Cursos convocats:

CURS DE MONITOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE


CURS

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

MODALITAT

100% ON-LINE

CURS DE DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

El curs complementari permet fer el curs de director/a d’activitats de lleure sense haver de tenir prèviament el títol de monitor/a d’activitats de lleure, És a dir podeu fer el curs de director/a sense haver fet prèviament el curs de monitor/a o acreditar una titulació superior amb experiència

CURS

Curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

MODALITAT

100% ON-LINE

CURS

Curs Complementari d'accés al curs de director/a

MODALITAT

100% ON-LINE

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ


CURS

Curs de Vetllador/a escolar. Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

Comprovar dates

CURS

Curs de monitor/a de Medi natural i Educació ambiental

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

Comprovar dates

CURS

Curs Reforç escolar i d'estudi assistit

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

Comprovar dates

CURS

Curs de Transport escolar i de menors

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

Comprovar dates

CURS

Curs monitor/a de Menjadors escolars i menjadors d'activitats de lleure

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

Comprovar dates

CURS

Curs de Manipulació d'aliments

MODALITAT

100% ON-LINE

CURSOS DE PREMONITORS


CURS

Curs de premonitors. Intensiu de Nadal. ON-LINE

MODALITAT

100% ON-LINE

DATA D'INICI

27 de desembre 2020

NOTÍCIES D'ACTUALITAT

Estrenem nova web

L'Escola l'Empordà estem d’estrena. Tenim una nova pàgina web que reflecteix l’actualitat de l'escola i ens permet explicar millor tot allò que fem.

L'Escola l'Empordà estem d’estrena. Tenim una nova pàgina web que reflecteix l’actualitat de l'escola i ens permet explicar millor tot allò que fem.

Presentem la nova pàgina web dins l'esperit de renovació que des del 1998 anem tenint, evolucionant constantment en tot allò que venim fent al llarg d'aquests anys d’història.

Prevenció de la COVID-19 en les activitats formatives vinculades a l’educació en el lleure

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a les sessions formatives...

Per accedir a les activitats

És obligatòria una inscripció prèvia al curs o a l’activitat formativa.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a les sessions formatives.

A les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest sentit es recomana que s’esgraonin en grups d’aproximadament 10 persones i amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada grup, per cada punt d’accés a l’edifici.

El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament: Higiene mans Portar mascareta

L’escola ha de portar un registre diari de totes les persones que han assistit a l’activitat formativa.

Si en un mateix dia hi ha formacions diverses, s’ha de portar un registre diferent per a cada formació.

S’ha de posar a disposició de les persones assistents, per a la neteja de mans, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats o bé aigua, sabó i tovalloles d’un sol ús.

Espais

La superfície disponible a l’aula ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada persona.

L’equipament que aculli l’activitat formativa, i especialment l’aula, ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques de l’activitat i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. En aquest sentit, cada centre educatiu haurà de comptar amb el seu propi pla de neteja i desinfecció.

En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups.

En la mesura que sigui possible, es faran sessions a l’aire lliure.

Almenys 1 persona de l’escola haurà superat la formació de Responsable de Prevenció i Higiene oficialitzada pel Departament de Salut i la Direcció General de Joventut.

En relació amb la neteja, desinfecció i ventilació, cal tenir en compte els següents documents elaborats pel Departament de Salut: http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana

Ventilació i sistemes de climatització

Es pot ampliar aquesta informació clicant aquí http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Grups estables

Els grups podran ser del nombre de persones que permeti l’aula, tot complint els requisits abans esmentats.

El grup d’alumnes serà estable en les diverses sessions formatives d’un mateix curs i estarà directament vinculat a les persones que han fet la inscripció prèvia corresponent.

Condicions de realització de les activitats

Cal adoptar mesures organitzatives de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres.

Totes les persones presents a l’activitat han de portar obligatò- riament mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, ja esmentada.

El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada alumne i emprar només el seu.

El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús.

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Criteris de prevenció enfront l'actual pandèmia en l'àmbit de l'educació en el lleure

Les activitats d'educació en el lleure en què participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat amb transmissió de valors positius que els ajuden a créixer.

Les activitats d'educació en el lleure en què participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat amb transmissió de valors positius que els ajuden a créixer.

L’educació en el lleure té dos vessants:

  • el de les activitats d’estiu

  • el de les activitats que es realitzen durant el curs escolar.

El seu valor educatiu i social fa que sigui molt convenient poder realitzar-les al llarg de tot l'any. L'actual situació de pandèmia ens obliga a adoptar una sèrie de mesures excepcionals per garantir que les activitats de lleure continuïn sent segures més enllà de l'estiu, per la qual cosa la Direcció General de Joventut estableix en un document les pautes que han de permetre aconseguir-ho. En qualsevol cas, les mesures de prevenció establertes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial:

El Govern destinarà 20 milions d’euros a ajuts pel sector de les extraescolars i del lleure educatiu


El termini per a presentar aquestes sol·licituds comença a les 9:00h del dimecres 3/12/2020 i acaba a les 20:00h del divendres 11/12/2020.

El Govern destinarà 20 milions d’euros a ajuts pel sector de les extraescolars i del lleure educatiu per tal que puguin fer front a les dificultats greus que està patint el sector.

