Arkiv 2020


Omtale af foredrag "AT REJSE I RUSLAND" Lørdag den 10 . oktober klokken 12

Et offentligt foredrag om hvordan fordomme ikke holder, hvis man rejser til Rusland

Annoncering: I foredraget vil Karsten Fledelius, Carl Erik Foverskov og Kim Frederichsen se nærmere på, hvilke fordomme der traditionelt har eksisteret i den danske offentlighed om Rusland og russerne, og hvordan det går med disse fordomme, hvis man med fordomsfrit sind rejser til Rusland og møder russerne. Alle tre foredragsholdere har foretaget utallige rejser til alle mulige og umulige egne af Rusland, og foredraget vil i høj grad være bygget op om deres rejseoplevelser og kulturmøder med russerne, der kan vise sig at ligge fjernt fra det, man kan have hørt hjemmefra.

Foredraget indgik i Landsmødets program. Se Program for Landsmøde 2020

Kim lagde for med en definition af, hvad man forstår ved fordomme. Derefter fulgte et rids af forbindelser mellem Danmark og Rusland fra Erik Menveds traktat i Novgorod i 1302, over den fælles fjende: svenskerne, russer-panikken i København i 1720'erne op til nutidens jern- og hjernetæppe. Og tilsvarende et rids af Dansk Russisk Forenings historie fra 1 forening til 2 til 1 igen.

Carl Erik fortalte vidt og bredt om sine mange rejser på egen hånd rundt i Rusland og viste mange billeder. Det er slet ikke så svært, det hele kan planlægges og bestilles på internettet, selvom, når man så endelig står i lufthavnen, så har rejsebureauet nået at skifte navn 3 gange i mellemtiden. Man kan såmænd tage bybussen ud til ubådsbaserne nordpå, men bliver selvfølgelig derefter afvist i portvagten.

Karsten berettede om, hvordan han var kommet til Rusland og så filmplakaterne for "Slå først Frede" på russisk og efterfølgende selv var rejst rundt i Rusland med 35 mm rullerne og havde forevist "Rend mig i traditionerne". I de store byers metro sad folk og læste fantastiske bøger - men de snakkede ikke sammen. Det var helt anderledes, når man f.eks. kom til Tashkent. "Det er et land, som jeg elskede at komme til, men som jeg også elskede at forlade igen".

Karsten anbefalede turistrejserne på de russiske floder og en rejse som f.eks. "Rusland bag facaden".


Referat af Generalforsamling 2020. Søndag den 14. juni 2020

se flere billeder klik her

(har du selv taget billeder, som du gerne vil vise andre, så send dem til dkrus.aalborg@gmail.com)

Søndag den 14. juni 2020

i Pumpehuset, Johannesmindevej 45, 9000 i Aalborg

14 medlemmer til stede.

1) Valg af dirigent og referent

Ulrik blev valgt til dirigent, Thue valgt til referent.

Ulrik konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2) Bestyrelsens beretning

Kai gennemgik årets aktiviteter (og bemærkede, at dette måtte være den 96. gang, at der blev aflagt beretning i foreningens historie).

- Generalforsamling og sommerfrokost i Pumpehuset.

- Deltagelse i filmpremiere på den georgiske film ”I morgen danser vi” i Biffen.

- Besøg på det russiske skib Shtandart ved Tall Ships Race.

- Svampetur i Hammer Bakker med Esben Buch som vejleder.

- Deltagelse i foredragsrække med temaet ”Rusland” i Vejgaard Kirkes sognehus.

- Filmforedrag med vores landsformand Carsten Fledelius.

- Arrangement med opera-dukketeater (Fiona Teatret) i Vejgaard Kirkes sognehus.

- Nytårsfrokost i Frivillighuset.

- Deltagelse i gudstjeneste og frokost i den Russisk-Ortodokse kirke i Hobro.

- Landsmødet, som skulle have være afholdt på Kompas Hotel i Aalborg i marts, er på grund af Coronakrisen udskudt til oktober.

Der er 26 betalende medlemmer for øjeblikket.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3) Planer om fremtidig virksomhed

- Landsmødet er planlagt til d. 10. oktober – stadig på Kompas Hotel.

