Vedtægter

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

Foreningens hjemsted: Hjørring Kommune

§ 2. Formål

Det er foreningens formål gennem fysisk restaurering af vandløbene at forbedre miljøtilstanden og fiskebestandene i Tannisbugt-området. Forbedring af den fysiske tilstand i og omkring vandløbene gennemføres under inddragelse af lodsejere, myndigheder og offentligheden, således, at projekterne får en lokal forankring.

Det er desuden foreningens formål at erhverve fiskevand til medlemmerne i de vandløb og søer, hvor der kan fiskes med stang og snøre.

§ 3. Medlemmer

Foreningen kan optage enhver, som interesserer sig for natur, vandpleje og lystfiskeri. Der optages hhv. senior- og juniormedlemmer. Juniorer overgår til seniorer ved den førstkommende kontingentopkrævning efter det fyldte 18. år.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer, der forser sig mod foreningsvedtægter, fiskerilovene eller overfor lodsejerne. Bestyrelsens afgørelse herom kan indankes for den ordinære generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

Det er medlemmerne forbudt ved ydelser af enhver art til lodsejerne ved de fiskevande, der hører under foreningens interesser, at udelukke foreningen fra fiskeret.

Det er medlemmerne forbudt ved ydelser af enhver art til lodsejerne ved de fiskevande, der hører under foreningens interesser, at udelukke foreningen fra fiskeret.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning. (Formanden aflægger normalt) samt eventuelle udvalgsberetninger

4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab samt budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af bilagskontrollører

9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter anmodning.

Indvarsling til generalforsamling foregår elektronisk eller pr. brev og skal ske med mindst en måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægts-ændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om vedtægts-ændringer samt ændringer af regler og øvrige emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. november og vil være påført dagsorden til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan til enhver tid vedtage ændringer af reglerne.

§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen, der leder og repræsenterer foreningen, består af minimum 7 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på 2 år. Desuden vælges mindst 2 suppleanter, samt 2 bilagskontrollører for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, formand og næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afgør selv om den vælger en kassere af sin midte, eller om kasernen antages udefra.

På hver generalforsamling afgår skiftevis minimum 3 (i lige år) og 4 (i ulige år) medlemmer, der dog kan genvælges.

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et referat, som godkendes og underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Flertallet i bestyrelsen skal være myndig dvs. over 18 år.

Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

§ 6. Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver gå til fremme af natur- og vandpleje i Vendsyssel.

§ 7. Kontingent samt regnskab

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.

Kontingent skal være indbetalt inden udgangen af februar måned til foreningens konto med påført navn og dækker medlemskab fra 1. marts til og med 28./29.februar.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. januar 2015 og revideret ved generalforsamling i 2017.