جستجو     نسخه‌ی روميزی     راهنما     فهرست کتاب‌ها     خبرها     معرفی     ارتباط با طراح    ف

لوگو و قالب

posted Feb 6, 2010, 8:53 AM by S.Ammar Kalantar

     لوگو و قالب جديد برای پايگاه طراحی شد. از نظرات شما در اين زمينه استقبال می شود.

ویرایش روميزی

posted Jan 6, 2010, 8:41 AM by S.Ammar Kalantar

ويرايش روميزي (1.0) واژنامه‌ي تخصصي فلسفه به پايگاه اضافه شده است و قابل بارگذاري است.

ثبت دامنه

posted Jan 5, 2010, 6:38 AM by S.Ammar Kalantar

به منظور تسهيل دسترسي به اين پايگاه، دامنه‌ي pdphilosophy.ir  (Persian Dictionary of Philosophy) براي اين پايگاه ثبت شده است. و اين پايگاه از طريق اين دامنه هم قابل دسترسي است. 

راه‌اندازی پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه»

posted Jan 1, 2010, 9:05 AM by S.Ammar Kalantar

پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه» با واژنامة سی کتاب در پانصد و شصت و هشت صفحه راه‌اندازی شد. آدرس اين پايگاه بهhttp://sites.google.com/site/pdphilosophy  (برای اختصار) تغيير يافت. همچنين کليدواژه‌ها برای بهينه‌سازی جستجو افزوده شد.

راه اندازی آزمایشی پایگاه

posted Oct 14, 2009, 11:21 AM by S.Ammar Kalantar   [ updated Jan 1, 2010, 9:03 AM ]

پايگاه «واژنامة تخصصي فلسفه» با واژنامة 17 کتاب در 240 صفحه به صورت آزمايشي راه اندازی شد. تعدادی از دوستان براي بازديد از اين پايگاه دعوت شده‌اند. مدت زمان مرحلة اول آزمايشي يک هفته در نظر گرفته شده است.

1-5 of 5