Sociale vaardigheden

Methode

Wij hanteren Soemo-kaarten aangevuld met lessen uit Klets

Daarnaast werkt elke groep aan groepsvormende activiteiten om er voor te zorgen dat de groep positief is naar elkaar. Op die manier willen wij voorkomen dat er gepest wordt op onze school.

SOWEBA (sociale weerbaarheidstraining)

Sinds enkele jaren bieden wij onze leerlingen in groep 5 een Sociale Weerbaarheidstraining aan op groepsniveau. Deze training is erop gericht om deelnemende kinderen, naast het basisaanbod uit ´Klets´, extra handvatten te geven die hen helpen in de omgang met elkaar en in het kunnen reflecteren op eigen handelen. De inhoud van de training is geschreven naar de inhoud van de training zoals deze voorheen individueel werd aangeboden door de GGZ.

Het aanbieden van deze lessen in groepsverband zorgt ervoor dat alle kinderen in de groep dezelfde 'taal' leerden spreken op dit gebied.

De training wordt aangeboden in clusters van 8 weken en wordt verzorgd door een collega die specialist is op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling samen met de eigen groepsleerkracht. Hierdoor is het vervolg in de groep gewaarborgd; de groepsleerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen het geleerde in de praktijk toe kunnen passen.

Grip op de groep

Onze Specialist Sociaal Emotionele Ontwikkeling verzorgt ook de teamscholing op Grip op de Groep. Hierin ligt het accent op groepsvormende activiteiten. Er wordt uitgegaan van het idee dat je elk schooljaar opnieuw de kans hebt om een bestaande of nieuwe groep kinderen te vormen. Door aandacht te hebben voor groepsvorming stimuleren we dat kinderen hun positieve rol pakken. Op die manier voorkomen we dat er gepest wordt in de groep. In een positieve groep nemen de groepsleden hun verantwoordelijkheid en er is respect voor elkaar. Er kan goed met elkaar samengewerkt worden. Is de groep eenmaal goed gevormd dan heerst er een goede werksfeer. Dan voelen kinderen en leerkrachten zich hierin prettig.

In elke groepsontwikkeling zijn fasen te onderscheiden en nemen kinderen bepaalde rollen op zich.

 • Fase 1: Forming; oriëntatiefase
 • Kenmerken: Kinderen willen erbij horen, hebben duidelijkheid over doelen nodig.
 • Fase 2: Storming; machtfase
 • Kenmerken: Er is strijd om invloed, verschillen vallen op, er kan weerstand zijn.
 • Fase 3: Norming; affectiefase
 • Kenmerken: Gedragsnormen staan vast, samenwerking loopt goed, er is onderlinge betrokkenheid.
 • Fase 4 Performing; fase van de autonome groep
 • Kenmerken: Er is veel productiviteit, creativiteit en synergie. De groep kan autonoom functioneren, ook zonder toezicht.


Oplossingsgericht Werken

Op onze school communiceren de teamleden Oplossingsgericht i.p.v. Probleemgericht. Hiervoor hebben wij teamscholing ontvangen. Wij kijken met onze leerlingen altijd naar de gewenste situatie en leren hen vaardigheden om te komen tot die gewenste situatie.

We laten ons sturen door de oplossing in plaats van het probleem. We richten ons op de gewenste situatie en bekijken wat de leerling nodig heeft om hier te komen.

Het is belangrijk om geregeld stil te staan bij dingen die wel goed gaan, want als je weet wanneer het wel goed gaat kun je nagaan wat je dan doet om het goed te laten verlopen. Deze succesfactoren kun je inzetten om een gewenste situatie na te streven.

De uitgangspunten van Oplossingsgericht werken

 • Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van.
 • Wanneer we de aandacht richten op gedrag dat wèl of betere resultaten boekt dan het gemiddelde, krijgen we ideeën en aan aangrijpingspunten voor verbetering.
 • Als iets niet (minder) werkt, stop ermee.... en doe wat anders!
 • Durf te erkennen dat iets niet de gewenste resultaten geeft en heb het lef om te zoeken naar alternatieven. Pas wanneer we ons gedrag veranderen, veranderen ook de resultaten.
 • Als iets (beter) werkt, leer het dan van of aan een ander.
 • Het uitwisselen van kennis is dé manier om in innoveren, te verbeteren. Ga op zoek naar successcenario's en vind uit wat je daarvan kunt gebruiken. En heb je wat gevonden? Deel het dan weer met anderen!
 • Niets is alléén maar negatief.
 • Er zijn altijd voldoende kwaliteiten en hulpbronnen beschikbaar om tot verbetering te komen

Taakspel

Op onze school zetten wij soms in een groep Taakspel in als wij merken dat de werkhouding in de groep aandacht behoeft.

Taakspel bevordert naast een taakgerichte werkhouding ook de sfeer in de klas. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas; de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Leerlingen houden zich beter aan klassenregels en bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. De kinderen kunnen hierdoor taakgerichter werken. Leerlingen spelen Taakspel tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De kinderen zijn verdeeld in groepjes en krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.