Vi samskaper fremtiden

Et FN-senter for smart bærekraftig samfunnsomstilling

Siden 1. oktober 2019 har Universitetskommunen TRD3.0 hatt status som Geneva UN Charter Centre on SDG City Transition

Universitetskommunen Trd3.0

Universitetskommunens rolle er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor.

TRD3.0
NTNU logo
Trondheim kommune logo

Kunnskap for en bedre verden og en innovativ kommunesektor

I januar 2018 gikk NTNU og Trondheim kommune sammen og etablerte Universitetskommunen Trd3.0. Sammen skal vi gjøre byen enda bedre!

Følg TRD3.0 Universitetskommunen på Facebook

For en oppdatert oversikt over aktiviteter og folk kan du følge oss på Faceboook.

#UNIKOM - En nasjonal arena

Unikomkonferansen er etablert som den første nasjonale arenaen for å diskutere, utvikle og dele erfaringer og løsninger knyttet til kommune-universitetssamarbeid. Den første konferansen ble arrangert i Trondheim 31. oktober 2019, i samarbeid med KS.

Se bilder og film fra denne og andre aktiviteter på prosjektets Facebooksider


Arena Unikom 2020 arrangeres 8.oktober, hos KS i Oslo.

Kommunen tar ansvar for egen læring og utvikling

Vår ambisjon er å ha en nasjonalt ledende rolle i utviklingen av modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Nye virkemidler prøves ut og forutsetninger og resultater dokumenteres. Teknologi og digitalisering en integrert del av alt faglig utviklingsarbeid. Gjennom åpne standarder og data bindes virksomhetsområder sammen og skaper forutsetning for deling og læring på tvers.

Erfaringene fra prosjektet deles med andre kommuner, universiteter og nasjonale myndigheter og målet er å danne grunnlaget for fremtidige felles standarder og tjenester.

Fra kommune 1.0 til 3.0

Trondheim har lenge vært vertskapsby for NTNU (1.0). Over tid har vi utviklet et omfattende samarbeid på enkeltområder som for eksempel innen skole og helse (2.0). Med etableringen av Universitetskommunen Trd3.0 tar vi steget helt ut. Sammen prioriterer vi felles innsats når det gjelder kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor områder av stor samfunnsbetydning. Se avtalen mellom NTNU og Trondheim kommune her.

Alt vi gjør sammen skal bidra til bærekraftig utvikling

I mars 2019 besluttet styringsgruppen for Universitetskommunen TRD3.0 at all felles aktivitet mellom Trondheim kommune og NTNU skal bygge på FNs bærekraftsmål. Beslutningen foregrep regjeringens nasjonale forventning, kunnsgjort 14. mai 2019, som sier at all kommunal og fylkeskommunal samfunns- og arealplanlegging skal legge FNs bærekraftsmål til grunn.

Meld inn prosjektideer

Dersom du er en engasjert innbygger, student, forsker, sosial entreprenør eller en annen aktør som ønsker å forslå et forsknings- og utviklingssamarbeid der Trondheim kommune og NTNU kan bidra har du mulighet til å kontakte oss via en egen portal for innmelding av prosjektideer!

Oversikt over aktiviteter i prosjektet positive city exchange

Case: Smartby og kommunen som plattform for åpen innovasjon

Gjennom samarbeidet om SCC1 har NTNU og Trondheim kommune, sammen med en rekke andre samfunnsaktører både i Norge og resten av Europa, etablert en arbeidsform som skal bidra til bærekraftig vekst.

EU har valgt Trondheim til å bli Smart City gjennom EU sitt Horisont 2020 program. Målet er et grønnere samfunn der vi ikke bruker mer ressurser enn det som er nødvendig, og der design, planlegging, teknologi og mennesker går hånd i hånd.

