Dotace a granty

Šablony III z Operačního programu OPVVV

V rámci tohoto programu probíhá Čtenářský kroužek, Kroužek angličtiny a doučování.


Ostrava !!!

I v letošním roce 2019 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt "Učíme se žít". Tento projekt je zaměřený na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Celková dotace činí 40 000,- Kč.

Dotační program:" Podpora aktivit v oblasti rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019"

Projekt je rozdělen do 5 částí a z toho 4 části budou 2 - 3 měsíční, jedno téma měsíční a poslední měsíc bude souhrnem celoroční práce. Všechna témata na sebe navzájem navazují a částečně prohlubují poznatky z minulých let. První téma - zdravý životní styl plynule přejde ke zneužívání návykových látek, v následujícím období se zaměříme na kvalitní mezilidské vztahy a také ostražité chování k neznámým lidem a navážeme bezpečnými sociálními sítěmi. V dalším období se budeme věnovat bezpečnosti dětí v dopravě, ochraně proti úrazům ve škole, doma, při hrách a sportování. Celoroční práce vyvrcholí projektovým dnem „Co už všechno vím”, kde žáci pod vedením pedagogů předvedou, co se v oblasti prevence naučili. Úvodní seznámení s jednotlivými tématy se uskuteční formou projektových dnů a na tyto naváže práce třídních učitelů s žáky ve svých třídách. Téma nebezpečný internet budou probírat učitelé pouze ve svých třídách s ohledem na schopnosti jejich žáků. Při práci využijeme mezi předmětové vztahy a prevence rizikového chování se bude prolínat předměty: čtení, psaní, věcné učení, informatika, tělesná výchova, výtvarná a pracovní výchova.

Dotační program: " Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019"

Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje a podařilo se nám vybudovat část školní zahrady pěti smyslů a v letošním roce by jsme chtěli pokračovat v rozšiřování této zahrady a ještě více zapojit žáky do péče o ni.

Díky tomu máme vytipované oblasti, ve kterých se mohou žáci zlepšovat, a tímto směrem se bude ubírat i náš projekt. Umožníme dětem vyzkoušet si péči o zahradu ( hrabání trávy, pletí bylinkové zahrady, přesazování rostlin). Dále si také v praxi budou ověřovat získané informace v rámci věcného učení - poznávání květin, plodů (borůvky, maliny, jahody, rybíz, jablka, ořechy). Naší snahou je propojit výuku do zahrady a tím tak umožnit žákům lépe pochopit a upevnit některé získané informace a následně je uplatnit v životě. V rámci projektu bude na sebe navazovat teoretická a praktická část. Stávající zahrada je velká a v letošním školním roce se nám podařilo část zahrady přizpůsobit na výuku. Plánujeme, že postupně se nám podaří zahradu přizpůsobit tak, aby se dala využít jako učebna, která bude využívána k edukaci a stimulaci dětí s postižením. Chceme žákům umožnit zažívání přírody a jejího působení přímo na tělo, protože pozorujeme, že poslední dobou děti nemají moc přirozených stimulů.

Ostrava !!!

I v letošním roce 2018 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt "Učíme se žít". Tento projekt je zaměřený na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Celková dotace činí 40 000,- Kč.

Máme mnohaleté zkušenosti...

Jsme odborníci....

Naše práce nikdy nekončí...

Jsme speciální školství.

Dnem 1.9.2017 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Centra kolegiální podpory

Společné vzdělávání nastalo se začátkem minulého školního roku. Od začátku vyvolává mnoho emocí a otázek. Společnost je názorově rozdělená, a jestli bude cesta jednotného proudu vzdělávání úspěšná, pro které žáky a za jakých podmínek, to ukáže až budoucnost. Hledání jakékoli nové cesty je vždy spojeno s obtížemi a neúspěchy, s analýzou realizovaných kroků a učení se z vlastních chyb, s pády, klopýtáním a opětovným vstáváním. Jako speciální pedagogové nabízíme svým kolegům z běžných základních i mateřských škol podanou ruku; jsme připraveni podělit se o své zkušenosti i know-how.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostor pro takovou činnost se objevil v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i speciálních školách a aktivně pořádá odborné DVPP programy pro pedagogy z ČR, ale i Slovenska.

Na území ČR tak byla vybudována sít vzdělávacích Center kolegiální podpory. Vzdělávacími centry se staly základní (dříve speciální školy) – v Bruntále – hlavní centrum a úspěšný žadatel projektu, Opavě, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Poděbradech a Kralupech nad Vltavou, které budou po dobu tří let jednou měsíčně pořádat vzdělávací aktivity pro pedagogy z běžných základních a mateřských škol. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na výměnu zkušeností při vzdělávání dětí s PO, doplnění a vysvětlení legislativních opatření, využití moderních pomůcek, technologií a iPadů pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další témata, spadající do oblasti společného vzdělávání ve školství.

