Universitetskommunen TRD3.0 er et partnerskap mellom Trondheim kommune og NTNU. Samarbeidet gir byen og landet langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi som byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn. Slik bidrar TRD3.0 til å realisere politiske ambisjoner, styrke relevansen av utdanninger og forskning, og gi grunnlag for innovasjon innenfor alle kommunens tjenesteområder.

TRD3.0 bygger bro mellom kommuners praksis og forskningens kunnskapsunivers gjennom eksperimentering og erfaringsdeling. På den måten utvikler vi en ny, systematisk arbeidsform på tvers av folk, fag og strukturer.


TRD3.0 er ett av Trondheim kommunes strategiske hovedgrep for å finne løsninger på store samfunnsutfordringer. NTNU utdanner, forsker og lærer sammen med kommunen, og slik utvikler vi en felles forståelse for lokale behov og muligheter.

Kopi av TRD3.0_Master2_English_H264.mov

FIRE INNSATSOMRÅDER FOR UNIVERSITETSKOMMUNEN

Universitetskommunen vil fremover dreie arbeidet omkring fire innsatsområder som har sitt utspring i målsettingen med avtalen om TRD3.0, og særlig målet om å utvikle en lokal modell og nasjonal pilot for universitetskommune. For hvert innsatsområde utarbeides det handlingsplaner med konkrete aktiviteter.

UTDANNINGSSAMARBEID

Trondheim kommune tar i dag i mot om lag 3000 studenter i praksis hvert år. Den største andelen av disse er studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerutdanninger. Praksis er i dag i all hovedsak knyttet mot de profesjonsrettede utdanningene hvor også omfang på praksis for mange av utdanningene er forskriftsfestet. I tillegg til praksis produseres det også hvert år et betydelig antall masteroppgaver og prosjektoppgaver med empiri fra kommunens praksisfelt. Vi ønsker å utvikle enda bedre modeller for samarbeid mellom kommunen og NTNU.

LIVSLANG LÆRING

Fremtiden skapes og formes av det vi som individer, virksomheter og samfunn kan, vet og forstår, og klarer å (sam-)skape. Satsingsområde “Livslang læring” i Universitetskommunen innebærer at læring er en integrert del av jobben. Det handler om muligheten kommunens, og også universitetets, medarbeidere har til regelmessig oppdatering og utvikling av egen kunnskap, og til å samhandle med hverandre og med studenter, næringsliv, offentlige etater, virkemiddel- apparatet, frivillige og andre. Det handler også om hvordan alle disse aktørene sammen evner å omsette kunnskap til ny praksis, og svare på samfunnets behov for bærekraftig omstilling og fornyelse.

TEMATISKE OPPDRAG

Tettere og mer systematisk samarbeid mellom forskningsmiljøene og praksisfeltet vil kunne bidra til å øke relevansen av forskning og sikre raskere implementering av ny kunnskap i praksisfeltet.Tematiske oppdrag kan forståes som en samling av utviklings-, innovasjon og forskningsprosjekter på tvers av kunnskapsmiljøer, sektorer og aktører samlet rundt et felles oppdrag om å løse en konkret samfunnsutfordring innenfor definerte tidsrammer. En ønsket gevinst er å mobilisere ressurser og skape engasjement og legitimitet hos innbyggere, ansatte, næringsliv og beslutningstakere, men også å posisjonere kunnskapsmiljøene med tanke på ekstern finansiering og større forskningsprosjekter.

PROFESJONALISERING AV FoUoI

For universitetskommunen betyr profesjonalisering av forskning, utviklings og innovasjonsarbeidet (FoUoI) å få på plass systemer som gir god prosjekt- gjennomføring, men også å sikre en kompetanseheving i kommunen og hos NTNU om hva prosjekter for innovasjon i offentlig sektor innebærer, hvordan man oppnår effekt og hvordan man kan rigge prosjekter i spennet mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv er grunnleggende for at vi skal kunne nå ambisjonene som universitetskommune-avtalen gir.