Les mer om samarbeidet på +CityxChange.eu

bilde fra klasserom

Case: universitetsskolen - forskeren i klasserommet

Hvordan flytte universitetet inn i klasserommet, og utvikle kunnskap gjennom praksis og praksis som er kunnskapsbasert? Dette er noe av det som svares ut gjennom Universitetsskolene.

Bilde fra hjemmetjeneste hos bruker

Case: medarbeiderdrevet innovasjon i hjemmetjenesten

Ved Lade hjemmetjeneste har forskere fra blant annet NTNU samarbeidet tett med ledere og medarbeidere for å trekke medarbeidere og brukere inn i utviklingen av tjenesten. Her går eksperimentering og kompetanseutvikling hånd i hånd.

Dette skal vi gjøre

De neste fire årene er videreutviklingen av Universitetskommunen TRD3.0 prosjektorganisert. Mandatet til prosjektet er:

-etablere felles utvalg for forskning, utvikling, innovasjon og utdanning, inkl. etter- og videreutdanning, praksis og forskerutdanning innenfor alle fem tematiske områder.

-etablere en styringsform for samarbeidet som gjør det mulig å samkjøre beslutninger og prioriteringer innenfor plan- og styringssystemene og årshjulene til kommunen og universitetet.

-få på plass felles ordninger og retningslinjer for utveksling av personell mellom kommunen og universitetet (delte stillinger, offentlige PhD-stillinger, prosjektstillinger, gjesteforelesere osv.)

-konkretisere delprosjekter innenfor de 5 tematiske satsingsområdene definert i figur med tilhørende målsettinger og handlingsplaner. Følge opp delprosjektene mht målrealisering.

Prosjektledelse Universitetskommunen TRD3.0

Arild Smolan, prosjektkoordinator hovedprosjekt, NTNU, telefon: 913 76 675, e-post: arild.smolan@ntnu.no

Kristian Mjøen , prosjektleder hovedprosjekt og leder for FN-senteret, Trondheim kommune, Telefon: 98 21 77 55, E-post: kristian.mjoen@trondheim.kommune.no

Tone Merethe Aasen, prosjektleder smartby, Trondheim kommune og NTNU, Telefon: 930 59 051, E-post: tone.merethe.aasen@trondheim.kommune.no

Ingfrid Thowsen, prosjektleder oppvekst og utdanning, Trondheim kommune og NTNU, telefon: 907 79 397, e-post: ingfrid.thowsen@trondheim.kommune.no

Pernille Thingstad, prosjektleder helse og velferd, Trondheim kommune og NTNU, telefon: 957 61 041, e-post: pernille.thingstad@trondheim.kommune.no

Hans Kristian Ryttersveen, prosjektleder byutvikling, Trondheim kommune og NTNU, telefon: 957 97 187, e-post: hans.kristian.ryttersveen@trondheim.kommune.no

Styringsgruppen Universitetskommunen TRD3.0

Trondheim kommune:

Morten Wolden, rådmann (leder)

Helge Garåsen, kommunaldirektør, helse og velferd

Elin Rogens Solbu, kommunaldirektør, organisasjon og IT

Ola By Rise, kommunaldirektør, kultur og næring

NTNU:

Torill Hernes, prorektor for innovasjon

Carl Fredrik L Shetelig, dekan, Fakultet for arkitektur og design

Anne Kristine Børresen, dekan, Humanistisk fakultet

Monica Rolfsen, dekan, Økonomisk fakultet

Innovasjonsutvalg Universitetskommunen TRD3.0

Univsersitetskommunen dekker en lang rekke fagområder både i kommunen og på universitetet. For å omsette hensikten med universitetskommunen i operative prioriteringer har prosjektet utviklet et tonivåmodell for styring, der styringsgruppen legger de overornede føringene, mens nivå består (for tiden) av fem innovasjonsutvalg som fatter beslutninger på sitt område. Mens prosjektlederne for hovedprosjektet forbereder og gjennomfører møtene i styringsgruppen, har hvert av innovasjonsutvalgene en prosjektleder som forbereder og følger opp beslutninger fra innovasjonsutvalgene:

