Vedtægter for Dansk-Russisk Forening Nordjylland   

  

§ 1: Foreningens navn er "Dansk-Russisk Forening Nordjylland”". 

 § 2: Foreningens hjemsted er Aalborg. 

 § 3: Foreningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmarks og Ruslands befolkninger samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder.

 § 4: Foreningen tilslutter sig som lokalafdeling landsforeningen Dansk-Russisk Forening og dennes vedtægter.

 § 5: Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som kollektiver, der kan tilslutte sig foreningens formål.  

 § 6: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der af bestyrelsen med mindst to ugers varsel indkaldes skriftligt til afholdelse hvert år i andet kvartal. 

 § 7: Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter: 

 1: Valg af dirigent og referent.

 § 8: Medlemsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

 § 9: Forslag vedtages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver to tredjedeles flertal. 

 § 10: Stemmeret og valgbarhed, er betinget af medlemskab og betalt kontingent. Kollektive medlemmer kan kun stemme via en befuldmægtiget repræsentant og kun opstille til valg ved opstilling af en enkelt person. 

 § 11: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-7 medlemmer og 1-2 suppleanter.   Bestyrelsen konstituerer sig efter valget formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er to år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og resten i lige år. Suppleanter vælges for et år. Må et bestyrelsesmedlem udtræde i utide, kan bestyrelsen konstituere sig på ny ved optagelse af en suppleant. 

 § 12: Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende de almindelige daglige forretninger. 

 § 13: Kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. 

 § 14: Regnskabsåret følger kalenderåret, og foreningens regnskab kontrolleres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

 § 15: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, hvis en fjerdedel af medlemmerne skriftligt, med dagsorden, fremsætter begæring herom. I så fald skal bestyrelsen senest to uger efter modtagelse af begæringen indkalde dertil efter reglerne i §§ 6 & 7. 

 § 16: Foreningen kan kun ophæves med et kvalificeret (to tredjedels) flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved ophævelse beslutter generalforsamlingen til hvilket beslægtet (se §3) formål foreningens aktiviteter skal overdrages. 


Sidst ændret på generalforsamlingen den 19.06. 2022