Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya (ROPELL)

PER PODER TREBALLAR DE MONITOR/A, ACTUALMENT S'HA D'ESTAR INSCRIT EN AQUEST REGISTRE

Finalitat del registre

a) Disposar d'una informació actualitzada de les persones professionals de l'educació en el lleure que tenen la titulació adequada per exercir com a tal

b) Permetre un accés fiable, tant a la ciutadania com a l'administració responsable del seguiment de les activitats d'educació en el lleure, per saber si una persona té una titulació que l'habilita professionalment per exercir d'educadora en el lleure.

c) Facilitar el disseny i la implementació de polítiques orientades a la formació dels professionals de l'educació en el lleure a Catalunya

El Registre s'estructura en dues seccions:

a) Persones titulades per exercir com a monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona dirigent com a membre de l'equip de dirigents d'una activitat d'educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys

b) Persones titulades per exercir com a director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona responsable d'una activitat d'educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

Inscripció automàtica

S'inscriuran d'ofici i de manera automàtica:

a) Les persones que obtinguin el diploma de monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil en alguna de les escoles reconegudes per l'òrgan competent en matèria de joventut. (Escoles oficials d'educació en el lleure)

b) Les persones que tenen el diploma de monitor/a o director/a que expedeix la Direcció General de Joventut amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

En els casos d'inscripció automàtica, el número d'inscripció en el Registre correspon amb el que consta al carnet de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, i el carnet esmentat tindrà les funcions de certificat d'inscripció.

Es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya les persones que tinguin alguna de les titulacions següents:

En la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

d) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

En la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

a) Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol

b) Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

c) Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística

d) Títol de tècnic/a superior d'ensenyament i animació socioesportiva

e) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Requisits d'inscripció

Inscripció en la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. 

c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

d) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Inscripció en la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil: 

a) Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol

b) Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

c) Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística

d) Títol de tècnic/a superior d'ensenyament i animació socioesportiva

e) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Les sol·licituds d'inscripció en el Registre han d'aportar la documentació següent: 

-Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

-Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

-Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística

-Títol de tècnic/a superior d'ensenyament i animació socioesportiva

-Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Enllaços

ORDRE TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l'article 142 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d'activitats i instal·lacions destinades a la joventut. També té, d'acord amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia, la competència exclusiva en matèria d'esport i lleur

La Generalitat de Catalunya, des de l'any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d'educació en el lleure a Catalunya a fi de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és necessària perquè les activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al creixement integral d'infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el suport del sector, perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de qualitat, i també amb el seu reconeixement, ja que aquest considera la Direcció General de Joventut com la interlocutora principal en aquesta matèria. Es tracta d'una regulació que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la formació de les persones que dirigeixen les activitats (monitors/ores i director/ores d'educació en el lleure) i sobre les instal·lacions on es duen a terme.

Actualment, la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. La disposició final segona del Decret 267/2016, de 5 de juliol, estableix que el Registre Oficial de Professionals d'Educació en el Lleure s'ha de regular mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joventut, al qual quedarà adscrit.

Aquest Registre Oficial té com a finalitat disposar d'una informació actualitzada i veraç sobre els professionals de l'educació en el lleure que hi constin inscrits, atès que la inscripció no és obligatòria per exercir l'activitat.

D'altra banda, la creació d'aquest Registre implica modificar algunes característiques del fitxer ja existent a l'Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Famílies i per determinats ens que en depenen, anomenat “diplomats d'educació en el lleure infantil i juvenil”. No obstant això, l'entrada en vigor el 28 de maig de 2018 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, ha suprimit la necessitat de crear formalment els fitxers i notificar-los al registre de protecció de dades de les autoritats de control, raó per la qual aquesta Ordre no modifica expressament l'Ordre BSF/274/2014.

De conformitat amb el que preveuen l'Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i les normes que la despleguen per a l'obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que són equivalents als títols de monitor/a i director/a i habiliten per a l'exercici de la professió d'educador en el lleure; la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, i el Decret 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya;

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, s'anomena equip de dirigents al conjunt de persones que intervenen en la realització de les activitats i la custòdia dels infants participants. Entre les persones que formen part de l'equip de dirigents, s'estableix l'obligació que hi hagi un percentatge que acrediti una formació homologada, homologació que es garanteix quan estiguin inscrites en el Registre que es regula en aquesta Ordre. Per aquest motiu, en l'Ordre s'anomena monitor/a d'educació en el lleure o director/a d'educació en el lleure les persones membres de l'equip de dirigents que estan inscrites en el Registre a les seccions corresponents.

