ویرایش روميزی

Post date: Jan 6, 2010 4:41:07 PM

ويرايش روميزي (1.0) واژنامه‌ي تخصصي فلسفه به پايگاه اضافه شده است و قابل بارگذاري است.