- Deltagelse i Ruslandskonferencen d. 9. december på Kristiansborg med titlen ”FN’s verdensmål og det dansk-russiske samarbejde i Østersøregionen”.

- Ud over disse to faste planer, har vi bl.a. planer om at arrangere en svampetur igen til september, og et foredrag med Nasja Vej med titlen ”Kvinder i Gulag lejrene”.

4) Godkendelse af revideret regnskab for 2019.

Kai fremlagde regnskabet, hvor det fremgik, at beholdningen var vokset lidt til en egenkapital på 18.444 kr.

Regnskabet var revideret af vores revisor, Ulrik, og blev enstemmigt godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

6) Valg af bestyrelse og suppleanter.

Mogens blev genvalgt, og Oluf Nielsen og Nasja Vej blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ulrik blev genvalgt som revisor og Bo blev genvalgt som revisorsuppleant.

8) Eventuelt.

Ikke noget.

Referat Thue Ørberg

Beretning fra bestyrelsen fra 16. juni 2019 til 14. juni 2020:

Efter generalforsamlingen søndag den 16. juni, afholdt vi sidste år her i Pumpehuset en sommerfrokost som samlede hele 54 deltagere, hvoraf 16 var børn.

Det blev indledningen på en meget aktivt sommer og et efterår med mange velbesøgte aktiviteter i Dansk-Russisk Forening i Aalborg.

Allerede den 20. juni samlede vi en del medlemmer til at se filmpremieren på den Georgiske film ”I morgen danser vi”. Arrangementet var en del af det samarbejde som vi i 2018 startede med Biffen i Aalborg.

Den 03. juli besøgte vi The Tall Ships Races i Aalborg havn. Vi var personligt inviteret ombord på det russiske træningsskib Shtandart . Skibet er en 1:1 kopi af den historiske russiske fregat med samme navn og bygget i 1703 af Peter den Store. Skipper Vladimir Martus havde inviteret os, men under sit eget fravær grundet briefing i havnen, havde han indsat sin førstestyrmand Misja (Michael) til at sørge for den levende og interessante rundvisning og for værtskabet under det hyggelige te selskab i skibets officersmesse. Senere gik vi rundt og nød synet af de meget flotte skibe i havnen og kl. 13 samledes de fleste af os igen til en frokost i Restaurant Sanya på havnen.

Svampeturen i Hammer Bakker den 29. september blev en meget stor succes. Esben Buch der er naturvejleder hos Aalborg kommune førte os rundt på dejlige skovstier med masser af spændende svampe. Esben har svampecertifikat, og under hans kyndige vejledning høstede vi rigelige mængder, hvoraf de fleste var spiselige og endog meget velsmagende. Thue og Masha som var turarrangører, havde sørget for brænde til bålet, stegepander, piskefløde samt lidt ekstra reservesvampe ”just in case”. Foreningen stod for et par glas vodka til den flotte skovfrokost i det gode vejr ude i Hammer Bakker. Sådan nogle lignende fine svampe-skovture vil vi forsøge at gøre til en årlig efterårstradition.

I oktober måned annoncerede vi en foredragsrække, som under temaet ”Rusland” blev tilbudt til os og andre af Vejgaard Kirke. Flere af foreningens medlemmer hørte her blandt andre Leif Davidsens levende beretning om sit virke og liv i Rusland.

Vores landsformand, Karsten Fledelius, fremførte den 07.11 et meget velbesøgt filmforedrag i Aalborg Stadsarkivs læsesal. Her blev der også vist filmklip fra flere historiske og aktuelle sovjetiske og russiske film. Foredraget var et led i det kulturudviklingsprogram som landsforeningen præsenterer rundt omkring i lokalforeningerne når fonds-støtte muliggør det, forhåbentlig en gang om året.

22.11 fik vi igen glæde af landsforeningens kulturudvekslingsprogram da Fiona Teatret opførte sin dukketeater- opera forestilling ”Evgenij Onegin” i Vejgaard Kirkes Sognehus.

Ved nytårsfrokosten i Frivillighuset den 11. januar havde vi rekordstor deltagelse med hele 46 deltagere hvoraf 11 var børn. Vi hyggede os med samtale, sang og fællesspisning. Zinaida, Mogens og Luba havde ansvaret for årets suppe og Jesper var bartender. Nasha fortalte om sin spændende virtuelle virksomhed og Masha og Thue stod for børneunderholdningen. Stemningen var rigtig god, og hen over eftermiddagen meldte mange sig ind som medlemmer af vores forening.

