راه اندازی آزمایشی پایگاه

Post date: Oct 14, 2009 6:21:51 PM

پايگاه «واژنامة تخصصي فلسفه» با واژنامة 17 کتاب در 240 صفحه به صورت آزمايشي راه اندازی شد. تعدادی از دوستان براي بازديد از اين پايگاه دعوت شده‌اند. مدت زمان مرحلة اول آزمايشي يک هفته در نظر گرفته شده است.