Vedtægter for Dansk-Russisk Forening Aalborg afdeling

§ 1: Foreningens navn er "Dansk-Russisk Forening, Aalborg afdeling".

§ 2: Foreningens hjemsted er Aalborg.

§ 3: Foreningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder.

§ 4: Foreningen tilslutter sig som lokalafdeling i Nordjyllands Amt landsforeningen Dansk-Russisk Forening og dennes vedtægter.

§ 5: Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som kollektiver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 6: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der af bestyrelsen med mindst to ugers varsel indkaldes skriftligt til afholdelse hvert år i andet kvartal.

§ 7: Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

1: Valg af dirigent og referent.

  • 2: Beretning fra bestyrelsen.

  • 3: Planer om fremtidig virksomhed.

  • 4: Godkendelse af revideret regnskab.

  • 5: Behandling af indkomne forslag.

  • 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

  • 7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

  • 8: Eventuelt.

§ 8: Medlemsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§ 9: Forslag vedtages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver to tredjedeles flertal.

§ 10: Stemmeret og valgbarhed, er betinget af medlemskab og betalt kontingent. Kollektive medlemmer kan kun stemme via en befuldmægtiget repræsentant og kun opstille til valg ved opstilling af en enkelt person.

§ 11: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-8 medlemmer og 1-2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er to år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og resten i lige år. Suppleanter vælges for et år. Må et bestyrelsesmedlem udtræde i utide, kan bestyrelsen konstituere sig på ny ved optagelse af en suppleant.

§ 12: Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende de almindelige daglige forretninger.

§ 13: Kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen.

§ 14: Regnskabsåret følger kalenderåret, og foreningens regnskab kontrolleres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 15: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, hvis en fjerdedel af medlemmerne skriftligt, med dagsorden, fremsætter begæring herom. I så fald skal bestyrelsen senest to uger efter modtagelse af begæringen indkalde dertil efter reglerne i §§ 6 & 7.

§ 16: Foreningen kan kun ophæves af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved ophævelse tilfalder foreningens aktiver landsforeningen Dansk-Russisk Forening.

Sidst ændret på generalforsamlingen den 10.5.2005

Vedtægterne kan også downloades som pdf-fil, klik på: vedtægter.pdf