Finalment, i per facilitar la gestió administrativa i agilitar la inscripció en aquest Registre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies encarrega al Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Oficina de Gestió Empresarial d'acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la tramitació d'aquesta inscripció seguint les previsions que conté aquesta norma.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Ordeno:

Article 1

Creació del Registre

Es crea el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria de jove

Article 2 Objecte

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l'educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Article 3

Finalitats del Registre

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya té les finalitats següents:

a) Disposar d'una informació actualitzada de les persones professionals de l'educació en el lleure que tenen la titulació adequada per exercir com a tals.

b) Permetre un accés fiable, tant a la ciutadania com a l'administració responsable del seguiment de les activitats d'educació en el lleure, per saber si una persona té una titulació que l'habilita professionalment per exercir d'educadora en el lleure.

c) Facilitar el disseny i la implementació de polítiques orientades a la formació dels professionals de l'educació en el lleure a Catalunya

Article 4

Gestió del Registre

La gestió del Registre correspon a l'òrgan competent en matèria de joventut.

Article 5

Estructura del Registre

5.1 El Registre s'estructura en dues seccions:

a) Persones titulades per exercir com a monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona dirigent com a membre de l'equip de dirigents d'una activitat d'educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys

b) Persones titulades per exercir com a director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona responsable d'una activitat d'educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

5.2 En el Registre hi ha de constar les dades següents: 

a) Número d'inscripció.

b) Data de la inscripció.

c) Dades identificatives de la persona interessada que, com a mínim, han de ser: nom i cognoms, DNI, data de naixement i gènere

d) Secció o seccions en les quals està inscrita la persona interessada.

e) Títol que faculta per exercir la professió o, quan no se'n tingui, document d'habilitació, acreditació, validació o reconeixement, segons correspongui

f) En el cas de les titulacions expedides per l'organisme competent en matèria de joventut, centre on s'ha cursat la formació oficial corresponent

g) Cancel·lació de la inscripció.

5.3 Totes les dades inscrites en el Registre i referents a les persones es recullen, es compilen, s'analitzen i es presenten desagregades per gènere.

Article 6

Dades no incloses en el Registre

6.1 La inscripció en aquest Registre no eximeix ni pressuposa el compliment de l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

6.2 La inscripció en el Registre tampoc acredita la inexistència de condemnes que comportin la inhabilitació temporal per exercir l'activitat professional

Article 7 

Titulacions vàlides

Es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya les persones que tinguin alguna de les titulacions següents:

7.1 En la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. 

c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

d) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

7.2 En la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

a) Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol

b) Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

c) Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística

d) Títol de tècnic/a superior d'ensenyament i animació socioesportiva

e) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Article 8

Requisits d'inscripció

8.1 Les persones que s'inscriguin en el Registre han de complir els requisits següents:

a) Tenir 18 anys complerts en el moment de fer la inscripció.

b) En cas d'inscripció en la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

Tenir alguna de les titulacions que preveu l'article 7.1.

Haver fet un mínim de 160 hores de pràctiques com a monitor/a en un centre d'educació en el lleure infantil i juvenil.

c) En cas d'inscripció en la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil: Tenir alguna de les titulacions que preveu l'article 7

Haver fet un mínim de 120 hores de pràctiques com a director/a en un centre d'educació en el lleure infantil i juvenil.

8.2 Les sol·licituds d'inscripció en el Registre han d'aportar la documentació següent: 

a) Còpia digitalitzada de la titulació corresponent.

b) En el cas de titulacions que descriuen els apartats 7.1.c), 7.1.d), 7.2.c), 7.2.d) i 7.2.e), còpia digitalitzada de la certificació de les hores de pràctiques

c) Declaració responsable en què es confirmi que les còpies digitalitzades corresponen amb l'original i que la persona sol·licitant compleix els requisits per poder inscriure's en el Registre. L'Administració pot verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Article 9

Presentació de la sol·licitud

9.1 La inscripció en el Registre es duu a terme mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, excepte en els casos que es preveuen a l'article 10.1.

9.2 La tramitació de la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya és electrònica, amb garantia dels principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació, i s'habilita, entre altres funcions, per a la recepció i l'enviament de documents dels procediments i tràmits per als quals s'aprovi la tramitació electrònica.

9.3 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

El formulari esmentat s'ha de presentar obligatòriament per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional tercera.

