Humanitats

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 2,5h

Llengua Castellana i Literatura 2,5h

Primera llengua estrangera 3h

Filosofia 3h

Educació física 2h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Llatí 4h

Grec 4h

Literatura Universal 4h

Història del Món contemporani 3h


Matèria optativa (cal triar-ne una)

TIC 3h

Alemany 3h

Religió 3h