Profesjonalisering av Forsknings,-utviklings og innovasjonssamarbeidet

Regjeringen signaliserer i sitt arbeid med ny Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor at “Arbeidet med innovasjon og spredning av innovasjon bør prioriteres høyere, og det bør arbeides mer systematisk for å få til den omstillingstakten som det offentlige trenger framover”. For å nå målene må nye løsninger utvikles i et samspill mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv. Framtidens løsninger i offentlig sektor må bygge på den beste kunnskapen og politisk-administrativ vilje og evne til kunnskapsbasert omstilling og endring. Dette krever en aktiv innsats fra både kommune og akademia for å øke takten med å omsette forskning til ny praksis.Flere aktører og komplekse problemstillinger krever en profesjonell gjennomføring og oppfølging. For universitetskommunen betyr dette at å få på plass systemer som gir god prosjekt- gjennomføring, men også å sikre en kompetanseheving i kommunen og hos NTNU om hva prosjekter for innovasjon i offentlig sektor innebærer, hvordan man oppnår effekt og hvordan man kan rigge prosjekter i spennet mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv er grunnleggende for at vi skal kunne nå ambisjonene som universitetskommune-avtalen gir.

NTNU vedtok ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Det ble ansatt 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. I tillegg satset NTNU på innovasjon gjennom etablering av en innovasjonsstipend-ordning for ph.d kandidater, videreføring av NTNU Discovery, videreføring av samarbeidsavtalen med NTNU TTO og en videre satsning på studentinnovasjon. Samtidig har NTNU signert samarbeidsavtaler med flere kommuner om forsknings og innovasjonsarbeid samt strategiske samarbeid med statlige virksomheter som Statens vegvesen, NAV og Avinor. Med andre ord er satsingen mot innovasjon i offentlig sektor kommet godt igang og forholdene er lagt godt tilrette for å øke samspillet mellom universitet og kommune.

Universitetskommunen TRD 3.0 har som målsetting å skape en lokal modell for forskning, utvikling og innovasjon, som også kan bidra til å utvikle kommunen og universitetene sin evne til å nyttiggjøre UH-sektorens bidrag i samfunns- og tjenesteutvikling. Prosjektledelsen i TRD 3.0 ser at det ligger et uforløst potensial i å i større grad enn i dag systematisere samarbeidet innen forskning, utvikling og innovasjon fra både kommunesiden og UH-siden for å få enda større samfunnseffekt ut av samarbeidene.

Innovative offentlige anskaffelser

Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) brukes som en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltagelse i utvikling av nye løsninger. Dette kan dreie seg om nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser, arbeidsprosesser eller forretningsmodeller. Enkelte ganger fører medarbeiderdrevet innovasjon til knoppskyting fra eksisterende virksomhet

Anvendt forskning

Trondheim kommune og NTNU jobber sammen i en rekke forskningsprosjekter med mål om anvendt forskning. Spesielt gjennom ordningen "Innovasjonsprosjekter" for offentlig sektor finansiert av Forskningsrådet.

Levende laboratorier

Hele byen er egentlig vårt levende laboratorium. Men vi har noen områder det kan være verdt å trekke frem. I Trondheim er det store satsninger gjennom Områdeløft, Nyhavna, Innovasjonsdistrikt Elgseter og utvikling av Midtbyen.