Tematiske nettverk

Tettere og mer systematisk samarbeid mellom forskningsmiljøene og praksisfeltet vil kunne bidra til å øke relevansen av forskning og sikre raskere implementering av ny kunnskap i praksisfeltet.

Formålet med tematiske oppdrag og nettverk er å utvikle en metodikk for å etablere og utvikle solide tverrgående nettverk for kunnskapsutvikling på viktige satsingsområder, sikre mer strategisk utvikling av forskning-, utvikling- og innovasjonsporteføljen, og en tydeligere prioritering og porteføljestyring.

Tematiske oppdrag kan forståes som en samling av utviklings-, innovasjon og forskningsprosjekter på tvers av kunnskapsmiljøer, sektorer og aktører samlet rundt et felles oppdrag om å løse en konkret samfunnsutfordring innenfor definerte tidsrammer. En ønsket gevinst er å mobilisere ressurser og skape engasjement og legitimitet hos innbyggere, ansatte, næringsliv og beslutningstakere, men også å posisjonere kunnskapsmiljøene med tanke på ekstern finansiering og større forskningsprosjekter.

Tematiske oppdrag og nettverk som innsatsområde er nært knyttet og delvis overlappende med de andre tre innsatsområdene, men mens disse tre i større grad omhandler strukturer og rammer som er nødvendig for akademisering av kommunal sektor har tematiske oppdrag et tydeligere element av formidling og ressursmobilisering knyttet til å skape bredt engasjement for å løse de store samfunnsutfordringene fremover.