De indicatorsoorten

Er zijn 24 indicatorsoorten te leren herkennen.

In de subpagina's vind je de indicatorsoorten in beeld en links naar de website 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online' waar je meer over de planten kunt leren via een filmpje, foto's, beschrijving en verspreidingskaart.

Je kunt illustraties van de indicatorsoorten printen of op je telefoon downloaden: 'Maak kennis met de indicatorsoorten.pdf'.

Wil je je kennis thuis testen?

Dan neem een quiz op basis van foto's op de subpagina 'Test je kennis'.

2. Maak kennis.pptx

De plantensoorten die we op de oevers zoeken zijn indicatief voor verschillende niveaus van voedselrijkdom en oeverbeheer (indicatiewaarden in 'Aanvullende informatie').

Riet en Lisdodde, weergegeven in zwart, kunnen massaal langs de oevers voorkomen en geven een algemeen beeld van de oevervegetatie.

De indicatoren weergegeven in rood wijzen op een voedselrijke bodem en onzorgvuldig beheer.

Weergegeven in geel zijn indicatoren van zorgvuldig slootkantbeheer en omstandigheden die zich kunnen ontwikkelen tot bloemrijke vegetatie.

De indicatoren weergegeven in groen wijzen op een minder voedselrijke bodem, zeer zorgvuldig kantenbeheer en bloemrijke vegetatie.