Communicatie met ouders

Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

 • Dagelijks bij het halen en brengen van de kinderen. Op deze momenten kunnen kleine zaken met elkaar uitgewisseld worden zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d. Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd.
 • Aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht tijdens een informatieavond alle belangrijke zaken die bij desbetreffend leerjaar horen.
 • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. In het eerste oudergesprek staan de persoonsaspecten van het kind centraal in het tweede en derde gesprek wordt ook de voortgang op prestaties besproken.
 • Ouders ontvangen elke 1e donderdag van de maand een nieuwsbrief via de mail. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website.
 • Ouders ontvangen ook tussentijds brieven en mededelingen via de mail.
 • Op facebook worden ouders op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school zoals leuke activiteiten en reminders voor informatieavonden e.d.
 • Zie de afspraken over facebook hieronder.

Wij vinden het belangrijk dat wij ‘korte lijnen’ hebben met ouders. Wij nemen zorgen van ouders serieus omdat wij zorgen zien als betrokkenheid bij de kinderen en onze school

Om de communicatie goed te laten verlopen hieronder enkele afspraken:

 • Op facebook kunnen geen persoonlijke berichten voor leerkrachten achter gelaten worden. Dit willen wij graag direct houden via de telefoon of persoonlijk gesprek.
 • Ziekmeldingen 's ochtends graag telefonisch naar de school omdat de mail niet altijd gelezen kan worden.
 • Zorgen of kritiek graag uiten in een persoonlijk gesprek zodat er hoor en wederhoor is.
 • Grof taalgebruik op facebook zal worden verwijderd omdat wij een voorbeeldfunctie hebben naar onze kinderen.
 • Reacties moeten goed leesbaar zijn, ook hier geldt weer de voorbeeldfunctie; maak gebruik van leestekens en gebruik de gewone kleine letters. Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN worden verwijderd.
 • De voertaal in de commentaren op onze sites is Nederlands.
 • Houd de bijdrage graag kort en bondig en reageer aangaande het onderwerp.
 • Bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: Bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; schelden; copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, nodeloos negatief zijn, reclames en advertenties.
 • De redactie behoudt zich het recht voor een post te verwijderen en te sluiten.
 • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.