Innovasjonsutvalg oppvekst og utdanning:

For Trondheim kommune:

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør, OU

Eva Lise Belboe, Kommunalsjef skole, OU

Thomas Mjølhus, enhetsleder, BFT

Kristin Dypvik, FoU-koordinator, OU

Maria Eriksen Storrø, Ungdommens Bystyre

Jesper Sundnes Brå, Ungdommens Bystyre

For NTNU:

Marit Reitan, dekan, SU

Tine A. Hestbek, prodekan utdanning, SU

Hans Petter Ulleberg, instituttleder, SU

Sara Brinch, prodekan, HF

Torstein Baade Rø, instituttleder, MH

Johanne Eikeland Skage, studentrepresentant, MH

Innovasjonsutvalg helse og velferd:

For Trondheim kommune:

Laura Steinsli, kommunalsjef helse- og velferdssentre, HV

Anne Hansen, enhetsleder fysioterapitjenesten, HV

Eva Rinnan, rådgiver, HV

Anders Stenvig, kommunalsjef kvalifisering, arbeid og velferd, HV

For NTNU:

Karoline Daugstad, prodekan forskning, SU

Siri Forsmo, instituttleder, Samfunnsmedisin og sykepleie, MH

Toril Forbord, prodekan utdanning, MH

Odd Pettersen, instituttleder , institutt for elektroniske systemer, IE

Ann Iren Jamtøy, Fakultetsadministrasjonen, MH

Innovasjonsutvalg byutvikling

For Trondheim kommune:

Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør, BU

Tomas Eidsmo, teknisk sjef, BU

Per-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom, BU

Marianne Langedal, miljøsjef, Miljøenheten, BU

Mona Høiås Sæther, enhetsleder Kart- og oppmålingskontoret, BU

For NTNU:

Olav Bolland, dekan, IV

Reidar Andersen, direktør, Vitenskapsmuseet

Carl Thodesen, instituttleder, Bygg- og miljøteknikk

Karl Vincent Høiseth, instituttleder Konstruksjonsteknikk

Ole-Morten Midtgård, instituttleder

Innovasjonsutvalg smartby

For Trondheim kommune:

Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør, Org

Bjørn Villa, IT-sjef, Org

Anne Sissel Ness, miljøsjef, BU

Ola By Rise, kommunaldirektør, KN

For NTNU:

Fredrik Shetelig, dekan, Arkitekt og Design

John Krogstie, instituttleder, IE/IDI

Ole Andreas Alsos, instituttleder, AD/IPD

Margrethe Aune, instituttleder, HF/ITK

Helge Brattebø, leder NTNU Bærekraft, IV/IEP

Innovasjonsutvalg innovasjon og omstilling

For Trondheim kommune:

Olaf Løberg, kommunaldirektør, finans

Øyvind Tanum, smartbysjef og FoU-koordinator

Hans Ole Rolfsen, rådgiver, Finans

Bård Eidet, næringssjef, Kultur og næring

For NTNU:

Monica Rolfsen, dekan, Økonomifakultetet

Lars-Erik Borge, professor, institutt for samfunnsøkonomi

Luitzen de Boer, professor, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Per Christian Ahlgren, førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen

Kjell Sand, Prodekan, IE

bilde av rektor, ordfører, rådmann og prorektor fra signering av konktrakt mellom NTNU og TK

Bilde: Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, undertegner avtalen om universitetskommunen TRD3.0 med ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Til høyre leder av styringsgruppen, rådmann Morten Wolden, og nestleder i styringsgruppen, prorektor for innovasjon Toril Hernes.

Bilde av Nidelva mot samfundet og gløshaugen

Bilde: Elgeseter bro, Studentersamfundet, med hovedbygningen til NTNU i bakgrunnen. Alle tre ligger langs "Kunnskapsaksen" som som strekker seg fra Brattøra i nord til Sluppen i sør.