CURSOS REGLATS

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

CURSOS D'APROFUNDIMENT AMB MATRÍCULA CONTINUADA

CURSOS AMB MATRÍCULA CONTINUADA: L'estudiant pot iniciar el curs en qualsevol data. Haurà de finalitzar el curs en un màxim de 2 mesos a partir de la data en què se li lliurin les claus d'accés.

CURSOS DE PREMONITORS I CAMPUS JOVE

AGENDA - CALENDARI

PROPERS CURSOS CONVOCATS

 • Aquesta agenda i calendari mostra només les dates d'inici de curs
 • Pot tardar una mica a carregar


NOTÍCIES D'ACTUALITAT

DEMANA JA EL NOU AJUT AL LLEURE I EXTRAESCOLARS

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la covid-19

Aquest 10 de febrer s’ha publicat una resolució que estableix les bases d’uns nous ajuts extraordinaris per a entitats de l’àmbit del lleure i de les activitats extraescolars. L’objectiu de la mesura és fer front a les conseqüències de la covid-19.

El termini per sol·licitar l’ajut comença el 16 de febrer a les 9 h i acaba l’1 de març a les 15 h.

A QUI ES DIRIGEIX?

A entitats, empreses i persones treballadores autònomes del sector del lleure educatiu, les activitats extraescolars i les instal·lacions juvenils.

En concret, aquesta convocatòria es dirigeix a les entitats com esplais o AFA que fan activitats de forma habitual entre setmana. Si fan activitats entre setmana i també durant els caps de setmana, també poden optar a l’ajut.

En canvi, les entitats que només fan activitats els caps de setmana no poden optar a aquesta ajuda. Els clubs esportius federats són l’altre sector exclòs de la convocatòria.

QUI HA DE FER EL TRÀMIT?

El tràmit l’ha de fer l’entitat interessada a rebre l’ajut. A diferència de l’anterior convocatòria, la federació a la qual estigui inscrita l’entitat interessada no ha de presentar res.

Per tant, la sol·licitud l’ha de fer l’entitat titular del CIF i el compte on es vulgui rebre la subvenció ha d’estar al seu nom. Cal que aquesta entitat estigui inscrita al Cens d’Entitats Juvenils.

COM ES DEMANA L’AJUT?

El tràmit de sol·licitud s’ha de fer obligatòriament online. És a dir, tant la concessió, com la verificació i el control dels ajuts es faran a través de la via electrònica. La sol·licitud s’ha de presentar emplenant el formulari normalitzat disponible al portal oficial de tramitació Canal Empresa.

Un cop emplenat el formulari, s’ha d’adjuntar de forma digital a través del mateix Canal Empresa. El tràmit online permet que les entitats sol·licitants puguin fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud. Només han d’anar a l’àrea privada del portal on han sol·licitat l’ajut.

Es pot sol·licitar l’ajut amb l’idCat mòbil, triant l’opció “Alta sense certificat”. D’aquesta manera, posant el DNI o el telèfon mòbil, es rebrà una contrasenya que permetrà la identificació de la persona sol·licitant.

L’ajut s’atorga en un pagament únic pel procediment de concurrència no competitiva. Si s’exhaureix la dotació pressupostària, les bases expliquen que s’ampliarà per tal d’oferir l’ajut a totes les entitats que compleixin els requisits per ser-ne beneficiàries, independentment de l’ordre de les sol·licituds.

TIPUS D’AJUDES

En funció del tipus d’entitat s’haurà de sol·licitar una modalitat d’ajut o una altra. Existeixen tres modalitats: una per al lleure educatiu entre setmana, una per a activitats extraescolars i de lleure d’entre setmana i una altra per a instal·lacions juvenils.

AJUT PEL LLEURE EDUCATIU ENTRE SETMANA

Per rebre aquesta modalitat d’ajut cal estar inscrita al cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. També és necessari fer de forma habitual activitats de lleure entre setmana i dirigides a persones d’entre 3 i 18 anys. Aquestes activitats han d’haver estat suspeses o afectades per la resolució del 4 de gener per la qual es prorrogaven i modificaven les mesures en matèria de salut pública.

