Característiques d'una proposta didàctica

QUALSEVOL  proposta didàctica, (  Unitat didàctica, PBL, WebQuest , projecte , seqüència formativa, bona pràctica etc, etc. ) ha de complir una serie de condicions/característiques  per a ser considerada vàlida (bona, competencial)


 

HA DE TENIR EN COMPTE DE MANERA EXPLÍCITA  AQUEST 10 PUNTS

 

1-CONTEXTUALITZACIÓ

  • en l'entorn personal i social de l'alumne
  • situat en l'espai i el temps (del més proper al més llunya)

2-IMPLICACIÓ

  • emocional
  • coneixements previs
  • interessos alumne
  • intel·ligències múltiples/estils d'aprenentatge/capacitats
  • punts forts/febles

3-COOPERACIÓ

  • interdependència positiva
  • interacció cara a cara
  • responsabilitat individual
  • desenvolupament habilitats socials
  • rols d'experts
  • avaluació auténtica

4-RESOLUCIÓ D'UN PROBLEMA/ DUR A TERME UN PROJECTE / REALITZACIÓ TASCA, CREACIÓ PRODUCTE,(missió, servei, aventura, gimcana, etc...)

 

5-PLANIFICACIÓ:

  • del temps
  • organització de l'espai
  • utilització de materials i eines TIC

6-PROGRESSIÓ 

  • de més proper a més llunyà (en el temps)
  • de més local a més global (espai)
  • de més senzill a més complex (conceptes)

7-AVALUACIÓ

  • autèntica
  • integrada
  • rúbriques, port-folis...

8-REFLEXIÓ

  • Síntesi
  • Conclusió
  • re programació ( feed-bak)

9-APLICACIÓ

  • a un context real
  • en situacions diferents o més complexes

10-JUSTIFICACIÓ

  • curricular
  • pedagògica
  • social
  • competencial

Comments