"Als je op de Hertogin Johanna A zit voelt naar school gaan als thuiskomen!"

Linda, mama van Sibel, Turan en Tarik

De scholenkrant Oss treft u aan onder downloads

Maak kennis met basisschool Hertogin Johanna A

Bekijk het bovenstaande filmpje voor een sfeerimpressie


Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders van basisschool HJ-A en van Sterrenschool Poolster

Waarom gaat Sterrenschool Poolster sluiten en wanneer?

Ondanks alle mooie ontwikkelingen die Sterrenschool Poolster afgelopen jaren heeft ingezet kiezen te weinig ouders voor deze basisschool. De prognoses laten zien dat de trend van dalende leerlingaantallen de komende jaren niet zal wijzigen. Oftewel: de school krijgt ieder jaar minder leerlingen en dat heeft gevolgen voor de bekostiging die de school vanuit het ministerie ontvangt. Daarmee komt de onderwijskwaliteit onder druk te staan. Dat heeft ertoe geleid dat Filios Scholengroep de keuze heeft gemaakt om het onderwijs van Sterrenschool Poolster te verhuizen naar de hoofdlocatie, basisschool Hertogin Johanna A. Dit zal ingaan vanaf het nieuwe schooljaar.


Wat is gedaan om het voortbestaan van de school te stimuleren?

De afgelopen jaren heeft Sterrenschool Poolster ingezet op een nieuw schoolconcept, De Sterrenschool. Er is hard (en met resultaat) gewerkt aan teamontwikkeling en onderwijsverbetering. Innovatie, zoals het werken met Chromebooks en apps in de lessen, heeft aandacht gekregen. We zijn aan de slag gegaan met de inrichting van het gebouw en onderwijstijden zijn aangepast. Ook is de samenwerking met ouders doorontwikkeld.

Om meer bekendheid in de wijk Ruwaard en in Oss te krijgen voor De Sterrenschool is er geflyerd in de wijk en bij de voorschoolse voorzieningen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat we met regelmaat de krant haalden; bijvoorbeeld met de mooie waardering van de Onderwijsinspectie en onze deelname aan IMC Basis. Onze website (inclusief promotiefilmpje) is verbeterd en de Facebookpagina wordt actief onderhouden.

Ondanks al deze mooie ontwikkelingen en inzet kiezen te weinig ouders voor Sterrenschool Poolster.


Waarom gaan de leerlingen van Sterrenschool Poolster naar HJ-A en niet naar de V-locatie?

Het onderwijs verhuist van de zogeheten dislocatie (Sterrenschool Poolster) naar haar hoofdlocatie, basisschool Hertogin Johanna locatie Aalbersestraat. Beide scholen zijn gelegen in de wijk Ruwaard te Oss en vallen onder Filios Scholengroep.


Mijn kind zit nu op Sterrenschool Poolster. Is het zeker van een plek op HJ-A?

Ja, er is gegarandeerd plaats voor alle kinderen van Sterrenschool Poolster op de hoofdlocatie HJ-A.


Blijven klasgenoten van Sterrenschool Poolster bij elkaar op de nieuwe locatie?

Dit kunnen we niet garanderen. Dat is afhankelijk van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk van Sterrenschool Poolster mee zal verhuizen naar HJ-A. We streven ernaar de kinderen bij elkaar te houden.


Wat gebeurt er met de leerkrachten van Sterrenschool Poolster?

De leerkrachten met een vaste aanstelling zullen herplaatst worden op één van de andere scholen binnen Filios Scholengroep, daar waar er plek is. De leerkrachten mogen hierbij hun voorkeuren aangeven. Indien er veel leerlingen mee verhuizen, kan dit ook HJ-A zijn, mits de leerkrachten dit zelf willen.


Verdwijnen de huidige leerkrachten komend schooljaar op HJ-A?

De huidige leerkrachten blijven gewoon werkzaam op de HJ-A, tenzij ze zelf een andere keuze maken.


Verandert er iets in de manier van lesgeven van HJ-A?

In het onderwijs gaan wij mee met actuele ontwikkelingen. Dat betekent dat wij telkens bekijken op welke wijze wij het beste kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Wij passen onze manier van lesgeven niet aan, maar bekijken wel of we goede zaken kunnen overnemen van collega’s die nu werkzaam zijn bij Sterrenschool Poolster.


Wordt HJ-A nu een Sterrenschool?

Nee, wel leggen we de uitgangspunten van de Sterrenschool naast de uitgangspunten van HJ-A om overeenkomsten te versterken en keuzes te maken waar we verschillen zien.


Komen er groepen bij op HJ-A?

Dit is afhankelijk van het aantal ouders dat gaat kiezen voor deze school. Ouders hebben de vrijheid om een school te kiezen die onderwijs verzorgt dat past bij hun kinderen. De ouders van Sterrenschool Poolster wordt gevraagd om voor 1 februari hun keuze kenbaar te maken, zodat we tijd genoeg hebben om met elkaar te zorgen voor een soepele overgang.


Gaat HJ-A verhuizen als er meer leerlingen komen?

HJ-A gaat niet verhuizen. Mochten er meerdere groepen bijkomen, dan zullen wij zorgen voor noodlokalen op het schoolplein om alle kinderen te huisvesten.


