Utdanningssamarbeid

Hvorfor fokus på utvikling av utdanningssamarbeidet?

Et tverrgående innsatsområde i TRD3.0 på utdanningssamarbeid samsvarer godt med nasjonale og lokale satsinger og føringer i tillegg til pågående prosesser på NTNU. Gjennom innsatsområdet ønsker vi å forsterke arbeidet med å jobbe på tvers av profesjoner og disipliner for å bidra til å kvalifisere kandidater for fremtidens arbeidsliv samtidig som dybdelæringen ivaretas.

Hva legger vi i utdanningssamarbeid?

Trondheim kommune tar i dag i mot om lag 3000 studenter i praksis hvert år. Den største andelen av disse er studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerutdanninger. Praksis er i dag i all hovedsak knyttet mot de profesjonsrettede utdanningene hvor også omfang på praksis for mange av utdanningene er forskriftsfestet. I tillegg til praksis produseres det også hvert år et betydelig antall masteroppgaver med empiri fra kommunens praksisfelt. Det er likevel flere studieprogram der praksis eller arbeidslivserfaring er et krav, men der det ikke er avtalefestede samarbeid mellom kommunen og universitetet og hvor det kan være behov for å utvikle bedre modeller for samarbeid mellom kommunen og NTNU. Det er nå laget en egen mal for praksissamarbeid som er et bidrag til å bedre på dette.

Målsettinger

  1. Utvikle modeller for arbeidslivssamarbeid mellom universitetet og kommunen

  2. Samarbeid om master- og bacheloroppgaver

  3. Utvikling og endring av studieprogram - arbeidsrelevans

  4. Utveksling av personell

Praksis og arbeidsrelevans

Ulike former for arbeidslivssamarbeid bør vurderes avhengig av hva som er relevant for ulike studieprogram. En økt grad av tverrprofesjonell forståelse kan være et steg på veien for å gjøre studentene mer rustet for fremtidens arbeidsliv. Internship, traineestillinger og hospiteringsordninger er andre former for arbeidslivssamarbeid som kan være relevante for flere studieprogram og fagområder. I tillegg er det gode muligheter til å videreutvikle samarbeidet mellom kommune og NTNU gjennom porteføljen i Eksperter i team.

Samarbeid om master og bacheloroppgaver

Mange studenter, spesielt fra profesjonsfagene, skriver i dag masteroppgaver med empiri fra kommunen, men det mangler en tydelig systematikk og forutsigbarhet i arbeidet rundt dette.

Et steg på veien for å oppnå en bedre systematikk rundt samarbeid MA og BA er å utvikle en mal for mastersamarbeid som gir grunnlag for god dialog mellom kommune og UH og som kan kobles mot en videreutvikling og forbedring av kommunens FoU-portal.

Samarbeid om studieprogram

Arbeidsrelevans, kvalitet i praksis og utviklingen av tverrfaglige tilbud er tre sentrale punkt i NTNUs utviklingsplan. Praksis/arbeidslivssamarbeid kan og brukes som et konkret virkemiddel for å rekruttere gode kandidater til kommunen. Fagenes egenart er et viktig perspektiv som må ivaretas på en god måte i et slikt arbeid. Det vil ikke være slik at “one size fits all”, men at det nettopp er kompetansen de ulike fagene bringer inn i et tverrfaglig samarbeid som kan bidra til å styrke et slikt utviklingsarbeid.

Utveksling av personell

Med koblingen til arbeidslivsrelevans, tverrsektorielt arbeid og praksis er det flere områder hvor utveksling av personell mellom UH og kommune peker seg ut. I dag er det flere ansatte i kommunen som bidrar i gjennomføring av undervisning og praksis og tilsvarende har flere ansatte i UH stillinger i kommunen blant annet knyttet til kompetanseheving av kommunens ansatte. Dette bidrar til gjensidig kompetanseheving og en større grad forståelse for institusjonenes egenart, utveksling av personell styrker studentenes kunnskap om praksisfeltet.

Stortingsmelding om arbeidsrelevans

Kunnskapsdepartementets arbeid med ny stortingsmelding om arbeidsrelevans og samarbeid mellom høyere utdanning viser at det i fremtiden vil forventes en større grad av gjensidig samarbeid mellom UH og arbeidslivet og samfunnets kunnskapsbehov. Meldingen er planlagt lagt frem våren 2021. Ambisjonen med meldingen er “å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring”.

Fremtidens studier

NTNU igangsatte i 2019 utviklingsplan for fremtidens studietilbud og livslang læring, et utviklingsarbeid som tar denne utfordringen på alvor. Mandatet for Fremtidens teknologistudier og Fremtidens HUMSAM er å vurdere dagens studieportefølje (dilemmaer, utfordringer, behov) opp mot samfunnsutvikling, samfunnsutfordringer og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover. Det gjensidige samarbeidet mellom kommunen og NTNU om TRD3.0 gir en unik mulighet til å bidra til at nyutdannede kandidater får den nødvendige kunnskapen de trenger for å gå inn i arbeidslivet og være rustet for å møte et samfunn i endring.