Anónim*s

Club de letras do IES VALADARES

«O anonimato de todas estas mulleres contrasta coa resistencia que irradian as súas accións, coa importancia histórico-social das súas obras e coa transcendencia do seu pensamento. Estudarmos as súas vidas, visibilizarmos as súas achegas, camiñarmos sobre as súas pegadas anónimas, silenciadas, esquecidas, invisibilizadas... son diferentes maneiras de contribuír ao fomento do desenvolvemento da igualdade efectiva entre mulleres e homes, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social»