AJUT PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE

En el cas de l’ajut per a activitats extraescolars, cal estar donada d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs d’altres activitats d’ensenyament o d’ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior.

A més, cal fer activitats extraescolars i de lleure entre setmana. Aquestes activitats, com en l’anterior modalitat, han d’anar dirigides a persones entre 3 i 18 anys i han d’haver quedat suspeses o afectades per la resolució mencionada en l’anterior punt.

AJUT PER A INSTAL·LACIONS JUVENILS

Finalment, per demanar l’ajut per a instal·lacions juvenils, cal que qui ho demani sigui titular o gestora de la instal·lació juvenil per la qual es sol·licita l’ajut. També han de tenir inscrita la instal·lació en qüestió al Registre d’Instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Només s’ha de presentar un únic formulari que inclogui totes les instal·lacions juvenils per les quals es demana l’ajut.

DUBTES?

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de preguntes i respostes de la convocatòria.

PLA ACTUACIÓ de JOVENTUT 2021 - COVID


El Pla d’actuació de les Polítiques de Joventut, d’acord amb el què estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), és l’instrument que concreta les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut i planteja les actuacions a desplegar a mig termini. Així doncs, recull els principals objectius i mesures en matèria de joventut a dur a terme per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, és validat pel Consell rector del PNJCat1 i s’aprova per la Comissió interdepartamental de Polítiques de Joventut.

El Pla d’actuació de polítiques de joventut 2017 – 2020, lligat a l’actual PNJCat 2020, finalitza enguany la seva vigència. Les circumstàncies derivades de la COVID-19 han agreujat alguns dels aspectes que afecten la situació de les persones joves i que ja són estructurals (atur, precarietat laboral, segmentació del mercat laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.).

La pandèmia i les mesures associades també han precipitat i fet visibles diversos canvis que ja s’estaven produint en la societat, alguns dels quals tenen una afectació especial entre les persones joves. Per aquesta raó, al mateix temps que iniciem un procés per a elaborar el nou marc de les polítiques de joventut pels propers anys, es fa necessari dotar-nos d’un Pla d’actuació de Joventut pel 2021, amb objectius i mesures concretes, que serà un pla de transició i ens permetrà fer front a les necessitats i les situacions que afecten les persones joves fruit de la COVID-19.

Concretament, aquest Pla d’actuació de Joventut pel 2021- COVID pretén:

 1. - Donar resposta a les noves necessitats o a les situacions que afecten les persones joves derivades o agreujades per la COVID-19.

 2. - Establir mesures i accions concretes regides per uns principis rectors per donar una resposta de caràcter conjuntural

 3. - Incorporar o aprofundir en els àmbits i matèries que el PNJCat 2020 no havia abordat (sostenibilitat i canvi climàtic, enfocament de gènere i desigualtats, transformació digital dels serveis i programes, etc.)

 4. - Incorporar i fer partícips a tots els agents (professionals de joventut, ens locals, entitats juvenils i joves) en l’elaboració del Pla d’actuació de Joventut 2021-COVID.

La versió final aprovada del qual pots consultar al web Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID.

ESTRENEM NOVA WEB

L'Escola l'Empordà estem d’estrena. Tenim una nova pàgina web que reflecteix l’actualitat de l'escola i ens permet explicar millor tot allò que fem.

L'Escola l'Empordà estem d’estrena. Tenim una nova pàgina web que reflecteix l’actualitat de l'escola i ens permet explicar millor tot allò que fem.

Presentem la nova pàgina web dins l'esperit de renovació que des del 1998 anem tenint, evolucionant constantment en tot allò que venim fent al llarg d'aquests anys d’història.

Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

Si vols exercir de monitor o director a l’equip de dirigents de les activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre.

El nou Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Si vols exercir de monitor o director a l’equip de dirigents de les activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre, però si ja tens el títol i carnet de monitor o de director expedit per la Direcció general de Joventut, ja estàs inscrit d’ofici al Registre i no cal que facis cap tràmit +info

Criteris de prevenció enfront l'actual pandèmia en l'àmbit de l'educació en el lleure

Les activitats d'educació en el lleure en què participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat amb transmissió de valors positius que els ajuden a créixer.