Vi er nu blevet 8 flere medlemmer end vi var sidste år, hvor vi også gik lidt frem. I dag er vi 26 betalende medlemmer fordelt på 15 medlemskaber.

Søndag den 1. marts var vi inviteret til den Russisk - Ortodokse Kirke i Hobro. Vi var 10 fra foreningen som overværede gudstjenesten og bagefter hyggede os med fællesspisning og samvær med kirkens præst, Andrej, og omkring 30 medlemmer af hans menighed. Det blev en velsignet og dejlig dag for os.

Lørdag den 28. marts skulle vi have holdt landsmøde på Kompas Hotel i Aalborg, men her faldt kæden af! Koronasituationen bød os at aflyse arrangementet, og det måtte vi så gøre.

I timerne forinden landsmødet skulle vi have haft et åbent foredrag af landsformanden Karsten Fledelius, næstlandsformanden Kim Frederichsen og Carl Erik Foverskov, som alle er medlemmer af landsledelsen.

Vi regner dog med at afholde både foredraget, med titlen ”At rejse i Rusland”, og landsmødet i dette år. Vi har booket lokalerne på Kompas Hotel hele dagen lørdag den 10. oktober hvor jeg beder jer om at slå et kryds i kalenderen.

Og dermed er jeg så altså nu gået over til planerne for den fremtidige virksomhed:

Landsforeningen planlægger sin årlige Ruslandskonference til at finde sted onsdag den 09. december. Konferencens arbejdstitel er ”FN’s verdensmål og det dansk-russiske samarbejde i Østersøregionen”. Vi har fået fondsmidlerne til finansieringen, og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard har lovet at være vores vært på Kristiansborg. Ruslandskonferencen er, imod et mindre gebyr for kaffe og kage, åben for alle, men man må selv afholde rejseomkostningerne til Kristiansborg i København.

Vi i Aalborg får vældig travlt med landsmødet, da det jo er os som har værtskabet og står for det praktiske arbejde med arrangementet her i byen. Ud over landsmødet og Ruslandskonferencen i København har vi endnu ikke konkrete planer for andre af efterårets aktiviteter. Det skyldes dels den stadige usikkerhed om koronasituationen, og så også nogle sensommer-ferieplaner blandt bestyrelsesmedlemmer (læs formandens ferieplaner). Men vi overvejer muligheden af at afholde en svampe-skovtur og Nasha Vej har lovet os at ville holde et foredrag med titlen ”Kvinder i Gulag lejrene” som vi måske også kan nå at få glæde af inden årsskiftet.

Medens vi har ligget stille, er der sket meget på vores hjemmeside: http://www.dkrus-aalborg.dk/ Her kan I finde nye aktuelle boganmeldelser og opdaterede informationer om foreningen. Det skyldes en flot indsats fra vores landswebmaster Jesper Ellekilde. Stor tak til Jesper !

Den nye bestyrelses fokus tænkes meget at skulle være på at fastholde de mange nye medlemmer, som har glædet os med at melde sig til i år, og at tiltrække endnu flere medlemmer, især blandt yngre mennesker med interesse for Dansk-Russiske relationer. Det vil vi søge at gøre ved at tilbyde vores medlemmer nogle aktuelle foredrag, interessante musiske og kulturelle events, og andre spændende aktiviteter og ved at skabe aktive rum for meningsfyldte, hyggelige samvær mellem russere og danskere, voksne som børn, i Aalborg og Nordjylland.

Ved landsmødet 10.10. og ved nytårsfrokosten i 2021 vil vi sætte alle segl til for at kunne nå nogen af de store mål, sådan så vi kan fortsætte vores forening i mange år endnu.

Vi kommer senere til regnskabet, men jeg kan allerede her glæde jer med, at vi sidste år endte med at få et overskud, og at vores egenkapital på 18.444 kr. ser ganske fornuftig ud.

