär för båtens upptagning eller sjösättning ska helt bäras av medlemmen.

§ 14 Medlems arbetsplikt

Båtägare som har sin båt upplagd inom klubbens område är skyldig att utan särskild uppmaning delta i de arbeten som hör samman med båtuppläggning och sjösättning.

I denna skyldighet ingår utplockning av materiel ur ladan på hösten och inplockning och städning på våren. Tidpunkt för dessa gemensamma arbetsdagar meddelas endast på klubbens anslagstavlor.

Varje medlem är dessutom skyldig att efter kallelse av hamnförvaltare hjälpa till med typer av arbeten avseende klubbens anläggningar och hamnområde. Kallelse till sådant arbete ska ske med minst en veckas varsel.

Medlem som inte deltar i gemensamma arbetsdagar eller arbete han/hon blivit särskilt kallad till kommer att åläggas att till klubben betala en extra motsvarande en årlig medlemsavgift.

Medlem som fyllt sextiofem år är befriad från arbetsplikt.

§ 15 Datum för sjösättning och upptagning

Sjösättning av båtar ska normalt ske första lördagen efter den 1 maj. Alla båtar ska vara sjösatta senast den 1 juni. Båtar som getts tillstånd att kvarligga på land ska om möjligt flyttas till en plats som anvisas av hamnkapten.

Upptagning av båtar sker första lördagen i oktober.

Eventuella tillfälliga avvikelser från dessa datum beslutas av styrelsen.

§ 16 Fördelning av bryggplatser

Hamnkapten beslutar i samråd med styrelsen om fördelningen av bryggplatser. Bryggplatser som blir lediga tilldelas medlemmarna i ordning efter medlemsnummer.

Om medlem på vid något tillfälle avstått en erbjudan om bryggplats, så måste medlemmen skriftligen anmäla sitt intresse för att på nytt komma i tur för fördelning av plats. Önskemål om byte av bryggplats ska också anmälas skriftligen.

Medlem är skyldig att på begäran från styrelsen byta till annan bryggplats, om styrelsen bedömer att detta behövs för att utnyttja hamnen bättre sätt.

Om medlem inte utnyttjar sin bryggplats under en hel säsong, från sjösättning till upptagning, se § 15, äger hamnkapten rätt att säga upp bryggplatsen och fördela densamma till medlem som står i bryggplatskön.

§ 11 Elanslutning till båt

Det åligger båtägare att inte ha strömförande kabel inkopplad i klubbens elskåp på annan tid än då arbete på båten pågår, utom för tillfällig batteriladdning. Vid sådan tillfällig anslutning ska kabeln vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och datum för inkoppling om denne inte finns närvarande.

All materiel för elanslutning till båten ska vara av för ändamålet godkänd typ för utomhusbruk (lägst IP44).

§ 18 Heta arbeten

Med heta arbeten avses arbeten där verktyg eller arbetsmetoder alstrar höga temperaturer eller gnistbildning.

Exempel på heta arbeten är:

Vid heta arbeten ska samtliga utfärdade anvisningar för sådana arbeten följas. Vid sådana arbeten ska vattenhinkar och brandsläckare finnas inom räckhåll.

§ 19 Märkning, täckning

På täckning eller pallning bör båtägarens namn och telefonnummer vara tydligt angivet. Presenningar ska vid nyanskaffning vara av neutral eller av styrelsen anvisad färg.

§ 20 Förvaring i ladan och mastställning

Medlem får utan kostnad vinterförvara jollar under 3,5 meters längd och master i ladan.

Spridare och andra utskjutande delar på masterna ska vara bortmonterade, fast/Iöpande rigg och fall tillåts vara kvar i ett väl beslaget skick. I maststället ska inget annat än master förvaras, i möjligaste mån förvaras segelbommar under båttäckningen. Masterna skall märkas med medlemmens namn.

Större båtar än 3,5 meters längd får inläggas i Iadan först efter att alla jollar fått plats och efter tillstånd av hamnkapten i det enskilda fallet.

Medlem, som disponerar båtplats vid klubbens kajer och bryggor eller i anslutning till klubbens område, är skyldig att gå vakt i den omfattning som hamnkapten beslutar.

Vaktlista sätts upp i klubbhuset och berörda medlemmar är skyldiga att ta del av den.