CURS DE DIRECTOR/A

El curs de director/a a la nostra escola el dividim en dos cursos:

  • Curs de Director/a (D)

  • Curs Complementari (C)

Has de tenir en compte que pots convalidar tot el Curs Complementari.

La convalidació no cal fer-la abans de fer el Curs de Director/a (D), pots esperar al final de tot el procés del curs, per exemple abans de presentar la memòria de pràctiques.

En aquest enllaç veuràs com fer-ho per convalidar el curs Complementari https://sites.google.com/escolaemporda.cat/escolaemporda-cat/informaci%C3%B3-general/condicions-dacc%C3%A9s-curs-de-directora#h.4tq81dw432az

Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Condició d'accés al curs de director/a

Per poder accedir al curs de director/a (Codi: D) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicionsCondicions d'accés curs de director/a

El nou curs de directors/es

Aquest curs capacita per a l'exercici qualificat d'aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d'aquest sector.

Com aclariment cal dir que el nou curs de directors i directores d'activitats d'educació en el lleure no passa a ser un cicle formatiu, sinó que estarà estructurats en mòduls formatius de cicles formatius i s'avaluarà per competències passant a ser un curs amb més reconeixement i prestigi.

Títol que s'obté

Finalitzat el curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s'obté el títol oficial emès per la Generalitat de Catalunya [2]

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la FORMACIÓ OFICIAL I REGLADA que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Un curs amb més reconeixement i prestigi

A partir del dia 1 d'octubre de 2013 el nou curs de directors i directores ocupa un espai propi en el nou sistema de formació professional, i s'ajusta al nou marc de les competències professionals, però conservant la seva especificitat i el valor afegit que aporta.

A la pràctica vol dir que aquests curs s'equipara[1] a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representa més reconeixement i prestigi a la formació que es realitza des de les escoles d'educadors i educadores en el lleure infantil i juvenil, un augment de la seva visibilitat en la societat i l'ampliació de la validesa de les titulacions de monitors i directors fora de Catalunya.

Continguts del curs

Etapes del curs semi-presencial de directors/es

El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu del curs de directors és 5 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs:

Etapa lectiva presencial68 hores a l’aula

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 134 hores lectives dividides en mòduls formatius (assignatures). Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu

Etapa lectiva no presencial132 hores de formació a distància

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar les unitats didàctiques on-line que s'avaluaran amb una prova també on-line i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

Etapa de pràctiques120 hores de pràctiques

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 120 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un director/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

Etapa lectiva ONLINE

  • 66% ONLINE: 132 hores lectives des de casa

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer treballs, exercicis i participacions al fòrum del curs. Elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

Sortides professionals:

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure.

El treball de monitor/a o director/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi:

  • En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars...

  • En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.

  • En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística...

La feina en l’àmbit de l’educació en el lleure està regulada pel Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Pots contactar amb entitats o empreses que organitzin aquesta mena d’activitats per saber si busquen personal o tenen alguna borsa on et puguis apuntar.

També pots treballar de manera voluntària en algun dels nombrosos i potents moviments infantils i juvenils d’educació en el lleure (centres d’esplai i agrupaments escoltes) amb una funció educativa clara, la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps lliure.

Més informació del curs

[1] Segons preveu l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost) a l'article 2, El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional de Coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil previstes al Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, al Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat i a l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i en el Catàleg modular integrat de formació professional.

[2] En els cursos de monitors/es i directors/es, per a la tramitació a la Generalitat de Catalunya i lliurament del títol, l’escola estableix una taxa de secretaria de 30€ (despeses d’enviament apart, si és el cas) segons tarifa del curs vigent al moment de recollir el títol i que l’alumne haurà de pagar per rebre’l

DIFERENTS RUTES PER OBTENIR EL TÍTOL DE DIRECTOR/A

Aquestes són les rutes possibles per obtenir el títol oficial de director/a

D: Curs de director/aP: Bloc de 120 hores pràctiques del curs de directorsC: Curs Complementari al curs de director/a

PLA D'ESTUDIS DEL CURS DE DIRECTOR/A