Setkání budou vycházet z pomyslného rozdělení typů postižení (žák se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením více vadami, žák s mentálním postižením, žák s poruchou autistického spektra, žáci s poruchami chování učení).

Připravený program

Účastníci těchto školení budou postupně v jednotlivých, na sebe navazujících lekcích, seznámeni s celou problematikou daného postižení, a to zejména se zaměřením na tyto oblasti:

• symptomy a projevy daného postižení, očekávané možnosti vzhledem ke vzdělávání,

• přizpůsobení školního prostředí těmto žákům, na co je potřeba se zaměřit, vytvoření vhodných podmínek vzhledem k danému typu a míře postižení,

• metody a formy výuky, možnosti zvládání specifických projevů daného postižení,

• sestavení Plánu pedagogické podpory, IVP, spolupráce s asistentem pedagoga ve třídě,

• možnosti práce v hodinách s heterogenní skupinou žáků, individualizace výuky vzhledem k postižení žáka a jeho možnostem, konkrétní kompenzační a reedukační pomůcky, náměty do jednotlivých hodin a ukázky konkrétních výstupů, vhodné učebnice a pracovní materiály.

Kolegiální podpora

Soubor setkání je přizpůsoben a realizován danému regionu tzv. na míru; pracovníci školy při konzultaci s mentorem CKP sami upřesňují oblast svého zájmu, hodnotí, ve které oblasti vzhledem ke vzdělávání žáků se SVP cítí nedostatky, případně se budou chtít s předstihem připravit na příchod takových žáků.

Benefitem pro základní školy bude zapůjčení 2 iPadů po celou dobu projektu, proplacené náhrady na cestování a znalosti, které obdrží v rámci workshopů na Vaší škole pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ačkoliv v době zrodu projektu bylo nutné vytvořit základní síť spolupracujících škol, nejedná se o uzavřenou skupinu. Na jakékoliv setkání v kterémkoli Centru kolegiální podpory je otevřený přístup zájemcům z kterékoliv základní školy.

Název projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím

Cíl projektu: Prohloubení spolupráce mezi školami v oblasti rozvíjení a zefektivnění vzdělávání a dalších možností vzdělávání, příprava žáků na povolaní, výměna zkušeností, pracovních postupů a poznatků učitelů v předmětech zaměřených na přípravu žáků pro výběr povolání.

Hlavní přeshraniční partner: Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace NFP na celý projekt: 227 308,45 EUR

Opis projektu: Projekt se realizuje mezi dvěma školami a to Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka 13 v Žiline a Základní škola speciální Těšínská 41/98 v Ostravě. Cíl projektu je rozdělený do 3 aktivit, které se navzájem doplňují a prolínají. V rámci realizace projektu jde o poznání a výměnu kulturních a sociálních hodnot žáků, učitelů a rodičů a vytvoření nových sociálních vztahů mezi slovenskými a českými žáky a v neposlední řadě pomoc při integraci znevýhodněných osob do pracovního života.

Link na stránku programu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/


"Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím"

Kód projektu ITMS2014+: 304011C854

Ve školním roce 2017/2018 až 2018/2019 bude probíhat projekt přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto projektu si budeme s partnerskou školou Špeciálnou základnou školou a materskou školou v Žilině vyměňovat zkušenosti formou výměnných pobytů pedagogů.

Hlavním cílem projektu je příprava žáků na další vzdělávání a to se uskutečňuje výměnnými pobyty žáků, exkurzemi u potencionálních zaměstnavatelů a společnou online výukou.

Na konci školního roku 2018/2019 se také uskuteční konference zaměřená na možnosti dalšího vzdělávání žáků s mentálním postižením po ukončení povinné školní docházky.

Výsledkem tohoto projektu budou:

- nové zkušenosti pedagogů

- zkušenosti žáků a jejich představo možném dalším uplatnění na trhu práce

- pracovní listy

- konference

Celková získaná finanční podpora z Unie je 227 308,45 Euro.


Dotační program: " Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018"

Dotační program:" Podpora aktivit v oblasti rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018"

Nadace ČEZ

Díky projektu EPP - pomáhej pohybem jsme získali mobilní interaktivní zobrazovač, který nám umožňuje udělat i z podlahy interaktivní plochu. Žáci jsou z této nové pomůcky velmi nadšeni.

Sweet

Ostrava !!!

I v letošním roce 2017 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt "Učíme se žít". Tento projekt je zaměřený na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Celková dotace činí 20 000,- Kč.