På bestyrelsens vegne

Kai Hjorth, formand

Omtale af : Formiddagsgudstjeneste og besøg hos den Russisk- Ortodokse menighed og kirke i Hobro. Søndag 1. marts 2020 kl.10

se flere billeder klik her

(har du selv taget billeder, som du gerne vil vise andre, så send dem til dkrus.aalborg@gmail.com)

Det var selveste Metropolitten Kirill der under sit besøg i Hobro i 2007 købte kirkebygningen i Onsildsgade 1. I 2009 blev han Patriark af Moskva Patriarkatet og dermed overhoved for Den Russisk Ortodokse Kirke. Om der er nogen årsagssammenhæng ved jeg ikke, men jeg ved at Kirills Patriarkat stadig ejer kirken, at kirkens præst Andrej Jalba havde inviteret os til gudstjeneste og til trapeza (efterfølgende fællesspisning) og at 10 medlemmer af Dansk-Russisk Forening i Aalborg var meget glade for at besøge kirken søndag den 01.marts.

Dem af os som har været til gudstjeneste i Rusland kunne bekræfte, at her i Hobro kunne Andrej og hans menighed udføre kirkehandlingerne helt autentisk. Bønnerne blev naturligvis afsunget flerstemmigt , og utroligt smukt, under ledelse af de ukrainske musikalske verdenskunstnere Olga og Taras. Taras er i øvrigt kirketjener og så hjalp han i 2007 Kirill med at købe kirken.

Vi følte at her var vi da kommet til en stemningsfuld og smuk begivenhed dybt ind i Moder Rusland. Ud over russerne, så består menigheden af ukrainere, hviderussere, moldovere, armenere samt børn og voksne fra andre tidligere sovjetiske republikker og jævnlige gæster fra andre østeuropæiske lande. De kommer til kirken fra hele Jylland og det store flertal er ganske unge børnefamilier. Hjertelige og varme mennesker som tog rigtig godt imod os, og som efter gudstjenesten gæstfrit drog os med ind i deres fællesskab og den traditionelle trapeza. Det var et velsmagende og flot måltid. Andrej og Kai holdt et par korte skåltaler hvor vi klingede de skæve glas med den moldoviske kirkevin (Andrej er moldover).

Vi var omkring 40 mennesker forsamlede, og det blev en rigtig dejlig dag som vi siger Andrej, hans kirke og hans menighed mange tak for.

Referent; Kai Hjorth

Onsildgade 1, 9500 Hobro

Omtale af: Nytårsfrokost 2020. Lørdag den 11. januar kl. 13.00

se flere billeder klik her

(har du selv taget billeder, som du gerne vil vise andre, så send dem til dkrus.aalborg@gmail.com)

Vores traditionsrige nytårsfrokost blev igen i år holdt i det hyggelige Frivillighus i Mølholm i Aalborg hvor vi med 35 voksne og 11 børn udfyldte alle pladserne i den store sal. Det er mange år siden vi har været så mange forsamlede til nytårsfrokosten, og så havde vi tilmed den store glæde, at mange nye mennesker og familier under frokosten meldte sig ind i vores forening.

Efter Kais velkomst startede vi med sangen ”Katjuscha”. Så gik vi i gang med de russiske supper som denne gang var fremtryllet af Zinaida og Luba. Buffeten med delikatesser, som alle deltagere havde andel og ære i, var i år så velsmagende, varieret og stor som aldrig tidligere. Der var en sodavand til alle børnene og et par glas Ruskiij Standard til de voksne. Derefter var Jespers Bar åben som altid med venlig selvbetjening.

Inden kaffen fortalte Nasha Vej om de spændende oplevelser man kan få ved at deltage i Escape Room i Nashas nye live-action firma Zagadka Escape Games inde i Aalborg. Masja og Thue stod for en konkurrence med præmier til alle børn.

Herefter var der kaffe, the, småkager, pandekager, risalamande og flødeboller til alle. Samtalerne var under hele festen livlig og munter ved alle bordene. Børnene så også ud til at trives rigtig godt, og børnene som kommer i vores forening, er jo bare de flinkeste og sødeste børn som man kan forestille sig. Køkkenholdet gjorde også som altid en stor og flot indsats. Som forening kan vi kun være stolte af det varme og stærke fællesskab som altid står sammen om at hjælpe til med alt forefaldende og oprydning efter vores sammenkomster. Det inspirerer os virkeligt til at arrangere mange flere sammenkomster fremover.