Algemene informatie

Oprichting, vestiging, inschrijving

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 22 mei 1987 (wijziging d.d. 2 mei 1988), verleden voor notaris Sasse te Arnhem, statutair gevestigd te Zwolle en aldaar onder nummer 41024004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel.

Correspondentieadres:"De Houtsnip", Zijpendaalseweg 69, 6814 CE Arnhem

Doelstelling

Het doel van de stichting is het bijeenbrengen en beheren van het archief en een collectie familiestukken van enkele Zwolse regentengeslachten en aanverwante families, het

bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de algemene geschiedenis, heemkunde, sociologie, genealogie, heraldiek etc. en aanverwante activiteiten. Inmiddels is het verzamelde archiefmateriaal, dat ca. 15 strekkende meter beslaat, in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle in bewaring gegeven.

Gerealiseerd

Van het archiefmateriaal is bij de Uitgeverij Waanders BV te Zwolle in 1993 de inventaris, opgesteld door de archivaris Johan Seekles, in druk verschenen. Voorts publiceerde de stichting het boek “Een Aardsch Paradijs”, over de buitenplaatsen ‘Landwijk’, ‘Boschwijk’ en ‘Veldwijk’ te Zwollerkerspel en realiseerde de stichting een memorietriptiek in de Waalse Kerk te Zwolle en de restauratie van het 18e eeuwse inrijhek van het huis ‘Landwijk’.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Financiën

De stichting beschikt over een rekening courant nummer NL89 ABNA 0531630447 en een spaarrekening nummer NL11 ABNA 0531639223.

Door enkel giften hebben deze rekeningen elk een bescheiden positief saldo, zoals blijkt uit de onderstaande jaaroverzichten.

Fiscale status

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ABN-AMRO Apeldoorn NL89 ABNA 0531630447

RSIN 815786451