Wat is het maximaal aantal leerlingen per groep?

We hebben geen richtlijnen binnen onze stichting voor het maximum aantal leerlingen per groep. De MR en het team zullen straks wel enkele richtlijnen formuleren met adviezen voor de directie om te komen tot een evenredige groepsindeling.


Is er een maximum aantal kinderen dat we toelaten op HJ-A?

Er is geen limiet gesteld aan het maximum aantal kinderen dat we toelaten op de scholen binnen Filios Scholengroep. In principe worden alle kinderen die voldoen aan de richtlijnen van het aannamebeleid aangenomen.


Wat houdt dit bericht in voor de toekomst van HJ-A?

Wij blijven een school in ontwikkeling en zullen steeds kijken op welke wijze wij ons onderwijs goed kunnen vormgeven om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Dit verandert niet door de eventuele komst van leerlingen van Sterrenschool Poolster.


Hoe worden ouders van beide scholen verder geïnformeerd?

  • Eind november worden alle ouders van Sterrenschool Poolster via een informatieavond geïnformeerd.
  • Daarna zullen ouders van beide scholen via de mail en de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen.
  • Op woensdagavond 13 december is er voor de ouders van Sterrenschool Poolster een informatieavond op basisschool HJ-A om 19.30 uur.

Na 1 februari 2018 weten wij definitief het aantal leerlingen dat de overstap zal maken van Sterrenschool Poolster naar de HJ-A. Tussentijds is er nauw contact met de MR van beide scholen om te bekijken wat de behoefte is van ouders.


Mijn kind zit bij Het Buitenschoolse Net op de locatie Staringstraat. Kan dat zo blijven?

Ja, dat kan. Er kan voor vervoer gezorgd worden tussen BSO Atalanta en Hertogin Johanna locatie Aalbersestraat. HJ-A werkt ook samen met BSO Schaepskooi, locatie De Blinkerd. Hier kunnen ouders ook voor kiezen.


Hoe vindt de overdracht van leerlinggegevens plaats naar de nieuwe locatie?

We maken gebruik van digitale verhuisrapportages (dossiers) waarbij toestemming van de ouders wordt gevraagd.


Vindt er een ‘warme overdracht’ plaats voor leerlingen en ouders?

Ja, we zullen wenmomenten organiseren voor de ouders en leerlingen. Ook zullen de huidige leerkrachten alle leerlingen mondeling doorspreken met de nieuwe leerkrachten.


Mijn kind zit nu op Sterrenschool Poolster. Kunnen we ook kiezen voor een andere school dan HJ-A? Kan deze andere school mijn kind weigeren?

Ja, ouders zijn vrij in de schoolkeuze voor hun kind. Op het moment dat u uw kind aanmeldt bij een andere school gaat de aanmeldingsprocedure van deze school starten.

Het kan zo zijn dat een school uw aanmelding niet omzet in een inschrijving. Deze school heeft dan wel zorgplicht en dat betekent dat zij samen met u als ouders gaat kijken naar een alternatieve passende plek voor uw kind.


Gaat het huidige schooladvies van mijn kind mee naar de nieuwe school?

De leerlingen van groep 7 krijgen allemaal in het schooljaar 2017-2018 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit voorlopige advies nemen zij mee naar hun nieuwe school.


Ik heb een vraag die niet op deze lijst staat, waar kan ik terecht?

U kunt voor al uw vragen bij de directie van beide scholen;

*Marlous Basart, directeur HJ-A. Haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Per mail te bereiken via: marlousbasart@filiosscholengroep.nl

*Lieke Roof, directeur Sterrenschool Poolster. Haar werkdagen zijn maandag, woensdagochtend en vrijdag. Per mail te bereiken via: liekeroof.poolster@filiosscholengroep.nl


Maak kennis met Basisschool Hertogin Johanna locatie A

♫ De Hertogin Johanna A, ik ben blij dat ik hier naar school toe ga…. ♫ ♪ ♫♪

De eerste regel uit ons schoollied. Iets dat wij graag waarmaken voor onze kinderen en hun ouders….

Wij zijn een basisschool in de wijk Ruwaard met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Samenwerking in onze school kenmerkt zich door weekafsluitingen, gezamenlijke projecten en activerende werkvormen in de klas. Wij stimuleren op een positieve manier de werkhouding van kinderen en de wijze van omgaan met elkaar. Op onze school werken wij, als enige basisschool in de regio, met Denkbeelden: Dit zijn visuele denkmodellen die kinderen helpen hun leerstof te ordenen en te onthouden.

Sociale vaardigheden krijgen op onze school veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen. Wij hebben naast onze lessen hierin ook groepstrainingen o.b.v. een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht.

Op onze school geven wij les vanuit een overtuiging dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te leren omdat niet iedereen hetzelfde kán leren. Daar waar kinderen extra zorg nodig hebben zullen wij, in samenwerking met ouders, op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoefte van desbetreffende leerling. Wij zien ouders hierbij als partner omdat zij ervaringsdeskundige zijn.


Op de hoogte blijven?

Leuke nieuwtjes en foto's van activiteiten delen we via onze Facebookpagina. Volgt u ons al?

Belangrijke informatie delen wij via onze nieuwsbrief met ouders.