Les activitats d'educació en el lleure en què participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat amb transmissió de valors positius que els ajuden a créixer.

L’educació en el lleure té dos vessants:

 • el de les activitats d’estiu

 • el de les activitats que es realitzen durant el curs escolar.

El seu valor educatiu i social fa que sigui molt convenient poder realitzar-les al llarg de tot l'any. L'actual situació de pandèmia ens obliga a adoptar una sèrie de mesures excepcionals per garantir que les activitats de lleure continuïn sent segures més enllà de l'estiu, per la qual cosa la Direcció General de Joventut estableix en un document les pautes que han de permetre aconseguir-ho. En qualsevol cas, les mesures de prevenció establertes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial:

Prevenció de la COVID-19 en les activitats formatives vinculades a l’educació en el lleure

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a les sessions formatives...

Per accedir a les activitats

És obligatòria una inscripció prèvia al curs o a l’activitat formativa.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a les sessions formatives.

A les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest sentit es recomana que s’esgraonin en grups d’aproximadament 10 persones i amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada grup, per cada punt d’accés a l’edifici.

El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament: Higiene mans Portar mascareta

L’escola ha de portar un registre diari de totes les persones que han assistit a l’activitat formativa.

Si en un mateix dia hi ha formacions diverses, s’ha de portar un registre diferent per a cada formació.

S’ha de posar a disposició de les persones assistents, per a la neteja de mans, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats o bé aigua, sabó i tovalloles d’un sol ús.

Espais

La superfície disponible a l’aula ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada persona.

L’equipament que aculli l’activitat formativa, i especialment l’aula, ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques de l’activitat i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. En aquest sentit, cada centre educatiu haurà de comptar amb el seu propi pla de neteja i desinfecció.

En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups.

En la mesura que sigui possible, es faran sessions a l’aire lliure.

Almenys 1 persona de l’escola haurà superat la formació de Responsable de Prevenció i Higiene oficialitzada pel Departament de Salut i la Direcció General de Joventut.

En relació amb la neteja, desinfecció i ventilació, cal tenir en compte els següents documents elaborats pel Departament de Salut: http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana

Ventilació i sistemes de climatització

Es pot ampliar aquesta informació clicant aquí http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Grups estables

Els grups podran ser del nombre de persones que permeti l’aula, tot complint els requisits abans esmentats.

El grup d’alumnes serà estable en les diverses sessions formatives d’un mateix curs i estarà directament vinculat a les persones que han fet la inscripció prèvia corresponent.

Condicions de realització de les activitats

Cal adoptar mesures organitzatives de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres.

Totes les persones presents a l’activitat han de portar obligatò- riament mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, ja esmentada.

El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada alumne i emprar només el seu.

El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús.

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/Criteris-prevencio-Lleure-2020.pdf

Joves contra la pandèmia. Vine i digue-hi la teva!

Inscriu-te i participa en els debats en línia dinamitzats en petits grups de discussió, de vint persones com a màxim. Places limitades.

Els objectius de les sessions són: conèixer l’opinió i la vivència sobre com t’ha afectat la pandèmia en la teva vida; reconèixer i facilitar l’expressió d’emocions i sentiments en relació amb els temes plantejats; i, conèixer les teves necessitats per resoldre les situacions derivades de la pandèmia des de la diversitat i les desigualtats.

Inscriu-te i participa en els debats en línia dinamitzats en petits grups de discussió, de vint persones com a màxim. Places limitades.

Els objectius de les sessions són: conèixer l’opinió i la vivència sobre com t’ha afectat la pandèmia en la teva vida; reconèixer i facilitar l’expressió d’emocions i sentiments en relació amb els temes plantejats; i, conèixer les teves necessitats per resoldre les situacions derivades de la pandèmia des de la diversitat i les desigualtats.

Es tracta d’uns espais de discussió i propostes, dinamitzats i amb la participació de personal tècnic de Joventut i del Departament de Salut, en diferents sessions sobre els cinc temes plantejats.

Amb la voluntat d’anar més enllà de les metodologies clàssiques de participació, es farà ús d’una metodologia sòcio-afectiva que propiciarà l’aprofundiment dels debats a través de l’expressió emocional i cognitiva

La idea és generar dos espais a cada sessió: una primera part per escoltar la diversitat de vivències al voltant del tema escollit i una segona part de generació de propostes realitzables en el futur.

