Naturpleje

Der er smuk natur langs TNVPs vandløb, og der er allerede et rigt dyreliv. Der er dog også nogle udfordringer:

  • Der er mange steder en høj bevoksning, som skygger for vandløbet. Det gør, at vandplanter har svære forhold, og at det er besværligt at komme til vandløbet.
  • Der mangler helt gydepladser til ørreder, og der er for få levesteder for både insekter og fisk. Vi ønsker at udføre en række tiltag for at skabe flere levesteder for så mange dyre- og plantearter som muligt. Blandt andet vil vi:
  • Græsse engene, så der kan komme lys til vandløbene. Vi vil så etablere egnede vandplanter, som giver større variation og mange gode levesteder for både fisk og insekter i vandløbene. De mange insekter vil også gavne fuglelivet. Vandplanter er også vigtige for den rensende effekt som et vandløb kan have. Desuden får man mange flere forskellige planter i engen ved at græsse den. Det giver igen flere insekter til gavn for fuglelivet.
  • Etablere gydebanker, hvor ørrederne i efteråret kan lægge deres æg. Gydebanker af grus giver god iltning af vandet og variation, samt mange levesteder for insekter og fiskeyngel. De mange bakterier, alger og smådyr i gruset vil også give en god rensende effekt på vandet.

Link:

Naturplejeportalen - Naturstyrelsen