Vi samskaper fremtiden

Universitetskommunen Trd3.0

Universitetskommunens rolle er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor.

TRD3.0
NTNU logo
Trondheim kommune logo

Kunnskap for en bedre verden og en innovativ kommunesektor

I januar 2018 gikk NTNU og Trondheim kommune sammen og etablerte Universitetskommunen Trd3.0. Sammen skal vi gjøre byen enda bedre!

Følg TRD3.0 Universitetskommunen på Facebook

For en oppdatert oversikt over aktiviteter og folk kan du følge oss på Faceboook.

En nordisk læringsreise

Det er gjennomført en læringsreise 11.-15. mars for nøkkelpersoner i TRD3.0 Universitetskommunen med besøk til flere nordiske universitetsbyer. Målet er å se seg selv fra utsiden, lære og la seg inspirere.

Se film fra turen

Kommunen tar ansvar for egen læring og utvikling

Vår ambisjon er å ha en nasjonalt ledende rolle i utviklingen av modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Nye virkemidler prøves ut og forutsetninger og resultater dokumenteres. Teknologi og digitalisering en integrert del av alt faglig utviklingsarbeid. Gjennom åpne standarder og data bindes virksomhetsområder sammen og skaper forutsetning for deling og læring på tvers.

Erfaringene fra prosjektet deles med andre kommuner, universiteter og nasjonale myndigheter og målet er å danne grunnlaget for fremtidige felles standarder og tjenester.

Fra kommune 1.0 til 3.0

Trondheim har lenge vært vertskapsby for NTNU (1.0). Over tid har vi utviklet et omfattende samarbeid på enkeltområder som for eksempel innen skole og helse (2.0). Med etableringen av Universitetskommunen Trd3.0 tar vi steget helt ut. Sammen prioriterer vi felles innsats når det gjelder kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor områder av stor samfunnsbetydning. Se avtalen mellom NTNU og Trondheim kommune her.

Oversikt over aktiviteter i prosjektet positive city exchange

Case: Smartby og kommunen som plattform for åpen innovasjon

Gjennom samarbeidet om SCC1 har NTNU og Trondheim kommune, sammen med en rekke andre samfunnsaktører både i Norge og resten av Europa, etablert en arbeidsform som skal bidra til bærekraftig vekst.

EU har valgt Trondheim til å bli Smart City gjennom EU sitt Horisont 2020 program. Målet er et grønnere samfunn der vi ikke bruker mer ressurser enn det som er nødvendig, og der design, planlegging, teknologi og mennesker går hånd i hånd.

Les mer om samarbeidet på +CityxChange.eu

bilde fra klasserom

Case: universitetsskolen - forskeren i klasserommet

Hvordan flytte universitetet inn i klasserommet, og utvikle kunnskap gjennom praksis og praksis som er kunnskapsbasert? Dette er noe av det som svares ut gjennom Universitetsskolene.

Bilde fra hjemmetjeneste hos bruker

Case: medarbeiderdrevet innovasjon i hjemmetjenesten

Ved Lade hjemmetjeneste har forskere fra blant annet NTNU samarbeidet tett med ledere og medarbeidere for å trekke medarbeidere og brukere inn i utviklingen av tjenesten. Her går eksperimentering og kompetanseutvikling hånd i hånd.

Dette skal vi gjøre

De neste fire årene er videreutviklingen av Universitetskommunen TRD3.0 prosjektorganisert. Mandatet til prosjektet er:

-etablere felles utvalg for forskning, utvikling, innovasjon og utdanning, inkl. etter- og videreutdanning, praksis og forskerutdanning innenfor alle fem tematiske områder.

-etablere en styringsform for samarbeidet som gjør det mulig å samkjøre beslutninger og prioriteringer innenfor plan- og styringssystemene og årshjulene til kommunen og universitetet.

-få på plass felles ordninger og retningslinjer for utveksling av personell mellom kommunen og universitetet (delte stillinger, offentlige PhD-stillinger, prosjektstillinger, gjesteforelesere osv.)

-konkretisere delprosjekter innenfor de 5 tematiske satsingsområdene definert i figur med tilhørende målsettinger og handlingsplaner. Følge opp delprosjektene mht målrealisering.

bilde av rektor, ordfører, rådmann og prorektor fra signering av konktrakt mellom NTNU og TK

Bilde: Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, undertegner avtalen om universitetskommunen TRD3.0 med ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Til høyre leder av styringsgruppen, rådmann Morten Wolden, og nestleder i styringsgruppen, prorektor for innovasjon Toril Hernes.

Bilde av Nidelva mot samfundet og gløshaugen

Bilde: Elgeseter bro, Studentersamfundet, med hovedbygningen til NTNU i bakgrunnen. Alle tre ligger langs "Kunnskapsaksen" som som strekker seg fra Brattøra i nord til Sluppen i sør.