Literatuur lijst

Bruch, H. Kroniek der Friese kronieken: Antikritiek op Bolhuis' kritiek. . Leeuwarden: Fryske Akademy, 1952.

Colmjon, G.  Register van oorkonden, die in het Charterboek van Friesland ontbreken, 1833

Douwama, Jancko. (1849) Jancko Douwama's geschriften. Boeck der partijen. Articulen van foerantwording. Instructie an sijn wijff. Tractaet fan sijner rekenscop. Handel sedert 1520. In IV quartieren. Leeuwarden: Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde

Feiker, H . Upstalsboom-blatter fur ostfriesische Geschichte und Heimatkunde. 1916.

Gonggrijp, G.F.E. „Friesche eigenerfdenwapens.” 60-67. Naarden, 1943.

Haan, H. M, Halmael, A., en Rijn, H. Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte bescheiden en aanteekeningen, en met bijvoeging van de wapens der onderscheidene geslachten, opgemaakt. Leeuwarden: Meindersma, 1846.

Hagermann, D. „Studien zum Urkundenwesen Wilhelms von Holland. Ein Beitrag zur Geschichten der deutchen Konigsurkunde im 13.Jahrhundert,.”In Archiv fur Diplomatik, Beiheft 2. Wenen/Keulen, 1977.

Halbertsma, H., en Keikes, W.H. Sneek; Drie kronen met ere. Sneek: Fa.B.Weissenbach., 1956.

Hearsma Buma, Bernhard van. „Rienck Bockema, Fries strijder in Litouwen.” De Vrije Fries nr.88, sd: 139-166.

Hintze, O. „Das Konigtum Wilhelms von Holland.” Historische Studien 15, 1885.

Janse, A. „Graaf Willem II van Holland en de Friese vrijheidslegend.” Door Negen eeuwen Friesland-Holland en geschiedenis van een haat liefdeverhouding. Zutphen: Walburg Pers, 1997.

Miedema, A.S. „Iets over het wapen van Sneek.” Friesche Volksalmanak, 1895: 146-153.

Napjus, E., & In Vries, K. . (1969). Sneek: Historisch chronyk. Leeuwarden: De Tille.

Oosterhout, M. (1960). Snitser recesboeken 1490-1517. Assen: Van Gorcum & Comp., N.V.

Paravici, W. Die Preussenreisen des europaischen Adels. Sigmaringen: J.Thorbecke, 1989

Paravici, W. Die Preussenreisen des europaischen Adels2. Sigmaringen: J.Thorbecke, 1995

Reimers, J. Das Adlerwappen bei den Friesen. Oldenburg: G.Stalling Verlag, 1914.

Richthofen, K.O.J.T. Untersuchugungen uber friesische Rechtsgeschichte. Berlin: W.Hertz., 1880.

Rietstap, J.B., en Pama, C. Rietstaps handboek der heraldiek. Regio Boek, 1994.

Schuur, J.R.G. (1987) De Friese hoofdeling opnieuw bekeken.  BMGN, CII (1987) afl.1,1-28

Schwartsenberg tho Hohenlansberg, G.F. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland. Leeuwarden, 1773.

Sminia Baert van H. „Rienck Bockema, Hoveling te Sneek en te Oosterend.” Friesche Volksalmanak, 1856: 1-14.

Steensma, R. . Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften: Een inleiding en inventarisatie. Leeuwarden: De Tille. , 1970.

Tyaerda, Worp, en J. G. Ottema. Worp Tyaerda van Rinsumageest, vierde boek der Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1850.

Wassenbergh, A . „Iets over de wapens der steden van Friesland.” In Friesche Volksalmanak , 1845: 88-92.

Winsemius, P., en Lamrinck, J. Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant: Beginnende vanden jaere nae des werelts scheppinghe 3635 ende loopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622. Met schoone figuyren ende een Landts.ende steed, caerten verciert. Gedruckt tot Franeker: Ian Lamrinck, 1622.