O Združení pre reguláciu rizika z radónu

Adresa sídla: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, 

VVS / 1-900 / 90-15346, IČO 35989742, DIČ 2922831899


Združenie pre reguláciu rizika z radónu je občianske združenie, na podporu ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami 222Rn a jeho rádioaktivnymi dcérskymi produktmi vo vnútri obydlí a v ostatných budovách.

Združenie bolo založené v čase, kedy sme sa domnievali, že štátne zdravotnícke orgány budú rozvoj  ochrany obyvateľstva podporovať. Najmä preto, že radón v obydliach je najzávažnejším zdrojom expozície človeka ionizujúcemu žiarení a vyvoláva rakovinu pľúc.

 Skutočnosť bola taká, že v priebehu posledného desaťročia dvadsiateho storočia bola postupne odstránená všetka technická podpora meračom radónu (kalibrácie a overovanie meradiel), zastavené formovanie pracoviska integrálnej dozimetrie radónu s použitím detektorov stop alfa častíc v pevnej fáze (dlhodobé meranie radónu v obydliach a iných budovách) a mätúcimi legislatívnymi opatreniami bol systém obmedzený na meranie pôdneho radónu pre rozhodnutie o umiestnení stavby, a to len v riedkej  sieti pre umiestnenie zóny bývania. Preventívne opatrenia na obmedzovanie prenikania radónu do budov, inštalované pri ich výstavbe sa nevyžadujú od individuálnych stavebníkov a ani od developerov, lebo im bolo o umiestnení stavieb rozhodnuté spolu so schvaľovaním zóny bývania a tam sa radón neriešil. Problém je v tom, že na stavebných školách sa o ochrane ovzdušia interiérov pred radónom nevyučuje.

Meranie radónu pred výstavbou rodinných a iných domov pre Vás urobia: 

Pg Juraj Bezák tkalcovského 1/14, 052 01 Spišská Nová Ves OOZPŽ / 1912/2007

RNDr. Miroslav Hodal Bukurešťská 1A, 811 04 Bratislava OOZPŽ / 3937/2007 tel: 09030 202 169    

RNDr. Igor Pinter Košická12, 821 09 Bratislava OOZPŽ / 6397/2008 tel: 0903 849 217    

Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23, 841 05 Bratislava OOZPŽ / 2747/2007 tel: 0910 904 547; +421902 249 177

Ing. Vladimír Syčev Húskova 31, 040 23 Košice OOZPŽ / 2692/2007   tel: 0905 591 552

Ing. František Suchý, Rajčianska 4, 821 07 Bratislava, OOZPŽ / 7794/2006 

RNDr. Juraj Vaník Nad Lúčky 41, 841 05 Bratislava OOZPŽ / 3936/2007 tel: 0903 404 660    

Ing. Katarína Vargicová, Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica, OOZPŽ / 5167/2006 tel: 421 907 848 029

RNDr. Igor Zeman Roľnícka 176, 831 07 Bratislava OOZPŽ / 2693/2007 

Prečo je treba sa pred radónom chrániť?

Spojené európske štúdie ukázali, že objemové aktivity 222 radónu okolo 100 Bq/m3 v obydliach spôsobujú pri celoživotnom riziku približne 16% zvýšenie výskytu rakoviny pľúc. Preto svetová zdravotnícka organizácia odporúča ustanoviť túto hodnotu ako referenčnú úroveň pre radón v obydliach a verejne prístupných budovách.

Relatívne navýšenie výskytu rakoviny pľúc expozíciou radónu je také isté u fajčiarov, u tých čo fajčiť prestali i ako u tých, čo nikdy fajčiť nezačali.

Podľa posledných odhadov interiérový radón v 10% rodinných obydlí má koncentráciu väčšiu ako 300 ale menšiu ako 400 Bq/m3.

Konečne asi v 11% rodinných obydlí sú koncentrácie radónu v rozmedzí od 400 do 3500 Bq / m 

Riziko rakoviny pľúc je kumulatívne (sčituje sa do 85 r.) s koeficientom rizika 3,2×10-10 /Bq.h.m-3 

Vďaka týmto číslám sme v Európe na prvom mieste vo výskytu rakoviny pľúc.

Na rakovinu pľúc ročne zomiera asi 2800 obyvateľov, z toho asi 700 žien. Asi 70% ochorení je indukovaných radónom v budovách.

30 % ochorení je indukovaných fajčením  asi 19% obyvateľov alebo ako metastázy z iných primárnych nádorových ochorení.

Z hľadiska populačného rizika je dôležité regulovať expozíciu radónu v oblasti od 300 do 100 Bq/m3 , lebo v tejto zákonom 87/2018 nechránenej pasci je asi 70% obyvateľov SR. Odtiaľ pochádza podstatná časť pacientov s diagnózou C34 rakovina pľúc a priedušiek