Dimarts 1/12/2020 s'ha publicat al DOGC una convocatòria d'ajudes a les entitats que fan activitats d’Educació en el lleure i Activitats Extraescolars que atorga el Departament d’Educació, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut.

El Govern destinarà 20 milions d’euros a ajuts pel sector de les extraescolars i del lleure educatiu per tal que puguin fer front a les dificultats greus que està patint el sector. Ho farà a través d’un Decret llei de mesures extraordinàries aprovat avui.

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic destinada a les empreses, treballadors autònoms i entitats que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector.

El Decret estableix aquestes tres modalitats diferents de l’ajut:

  • Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu: es destinaran 1.500 euros per a entitats, empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.

  • Modalitat per a les activitats extraescolars: 3.500 euros per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. En aquesta modalitat s’hi inclouen, per una banda, les activitats que es fan als centres educatius i, per l’altra, la resta de formació no reglada (de reforç, d’idiomes en escoles privades, de música i dansa, de pintura, de robòtica, etc., i totes aquelles que no depenguin de les federacions esportives).

  • Modalitat per a les instal·lacions juvenils: 5.000 euros per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Mesures per garantir la seguretat de la comunitat educativa

El Decret llei també regula tres mesures més adreçades a garantir la seguretat de la comunitat educativa. Són la comunicació de dades personals, l’obligació del compliment de les normes sanitàries i el fet de garantir per llei el servei de menjador en cas de confinament a través de menús per emportar.

-----------------------------------


Dimarts 1/12/2020 s'ha publicat al DOGC una convocatòria d'ajudes a les entitats que fan activitats d’Educació en el lleure i Activitats Extraescolars que atorga el Departament d’Educació, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut.

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

La informació sobre la sol·licitud d'aquests ajuts i l'enllaç al tràmit corresponent, els trobareu a la pàgina web que ha fet el Departament d’Educació sobre el tema.

El termini per a presentar aquestes sol·licituds comença a les 9:00h del dimecres 3/12/2020 i acaba a les 20:00h del divendres 11/12/2020.

MOLT IMPORTANT!!!

Aquest ajut és només per entitats que fan activitats d’educació en el lleure (o activitats extraescolars) amb infants, adolescents i joves de 3 a 18 anys. Si no feu aquest tipus d’activitat, no podeu sol·licitar l’ajut.

La línia A de l’ajut està destinada a entitats que fan activitats d’educació en el lleure de cap de setmana i s’han de sol·licitar a través de la Federació o Coordinadora d’Entitats a la qual pertanyin. Per tant, si feu activitat de cap de setmana (esplai de dissabtes, agrupaments escoltes...) i pertanyeu a una Federació/Moviment, NO HEU DE FER RES. La vostra Federació/Moviment tramitarà la sol·licitud per vosaltres.

La línia B de l’ajut està destinada a entitats que fan activitats d’educació en el lleure (o activitats extraescolars) entre setmana. Si la vostra entitat fa aquest tipus d’activitat “entre setmana”, pot demanar aquest altre ajut i, en aquest cas, ho ha de sol·licitar l’entitat directament. Ambdós ajuts (A i B) són compatibles.


http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/entitats-associacions/infografia-ajuts-lleure-extraescolars.pdf

Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

Si vols exercir de monitor o director a l’equip de dirigents de les activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre.

El nou Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Si vols exercir de monitor o director a l’equip de dirigents de les activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre, però si ja tens el títol i carnet de monitor o de director expedit per la Direcció general de Joventut, ja estàs inscrit d’ofici al Registre i no cal que facis cap tràmit +info

EDUCANT EN VALORS

L'Escola l'Empordà fonamenta el seu ensenyament i la seva formació en uns valors de tipus general basats en la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, al servei d’una formació excel·lent i fomenta els valors de l’associacionisme, el voluntariat, la democràcia, el civisme, la llengua catalana, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables, el consum responsable i la seguretat i responsabilitat en les activitats d'educació en el lleure. +info

APRENENTATGE basat AMB PROJECTES

Fa anys que l’Escola l’Empordà ha optat per un aprenentatge basat en projectes (ABP) basat en una metodologia on l’alumne/a és el veritable centre de l'aprenentatge i perquè té en compte les habilitats i actituds dels tot l'alumnat. Treballar en equip, treballar de forma cooperativa sempre suposa un repte, però precisament la cooperació és l’eina pedagògica que serveix perquè els nostres alumnes aprenguin per ells mateixos i dels altres companys de grup. +info

Treballa en el món del lleure

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure. Aquesta feina la pots fer, de manera remunerada, en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, vetllador/a, centres diaris d’educació en el lleure... Més info

PROJECTES SOLIDARIS DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ

"Ajuda’ls a poder fer el curs" engloba tots aquells projectes de l'Escola l'Empordà AEGLE que tenen per objectiu reduir les desigualtats socials i garantir que molts joves en risc d’exclusió social puguin fer un dels nostres cursos de manera gratuïta

Gràcies al suport de particulars, entitats i empreses ho podem fer possible. +info

Es tracta d’un programa educatiu per a fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. És una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat. +info

Dins el programa "Ajuda’ls a poder fer el curs" fomentem aquest projecte educatiu per acollir la migració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal i més concretament en el que tradicionalment anomenem l’educació en el lleure, formant educadors i educadores de famílies d'orígens diferents i fomentant entre tots els educadors i educadores (migrants o no) la diversitat intercultural en aquest àmbit educatiu de referència. +info