* Es donarà un certificat d’assistència a tots els participants, entre els quals se sortejaran 30 estades d’un cap de setmana per a dues persones a un alberg de joventut de la XANASCAT (validesa d’un any).

EDUCANT EN VALORS

L'Escola l'Empordà fonamenta el seu ensenyament i la seva formació en uns valors de tipus general basats en la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, al servei d’una formació excel·lent i fomenta els valors de l’associacionisme, el voluntariat, la democràcia, el civisme, la llengua catalana, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables, el consum responsable i la seguretat i responsabilitat en les activitats d'educació en el lleure. +info

APRENENTATGE BASAT AMB PROJECTES

Fa anys que l’Escola l’Empordà ha optat per un aprenentatge basat en projectes (ABP) basat en una metodologia on l’alumne/a és el veritable centre de l'aprenentatge i perquè té en compte les habilitats i actituds dels tot l'alumnat. Treballar en equip, treballar de forma cooperativa sempre suposa un repte, però precisament la cooperació és l’eina pedagògica que serveix perquè els nostres alumnes aprenguin per ells mateixos i dels altres companys de grup. +info

Treballa en el món del lleure

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure. Aquesta feina la pots fer, de manera remunerada, en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, vetllador/a, centres diaris d’educació en el lleure... Més info

PROJECTES SOLIDARIS DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ

"Ajuda’ls a poder fer el curs" engloba tots aquells projectes de l'Escola l'Empordà AEGLE que tenen per objectiu reduir les desigualtats socials i garantir que molts joves en risc d’exclusió social puguin fer un dels nostres cursos de manera gratuïta

Gràcies al suport de particulars, entitats i empreses ho podem fer possible. +info

Es tracta d’un programa educatiu per a fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. És una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat. +info

Dins el programa "Ajuda’ls a poder fer el curs" fomentem aquest projecte educatiu per acollir la migració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal i més concretament en el que tradicionalment anomenem l’educació en el lleure, formant educadors i educadores de famílies d'orígens diferents i fomentant entre tots els educadors i educadores (migrants o no) la diversitat intercultural en aquest àmbit educatiu de referència. +info

EL MODEL INTEGRAL DEL LLEURE EDUCATIU

Si hagués de resumir quin és l'objectiu principal de tota activitat de lleure (parlo del lleure educatiu) diria que en el fons és que els participants s'ho passin bé.

Ara bé, passar-s'ho bé, al meu entendre, implica moltes coses.

 • Implica que els participants estiguin ben atesos i això vol dir que es tinguin en compte les seves necessitats com persones des d'un punt de vista integral, contemplant totes les seves dimensions, des de la fisiològica a l'afectiva.

 • Implica que participin en activitats adequades i això vol dir tenir en compte el seu desenvolupament per un cantó i per l'altre que estiguin contextualitzades, és a dir que no estiguin fora de lloc.

 • Implica que els participants siguin tractats com persones i això només s'aconsegueix respectant els Drets Humans, l'únic referent universal independent d'ideologies i moviments educatius concrets.

 • Implica que hi hagi qualitat pedagògica i això només s'aconsegueix adequant les activitats als objectius i aplicant-hi un exercici constant de revisió de les mateixes.

 • Implica que les activitats siguin divertides i interessants i això s'aconsegueix tenint en compte els interessos i motivacions dels participants i evitant que s'avorreixin.

 • Implica que les activitats siguin segures, la qual cosa vol dir actuar sempre amb responsabilitat.

Aquestes condicions necessàries perquè els infants i els joves s'ho passin bé formen un model integral de tal manera que cada condició està en funció de les demés.

Per això, es fa necessari que en el lleure educatiu hi hagi professionals que per un cantó tinguin clar aquest model i per l'altre hagin adquirit les competències adequades per portar-lo a terme.

Rubèn Fornós i Casares

Fundador de l'Escola l'Empordà el 1998
EL MODEL INTEGRAL DEL LLEURE EDUCATIU va ser publicat per primer cop el 25/10/2005