I 2018 inngikk NTNU og Trondheim kommune en avtale om å utvikle nettopp en Universitetskommune. En nasjonal pilot med utgangspunkt i fem tematiske satsingsområder; oppvekst, helse, byutvikling, innovasjon og smart by.

Avtalen er prosjektorganisert over en periode på fire år og bygger videre på et langt samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU.

Universitetskommunens ambisjon er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor.

bilde av rektor, ordfører, rådmann og prorektor fra signering av konktrakt mellom NTNU og TK
Bilde: Tidligere rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, undertegner avtalen om universitetskommunen TRD3.0 med ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Til høyre leder av styringsgruppen, kommunedirektør Morten Wolden, og nestleder i styringsgruppen, prorektor for innovasjon Toril Hernes.
Bilde av Nidelva mot samfundet og gløshaugen
Bilde: Elgeseter bro, Studentersamfundet, med hovedbygningen til NTNU i bakgrunnen. Alle tre ligger langs "Kunnskapsaksen" som som strekker seg fra Brattøra i nord til Sluppen i sør.

Tar ansvar for egen læring og utvikling

Vår ambisjon er å ha en nasjonalt ledende rolle i utviklingen av modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Nye virkemidler prøves ut og forutsetninger og resultater dokumenteres. Teknologi og digitalisering en integrert del av alt faglig utviklingsarbeid. Gjennom åpne standarder og data bindes virksomhetsområder sammen og skaper forutsetning for deling og læring på tvers.

Erfaringene fra prosjektet deles med andre kommuner, universiteter og nasjonale myndigheter og målet er å danne grunnlaget for fremtidige felles standarder og tjenester.

Fra kommune 1.0 til 3.0

Trondheim har lenge vært vertskapsby for NTNU (1.0). Over tid har vi utviklet et omfattende samarbeid på enkeltområder som for eksempel innen skole og helse (2.0). Med etableringen av Universitetskommunen Trd3.0 tar vi steget helt ut. Sammen prioriterer vi felles innsats når det gjelder kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor områder av stor samfunnsbetydning. Se avtalen mellom NTNU og Trondheim kommune her.

Hva er hensikten med universitetskommunen 3.0?

Etter modell fra forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus har NTNU og Trondheim kommune definert følgende hovedmålsettinger for Universitetskommunen 3.0:

  • Sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren trenger gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom kommunen og universitetet.

  • Etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forskning og innovasjon innenfor områder av strategisk betydning for sektoren.

  • Etablere en ny modell for kontinuerlig toveis kompetanse- og kunnskapsoverføring mellom akademia og kommune.

Hva må kommunen og universitetet gjøre?

NTNU og Trondheim kommunes samarbeid om Universitetskommunen 3.0 er forankret i en avtale der partene forplikter seg til:

  • i løpet av en periode på inntil fire år å etablere en nasjonal pilot på en universitetskommune gjennom et felles universitetskommune-

  • prosjekt, og dokumentere modellen gjennom en forskningsbasert evaluering.

  • før avslutning av universitetskommuneprosjektet fremlegge forslag til fremtidig, permanent modell for videreføring av Universitetskommunen 3.0 som et varig samarbeid mellom kommunen og universitetet.

  • arbeide for å få på plass en nasjonal forskrift om bruk av betegnelsen universitetskommune, samt finansieringsmekanismer som gjør det mulig for flere kommuner og universiteter å etterleve kravene og mulighetene som følger av statusen som universitetskommune.

NYTTIG LESING

Alt vi gjør sammen skal bidra til bærekraftig utvikling

I mars 2019 besluttet styringsgruppen for Universitetskommunen TRD3.0 at all felles aktivitet mellom Trondheim kommune og NTNU skal bygge på FNs bærekraftsmål. Beslutningen foregrep regjeringens nasjonale forventning, kunnsgjort 14. mai 2019, som sier at all kommunal og fylkeskommunal samfunns- og arealplanlegging skal legge FNs bærekraftsmål til grunn.