Escola oficial

Les escoles d'educadors/es en el lleure són centres oficials que ofereixen formació professional reglada, són escoles habilitades per impartir els cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil adaptats a la nova normativa vigent: ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

La Direcció General de Joventut estableix la normativa que han de complir necessàriament aquestes escoles i és l'organisme del Govern que expedeix el reconeixement oficial que els permet exercir. Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a.

Som una escola oficial homologada i reconeguda per la Generalitat de Catalunya des de 1998

Les escoles oficials d'educadors/es en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure.

La Direcció General de Joventut estableix la normativa que han de complir necessàriament aquestes escoles i és l'organisme del Govern que expedeix el reconeixement oficial que els permet exercir.

Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a.

Escola l'Empordà, des de 1998 al servei d’una formació excel·lent

Els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix els títols de monitor/a i el carnet de director/a.

a) Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que preveuen el Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat; el Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, i l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

b) Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors. El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que preveuen el Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat; el Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, i l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de

Español

Escuela oficial

Las escuelas de educadores/as en el ocio ofrecen formación reglada de secundaria, son centros habilitados para impartir los cursos de formación de monitor/a y de director/a de actividades de educación en el ocio infantil y juvenil adaptados a la nueva normativa vigente: ORDEN BSF/192/2015, de 18 de junio, por la que se establecen los programas de los cursos de formación de monitor/a y de director/a de actividades de educación en el ocio infantil y juvenil

La Dirección General de Juventud establece la normativa que deben cumplir necesariamente estas escuelas y es el organismo del Gobierno que expide el reconocimiento oficial que les permite ejercer. Estas escuelas, además de los cursos de especialización y de formación permanente, imparten los cursos de monitor/a y de director/a que están regulados por la Dirección General de Juventud que es quien expide el carné de monitor/a y el carné de director.

English

Official school

Leisure educators' schools offer regulated secondary education, they are centers qualified to teach the training courses of monitor and director of leisure and youth education activities adapted to the new regulations. current: ORDER BSF / 192/2015, of 18 June, by which establish the programs of the courses of training of monitor of director of activities of education in the infantile and juvenile leisure

The General Directorate of Youth establishes the regulations that these schools must comply with and it is the government body that issues the official recognition that allows them to exercise. These schools, in addition to the specialization and lifelong learning courses, offer the monitor and director courses that are regulated by the General Directorate of Youth, which is the one that issues the monitor card and the director card.