Projekty

V letošním roce jsme získali dotaci z programu Chytrá škola O2
V rámci projektu Erasmus jsme zapojeni do projektu:

Our innovative journey to learning: STEAM

Steam výuka je přístup k učení, který využívá vědu, technologii, inženýrství, umění a matematiku jako přístupové body pro vedení dotazů studentů, dialogu a kritického myšlení.

webové stránky projektu

Vítězné logo
S roboty napříč předměty

S roboty napříč předměty

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012349

Podstatou projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z CS - ze zapojených partnerských škol a vzorové školy - ukázat jim příklady z praxe vzorové školy, jak zefektivnit výuku dětí se SVP s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení.

Do projektu bude zapojeno 6 partnerských škol s finančním příspěvkem a celkem 45 pedagogických pracovníků, kteří se budou účastnit projektového vzděláváni.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců.

Projekt řeší problém jak rozvíjet informatické myšlení u žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Informatické myšlení velmi pozitivně působí a pomocí myšlenkových postupů, dochází k rozvoji schopnosti řešení problémů. Pomocí programování se žáci naučí logicky uspořádávat data a tím rozvíjet logické myšlení, které je potřeba pro běžný život. Učitelé se naučí využívat robotické pomůcky napříč předměty a ukážou tak, že tyto získané informace v různých podobách budou potřebovat v každodenním životě.

Projekt si klade za cíl profesně podpořit pedagogické pracovníky zapojených partnerských škol i školy vzorové novými znalostmi a dovednostmi v oblasti využívání digitálních technologií (roboti, tablety, 3D tiskárny, aj.) ve výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora bude poskytnuta formou vzdělávání a učením se od vzorové školy.

Na konci projektu by školy měly mít pedagogy, kteří jsou schopni informační technologie zapojit smysluplně do běžné výuky a podpořit tak informatické myšlení žáků.

Hlavní výstupy projektu

- Rozvoj informatického myšlení žáků se SVP

- Zlepšení vybavenosti zapojených škol novými digitálními technologiemi

- Profesně podpoření pedagogičtí pracovníci

- Metodické materiály, vzorové hodiny, technické poradenství školám, záznamy příkladů dobré praxe

- 7 organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí

- Zlepšení efektivity a metod využívání digitálních technologií ve výuce žáků speciálních škol

eTwininng

Let's Sing and Dance Together on the World Autism Awareness Day

Rozloženie odpadov v prírode

How do we celebrate Christmas and Christmas cards

ICT KDG Treasury

Učíme se žít 2019

S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj logického myšlení, matematickou a čtenářskou dovednost.

Učíme se žít 2018

S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj matematické a čtenářské a přírodovědné dovednosti.

Učíme se žít 2017

S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské dovednosti.

Učíme se žít

S dotací města Ostravy se budeme v roce 2016 věnovat rozšiřování matematické, čtenářské a přírodovědecké gramotnosti.

Pracujeme s nářadím

CZ 1.07/1.1.00/57.0606

"Tvoříme s písmenky"

CZ.1.07/1.1.00/56.0777

PROJEKT RESTART

Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnery projektu RESTART

Název projektu RESTART

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004

V rámci tohoto projektu jsme pořídili 9 tabletů. Ukázka využití tabletů ve výuce u žáků 10. ročníku v předmětu Věcné učení. Jeden den jsme jeli na výlet do Olomouce a následně o tom žáci zpracovali interaktivní knihu.

Učíme se žít II.

Je pokračování projektu na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Tuto dotaci jsme získali

od Statutárního města Ostravy

Nebezpečí okolního světa

Tak se jmenuje projekt, který nás bude provázet tímto školním rokem. Na tento projekt jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje.

Během školního roku se uskuteční 4 projektové dny. Během těchto dní se žáci seznámí s nástrahami jaké na ně čekají (alkohol, kouření a další) na tyto dny bude navazovat učivo, které se bude prolínat veškerými předměty.

Moderní výuka nezávisle na typu postižení II

Cílem projektu je zkvalitnění a inovace výuky žáků základní školy žadatele, která je školou specializující se na vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, včetně žáků s uvedeným postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.

Zkvalitnění a inovace výuky projektu má pomoci splnění primárního cíle školy, a to zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s výše uvedeným postižením a připravit je co nejlépe pro život ve společnosti, s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a schopnostem.

Aktivity:

Interaktivní výuka:

  • využití dotykových monitorů

  • ozvučení interaktivních tabulí

  • práce na interaktivních stolech

  • rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, canisterapie)

  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Dotace

od Statutárního města Ostravy

na projekt: "Učíme se žít"

Projekt je zaměřený na podporu finanční a čtenářské gramotnosti. Ze získané částky 20 000.- byly nakoupené pomůcky pro obě aktivity a drobné odměny na projektové dny.

Cílem je umožnit žákům dle jejich schopností porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.