Familiegeschiedenis

Literatuur

Nederlands Patriciaat 1990 (p.120­-148), 1913 (p. 138-­143); J. van Doorninck, Geslachtkundige Aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610­1794 (Deventer 1871) p. 619;

A.A. Vorsterman van Oijen, Stam­ en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën, I, Groningen 1885;

J. B. Rietstap, Amorial géneral,(....18..), Pl XXIX;

E.F.G.M. Gelderman, "Kwartierstaat van Mr Arnoldus Gelderman,

Heer van Hanckema", Gens Nostra 27 (1972) p. 48­-49;

De Ned. Leeuw 40 (1973) 125-­126;

Kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht­ en Wapenkunde, 2, 's-­Gravenhage 1983, p. 422, 423, 426, 427;

J.C. Streng, "De veiling van de bibliotheek van Samuel Johan­nes Gelderman in 1749", Zwols Historisch Jaarboek (1989) p.123-­141;

J.J. Seekles, "Inventaris van het Familiearchief en Collectie Gelderman 1532-­1988 (Zwolle 1990)

Drs. J. Hagedoorn, "Arnold Gelderman (1677-­1757) een Zwols burgemeester", Zwols Historisch Tijdschrift, 9e jrg. 1992 nr. 1, p. 7­14;

Edzard Gelderman en Jaap Hagedoorn red., "Een aardsch para­dijs; De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle" (Zwolle 1993);

Jean Streng en Lydie van Dijk, "Zwolle in de Gouden eeuw, cultuur en schilderkunst" (Stedelijk Museum Zwolle 1997), p. 18-­20;

Dr. J.C. Streng, "Stemme in staat; De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle, 1579­-1795", diverse pagina's;

J.C. Streng, "Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd (Uitgeverij Verloren, Hilversum 1999).