Feedback‎ > ‎

Inspiration: Så här arbetar vi med feedback


Vi arbetar kollegialt återkommande för att utveckla vårt användande av feedback så den gynnar eleven på bästa sätt. Vi har valt att feedback, enligt Dylan Williams sju råd, ska utgå från att:
  1. Förändra elevens sätt att tänka: Feedbacken ska vara formad på ett sätt som gör det möjligt för eleven att tänka i andra banor.
  2. Visa vägen: Beskriva vad eleven bör tänka på, eller göra annorlunda.
  3. Ej förväxlas med betyg: Ej vara av summativ karaktär.
  4. Vara avgränsad: Inte ta upp allt på en gång utan fokusera på det eleven bör börja med.
  5. Vara kopplad till framgångskriterier: Kunskapskraven bör exemplifieras, till exempel med elevexempel på önskvärd nivå.
  6. Ej visa fullständiga svar: Låt eleven själv fundera över vad som kan vara fel och vad som kan rättas till.
  7. Ges i god tid: Så att eleven får tid att använda sig av feedbacken. 
Vi har tränat olika tekniker för feedback, och vi har tillsammans reflekterat över när det fungerar som bäst. Även självvärdering och kamratrespons har utnyttjas som tekniker för feedback. Flera elevexempel på feedback finns i vår materialbank. För oss är det viktigt att feedbacken blir användbar för eleven och om eleven upplever något som svårt är det vårt jobb att stötta eleven i detta arbetet. Därför har vi också tagit fram "Feedbackhjälpen" som våra tips vi använder oss av när feedbackarbetet inte riktigt fungerar. 

-Feedback är, och kommer att vara, ett pågående utvecklingsområde för oss som kollegium. 
        Flera exempel på hur vi arbetar         med feedback, självvärdering         och kamratrespons finns i vår         "Materialbank" under: 
        Olika feedbackövningar

        Dokument:
        Feedback som fungerar
        https://docs.google.com/document/d/1d-ycKnu5TuFGqiM-JzskYsEkxTzAnvNn5HRk8KB7g8E/edit

        Dokument:
        Feedbackhjälpen
        https://docs.google.com/document/d/1d-ycKnu5TuFGqiM-JzskYsEkxTzAnvNn5HRk8KB7g8E/edit