Què fa un monitor i una monitora d'activitats de lleure?

SORTIDES PROFESSIONALS

Monitor/a d’educació en el lleure és la persona que, preferentment en disposició del Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o de l’equivalent certificat de professionalitat i/o experiència acreditada -Inscrita al ROPELL - exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament de programes, dins del marc pedagògic establert per l’activitat d’acord amb la legislació vigent , 

Desenvolupa la seva funció educativa en la formació integral dels infants i joves, i té cura de l’ordre, seguretat, alimentació, neteja personal i esbarjos dels infants i joves. 

Aquesta categoria, segons el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya , és d’aplicació al personal comprès en les activitats de:

SORTIDES PROFESSIONALS:

Serveis d’acollida

Aquest servei consisteix en la disposició d'uns espais on poden estar-se els alumnes que ho necessiten, al matí, abans de l'inici de l'activitat escolar. En aquests espais, sota la vigilància dels monitors, es fan activitats lúdiques, artístiques o esportives o bé tasques escolars com ara la lectura, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a de reforç escolar (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a

Diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Reforç a l’aula (Vetllador/a)

El vetllador/a ajuda a l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre, si és necessari, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, ...) Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, ...) per garantir que puguin participar en totes les activitats. Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre docent.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (Vetllador/a) (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a

Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Transport escolar

Els monitors i les monitores d’aquest servei tenen cura de la vigilància de l’alumnat durant el període de transport per anar o tornar de l’escola, de l’orientació en matèria d’educació dels hàbits socials, el correcte ús i conservació del mitjà de transport i l’anàlisi i avaluació de l’evolució de l’alumne en aquest servei.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a de transport escolar (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a

Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Menjador escolar

Els monitors i les monitores en aquest servei tenen cura de la vigilància de l’alumnat, l’orientació en matèria d’educació dels hàbits alimentaris i socials, el correcte ús i conservació del parament, la conducció de les activitats que es treballin al migdia i l’observació, anàlisi i avaluació de l’evolució de l’alumne

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a de menjador escolar (Títol propi d'una escola oficial)

Formació superior:

Coordinador/a de menjador escolar (Títol propi d'una escola oficial)

Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Programes i projectes en el medi natural

Els monitors i les monitores en aquest servei realitzen les activitats escolars complementàries que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes mediambientals i de lleure relacionats amb l'activitat escolar i es desenvolupen en dies lectius dins i fora de l’horari lectiu. Poden ser amb pernoctació o no en cases de colònies, granges escola o escoles del mar.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a de medi natural i educació ambiental (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a

Diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Activitats extraescolars 

Els monitors i les monitores en aquest servei porten a terme les activitats extraescolars que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l'activitat escolar i tenen caràcter voluntari per als alumnes que s'hi acullin i es desenvolupen fora de l'horari lectiu.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a d'activitats extraescolars (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a d'activitats extraescolars en una escola

Diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Aules d'estudi

Els monitors i les monitores en aquest servei fan activitats de suport a la tasca escolar i són un acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l'alumnat més desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació especialitzada i professionalitzadora:

Monitor/a de reforç escolar (Títol propi d'una escola oficial)

Formació per fer de coordinador/a

Diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Casals i colònies

Colònies (Activitats amb pernoctació)

Activitat amb pernoctació, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, en la qual l'estada es realitza en un edifici, casa o instal·lació fixa, autoritzada per fer pernoctacions, en època de vacances escolars

Casals de vacances (Activitats sense pernoctació)

Qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, que es realitzi en època de vacances escolars (dies no lectius), en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la qual els participants no hi fan nit.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació superior

Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Esplais i caus

És un grup de monitors i monitores que no cobren i es reuneixen per preparar activitats de lleure perquè quan arriben els nens el dissabte a la tarda, puguin passar-ho molt bé. Aquests monitors i monitores de tant en tant també fan alguna activitat amb pernoctació, com ara sortides caps de setmana.

Formació bàsica:

Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Formació superior

Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Títol oficial)

Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya (ROPELL)

② Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

https://cido.diba.cat/convenis_collectius/10985/sector-del-lleure-educatiu-i-sociocultural