Beoordeling van de oevervegetatie kwaliteit

Keuze en indeling van soorten in indicatorcategorieën, methode voor de berekening van de oevervegetatie kwaliteitscore en kleurvisualisatie op de kaart door Jacqueline Henrot. Contact: Jacqueline.henrot@naturalis.nl 

De 4 indicatorsoorten categorieën

 Keuze en indeling van de indicatorsoorten 

Uit de lange lijst van soorten die langs de oevers voorkomen zijn soorten gekozen die als indicator kunnen dienen voor  

Riet en Lisdodde geven een algemeen beeld van de oevervegetatie en passen niet binnen boven-genoemede soorten = Zwarte soorten

Om het Citizen Science onderzoek zo laagdrempelig mogelijk te maken is het totaal aantal indicatorsoorten tot 24 beperkt: 2 zwarte, 6 rode, 8 gele en 8 groene soorten.

De soorten zijn verder geselecteerd op basis van de criteria hieronder:

Dan, voor de indeling, is het gekeken naar de 

Ellenberg voedselrijkdom waarden van de indicatorsoorten

Indicatiewaarden en natuurwaarden van de indicatorsoorten 

(*)  Clausman & van Wijngaarden 1984. Het vegetatie onderzoek van de Provincie Zuid Holland. Verspreiding en Ecologie van Wilde Planten in Zuid Holland. Waardering parameters.

De 5 oevervegetatiekwaliteit categorieë

Berekening van de oevervegetatie kwaliteitscore

De totaalscore van de waterkant geeft ruwweg de hoeveelheid indicatorsoorten aan die zijn gevonden langs het transect, en tot welke categorie deze behoren. Bijvoorbeeld: een score van 132 zou betekenen dat er 2 keer een indicator van de groene categorie was gevonden (2x50 = 100), 3 indicatorsoorten van de gele categorie (3x10 = 30) en 2 indicatorsoorten van de rode categorie (2x1 = 2).

Kleurvisualisatie van de score op de kaart

Oevervegetatiekwalitiet categorieën

De algemene kwaliteit van de vegetatie langs het transect wordt gecategoriseerd als:


Met de gegevens over de aanwezigheid van de indicatorsoorten zijn de oevers gescoord en ze komen terecht in één van 5 oevervegetatiekwaliteit categorieën. Rood is de slechtste oevervegetatiekwaliteit en groen de beste. De rietkragen en lisdodde velden die weinig bloemrijk zijn vallen in de blauwe categorie.