9.4 La persona interessada pot fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Article 10

Procediment d'inscripció

10.1 Un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció amb la documentació que s'indica a l'article 8.2, l'Oficina de Gestió Empresarial ha de verificar la veracitat de la documentació aportada sobre titulacions i vetllar especialment per emprar els mecanismes que es preveuen a la disposició addicional segona. Si la documentació presentada és correcta, es procedirà a fer-ne la inscripció en el Registre. Així mateix, s'ha d'emetre i s'ha de lliurar al sol·licitant un certificat positiu d'inscripció. Ambdues actuacions s'han d'efectuar en el termini màxim de tres mesos.

10.2 El venciment del termini màxim establert sense que s'hagi emès ni lliurat el certificat positiu esmentat a l'apartat anterior permet entendre la sol·licitud desestimada per silenci administratiu. En qualsevol cas, l'Oficina de Gestió Empresarial pot requerir el sol·licitant que esmeni la falta o aporti els documents preceptius en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.3 El certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre s'ha de lliurar a les persones interessades per mitjans electrònics, en els termes que recull l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

10.4 La tramitació de la inscripció en el Registre és gratuïta.

Article 11

Inscripció automàtica

11.1 S'inscriuran d'ofici i de manera automàtica:

a) Les persones que obtinguin el diploma de monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil en alguna de les escoles reconegudes per l'òrgan competent en matèria de joventut.

b) Les persones que tenen el diploma de monitor/a o director/a que expedeix la Direcció General de Joventut amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

11.2 En els casos d'inscripció automàtica, el número d'inscripció en el Registre correspon amb el que consta al carnet de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, i el carnet esmentat tindrà les funcions de certificat d'inscripció.

Article 12

Durada, modificació, suspensió i cancel·lació de la inscripció 12.1 La inscripció en el Registre té una durada indefinida.

12.2 La persona inscrita és responsable de mantenir les dades i les condicions en les quals es va emetre el certificat positiu d'inscripció. Qualsevol modificació o canvi de les dades o condicions inscrites s'ha de comunicar al Registre en el termini màxim de 15 dies a partir del moment en què s'hagi produït.

12.3 En cas de condemna que comporti la inhabilitació temporal per a l'exercici de la professió d'educador/a en el lleure, se suspèn temporalment la inscripció, d'acord amb l'abast de la mesura inhabilitant.

12.4 La inscripció s'ha de cancel·lar per les causes següents:

a) Mort de la persona titular.

b) Sol·licitud de la persona titular.

c) Quan es comprovi que la persona inscrita no reuneix els requisits necessaris per a la inscripció, prèvia audiència a la persona interessada.

d) Declaració de nul·litat o anul·lació de l'acte d'inscripció.

e) Condemna d'inhabilitació definitiva per a l'exercici de la professió. f) Certificació positiva del Registre central de delinqüents sexuals.

12.5 La persona titular de l'òrgan competent en matèria de joventut ha de dictar una resolució en què ordeni la cancel·lació de la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, que ha de notificar a la persona titular.

Article 13

Naturalesa i publicitat del Registre

13.1 El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya és de caràcter públic i gratuït.

13.2 Qualsevol persona té dret a accedir al Registre, amb la sol·licitud prèvia amb un model normalitzat, en els termes que estableix l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i d'acord amb el que preveu la normativa de transparència i accés a la informació pública vigent

13.3 La publicitat del Registre inclou únicament les dades següents: número d'inscripció en el Registre, secció en la qual està inscrita, nom i cognoms i quatre xifres del número del document nacional d'identitat o equivalent, d'acord amb els criteris que s'estableixen en matèria de protecció de dades personals.

13.4 En el formulari de sol·licitud d'inscripció o en qualsevol altre moment, les persones inscrites al Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya poden oposar-se al fet que les seves dades d'inscripció siguin públiques. En aquest cas, únicament seran públiques mitjançant una certificació sol·licitada per la persona inscrita.

Article 14

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades de caràcter personal s'han de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Disposicions addicionals

Primera

Per ordre de la persona titular de l'òrgan competent en matèria de joventut, es pot ampliar l'àmbit d'aplicació del Registre a altres titulacions oficials que puguin sorgir i que es consideri que també habiliten per exercir la professió.

Segona

Els organismes de la Generalitat de Catalunya que expedeixin titulacions que habilitin per a l'exercici de la professió d'educador en el lleure han d'establir els mecanismes de comunicació interadministrativa necessaris per simplificar al màxim el tràmit d'inscripció en el Registre a la persona usuària, sobretot per evitar presentar la documentació que s'estableix als apartats a) i b) de l'article 8.2.

Tercera

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els mecanismes que considera l'apartat 6.2 de l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica.

Per a les persones físiques, els mecanismes admesos són els següents:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci. 

b) Administració Oberta de Catalunya.

c) Certificat del DNI electrònic.

d) El mecanisme idCAT-mòbil.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(20.288.038)