بهینه‌سازی جستجو

جستجو     نسخه‌ی روميزی     راهنما     فهرست کتاب‌ها     خبرها     معرفی     نظرات    ف

       براي اينکه جستجو نتايج کمتر و مناسب‌تري داشته باشد، مي توان با کليد واژه‌ها جستجو را بهينه کرد. کليد واژه امکان جستجو بر اساس نام مترجم (همه‌ی واژه‌نامه‌ها را در بر مي‌گيرد)، نام فيلسوف (برخي از واژه‌نامه‌ها را در بر مي‌گيرد*) و موضوع (برخي از واژه‌نامه‌ها را در بر مي‌گيرد) را فراهم مي کند. براي نمونه اگر بخواهيد بدانيد که جناب آقاي اديب سلطاني، واژه‌ی analytic را چگونه ترجمه کرده‌اند، عبارت "analytic adib-soltani" را جستجو کنيد. يا چنانچه بخواهيد بدانيد که واژه‌ی "spirit" در هگل چگونه ترجمه شده است، عبارت "spirit hegel" را جستجو کنيد.

    کليدواژه‌هايي که به هر واژه‌نامه افزوده شده، در فهرست کتاب‌ها در يک ستون جداگانه ذکر شده است. همچنين براي اطلاع از نحوه‌ی نوشتن نام مترجم به زبان انگليسي (که در اين پايگاه به کار رفته است) مي توان به اين ستون مراجعه کرد.

 کليد واژه‌ها چيست؟

    کليد واژه‌ها کلماتي است که به تناسب به همه‌ی صفحه‌هاي تمام واژه‌نامه‌ها افزوده شده است، تا امکان جستجوي عطفي کلمه‌ی مورد نظر و کليد واژه را فراهم نمايد. در تمام واژه‌نامه‌ها نام مترجم يا نويسنده‌ی فارسي به عنوان يک کليد واژه افزوده شده است. همچنين به واژنامه‌ی کتاب‌هايي که درباره‌ی يک يا "چند" فيلسوف "معروف" است و يا يک فيلسوف "معروف" آن را تأليف کرده است، نام آن فيلسوف يا فيلسوفان به عنوان يک کليد واژه افزوده شده است. همچنين کتاب‌هايي که به وضوح به يک موضوع مشخص پرداخته است، نام آن موضوع به عنوان يک کليدواژه افزوده شده است.