Ideas para desarrollar la lectura crítica en las aulas

                Daniel Cassany Comas. Universitat Pompeu Fabra.
https://www.dropbox.com/sh/ith2l8rgkchr8wk/AACFGBGacCWwNZ1oH0plHl0za
Irudiaren gainean egin klik aurkezpena ikusi edota deskargatzeko (material guztia honako helbide honetan dago: 
http://goo.gl/4aGIxE).

Algunas de las propuestas que se han ejemplificado y analizado en esta charla son:

1)     Buscar falsedades. Adoptar una actitud suspicaz en la lectura y buscar errores, imprecisiones o exageraciones en diferentes documentos dentro y fuera de la red.

2)     Comparar versiones. Leer críticamente dos o más discursos de un mismo hecho (partido de fútbol, noticia, web informativa, tema histórico, etc.), analizar sus diferencias y dilucidar cuál es más fiable, actualizado o coherente con los puntos de vista personales.

3)     Trabajar con Wikipedia: a) comparar una entrada en varias lenguas, en diferentes épocas o escrita por varios wikipedistas; b) hacer entradas de temas locales en euskera, español e inglés. La colmena que es wikipedia ofrece un ejemplo sencillo y práctico de lo que supone contextualizar un contenido para una audiencia y una comunidad, con su cultura, punto de vista, valores, etc.

4)     Trabajar con Wordreference: a) buscar datos lingüísticos en varios idiomas; b) revisar preguntas y respuesta en el foro y elegir las más fiables; c) ayudar a internautas en el foro. Este diccionario abierto y plurilingüe es la web más consultada por muchos alumnos hoy en día.

5)     Analizar el discurso: sustituir las tareas tradicionales de comprensión descontextualizada (buscar ideas principales, formular hipótesis, etc.) por preguntas sociopolíticas que vinculan los discursos leídos con sus autores, contextos e intenciones: ¿quién escribió esto?, ¿qué pretende?, ¿qué personas sostienen una opinión contraria?, ¿qué pienso yo al respecto?, ¿cuál de las opiniones posibles es más coherente con mi punto de vista?, ¿cómo debo actuar con relación a este texto (“curación”)?

6)     Construir interpretaciones sociales. Comparar mi interpretación de un texto con la de otros compañeros, con la del profesor, con la de personas importantes de mi comunidad (padres, hermanos, autoridades). Explorar las diferencias y buscar fundamentos en el texto y en el contexto para dilucidar qué opciones tienen más plausibilidad, coherencia o significación.               


Hitzaldi honetan, honako proposamen hauek aztertu dira, adibideekin hornituta:

1)     Gezurrak bilatzea. Jarrera mesfidatia hartu eta bai sarean bai saretik kanpo hainbat testutako akatsak, zehatzak ez diren datuak edo gehiegikeriak bilatu.

2)  Bertsioak alderatzea. Kritikoki irakurri gertakari beraren bi diskurtso edo gehiago (futbol partida bat, albistea, informazio webgunea, gai historikoa...), aztertu euren arteko aldeak eta erabaki zein den fidagarriena, gaurkotuena edota koherenteena norberaren ikuspuntuaren arabera.

3)     Wikipediarekin lanean: a) bertako testu bat alderatu hainbat hizkuntzatan, edo garai desberdinetako bertsioak alderatu edo egile desberdinek idatzitakoak; b) tokian tokiko gaiei buruzko testuak euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez idatzi. Wikipediak eratzen duen erlauntzak aukera ematen du eredu gisa erakusteko oso modu sinple eta praktikoan zer den eduki bat testuinguratzea, irakurle eta komunitate bat kontuan hartuta, bere kultura, ikuspuntu eta balioak ...

4)     Wordreferencerekin lanean: a) hizkuntzari lotutako datuak bilatu hainbat hizkuntzatan; b) foroetako galdera-erantzunak aztertu eta fidagarrienak aukeratu; c) foroetan internautei lagundu. Hiztegi ireki eta eleanitz hau da ikasle askok kontsulta gisa erabiltzen duten webgunerik erabiliena.

5)     Diskurtsoa aztertzea: testuingururik gabeko betiko ulermen jardueren ordez ( ideia nagusiak bilatu, hipotesiak egin...) irakurgaiak lotu idazleekin, testuinguruekin eta asmoekin, galdera soziopolitikoak eginez. Esaterako: Nork idatzi du? Zer lortu nahi du? Nork du, nortzuek dute kontrako iritzirik? Zein da nire iritzia gai horren inguruan? Iritzi horietatik guztietatik zein da koherentea nire ikuspegiarekin? Nola jokatu behar dut testu honekin?

6)     Gizarte interpretazioak eraikitzea. Testu baten inguruko norberaren interpretazioa beste kide batzuek eginiko interpretazioekin alderatu, irakasleak egin duenarekin, inguru hurbileko beste pertsona batzuen iritziekin (gurasoak, senideak, herriko edo eskolako agintariak...); aldeak aztertu eta, bai testuan, bai testuinguruan oinarrituta, argitu zein diren aukerarik koherenteenak, esanguratsuenak edo onargarriagoak