Dotační program:" Podpora aktivit v oblasti rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017"

Odkaz na fotogalerii jednotlivých témat:

Téma: Zdravá strava

/Vystava_ovoce_a_zeleniny_2016

Zdrava_strava_2016

Téma: Alkohol není náš kamarád

http://zstesinska.rajce.idnes.cz/Alkohol_je_nas_nepritel/

Projektový_den_Mezilidské_vztahy_2017

Školni_ples_2017

Dopravní dopoledne 2018

https://youtu.be/A5U63uSH3qA

Dotační program: " Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017"

Odkaz na fotogalerii jednotlivých témat:

Škola_v_přírodě_Čarták_2016

Projekt_Zahrada_pěti_smyslů

Výroba_krmítek

Uspávaní_zahrady

Keramické_tvořeni_2017

Probouzeni_zahrady

Video zahrada 5 smyslů

OSTRAVA !!!

V letošním roce 2016 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt "Učíme se žít". Tento projekt je zaměřený na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Celková dotace činí 20 000,- Kč.

Pracujeme s nářadím

CZ.1.07/1.1.00/57.0606

Tento projekt jsme získali v rámci výzvy 57.

Hrajeme si s písmenky

CZ.1.07/1.1.00/56.0777

Tento projekt jsme získali v rámci výzvy 56.

OSTRAVA !!!

V letošním roce 2015 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt "Učíme se žít II". Tento projekt je zaměřený na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Celková dotace činí 20 000,- Kč.

Nadační fond Vítkovice Steel 2014

Podařilo se nám získat dotaci 202 000,- Kč na vybavení Stimulačního a terapeutického prostoru. Z této dotace jsme vybavili multismyslovou místnost pomůckami na stimulaci zraku, sluchu, hmatu, projektor a plno dalších zajímavých pomůcek. Další část nám pomohla vybavit prostor na terapie.

Projekt RESTART

Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnery projektu RESTART

Název projektu RESTART

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004

Nadační fond AGEL

Získali jsme příspěvek 20 000,- na vybavení snouzelenu. Pořídili jsme terapeutický buben a další malé bubínky a jiné hudební nástroje.

MODERNÍ VÝUKA NEZÁVISLE NA TYPU POSTIŽENÍ II

Od března 2012 běží na naší škole projekt z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost na projekt: "Moderní výuka nezávisle na typu postižení II.

Díky těmto finančním prostředkům můžeme uskutečnit tyto aktivity:

Interaktivní výuka:

 • nové ozvučení na interaktivních tabulích

 • interaktivní stůl

 • dotykové monitory

Rehabilitační péče:

 • fyzioterapie

 • ergoterapie

 • canisterapie

 • aromaterapie

 • kraniosakrální terapie

 • bazální stimulace

 • orofaciální stimulace

 • polohování

Semináře pro pedagogy:

 • kraniosakrální terapie 1.- 4. díl

 • bazální stimulace prohlubující kurz

V listopadu 2009 naše škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost na projekt: "Moderní výuka pro všechny nezávisle na typu postižení.

Co zajímavého se díky těmto prostředkům podaří uskutečnit?

  • Nové vybavení - díky projektu můžeme školu vybavit interaktivními tabulemi a dotykovými monitory, které jsou velmi vhodné pro naše žáky se speciálními potřebami při vzdělávání a zároveň pořídit pomůcky pro různé druhy terapií podporujících výuku.

  • Semináře pro pedagogy - v rámci projektu proběhnou kurzy a semináře pro pedagogy v nejnovějších, ale ověřených a účinných metodách a technikách práce s žáky. Pedagogové pak budou tyto naučené metody a techniky uplatňovat ve výuce našich žáků.

  • Semináře pro rodiče - zlepšení podmínek při vzdělávání žáků chceme také podpořit organizováním seminářů pro rodiče, na kterých budou odborníci z různých oborů rodiče informovat, jak nejlépe postupovat při nejrůznějších činnostech a aktivitách s dětmi, o nových metodách při rehabilitaci, zvládání stresu či agresivity, ap.

  • Výukové výlety – uskuteční se výjezdní pobyty rodičů s dětmi, na kterých budou rodičům prakticky předvedeny některé používané postupy u jejich dětí, které si budou moci vyzkoušet a sami osvojit tak, aby je uměli účinně a efektivně používat ve prospěch vývoje svých dětí a eliminovalo se jejich chybné provádění.

I

Projekt: Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0029

příjemce dotace – Moravskoslezský kraj

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

V rámci tohoto projektu se Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Těšínská 98, Slezská Ostrava, transformuje na Centrum integrované podpory pro žáky s mentálním postižením

Rozpočet projektu pro naše SPC: 1.240.177,60 Kč

Cílové skupiny projektu:

o Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

o Rodiče žáků se zdravotním postižením

o Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

Centrum integrované podpory bude zajišťovat poradenské, intervenční a metodické služby pro klienty s mentálním postižením (dále jen MP), jejich rodiče a pedagogické pracovníky v okresech Ostrava a Frýdek-Místek.

Došlo k rozšíření činnosti centra o řadu aktivitindividuální a skupinové činnosti s klienty (individuální reedukace, individuální terapie - krmení, podpůrné psychologické vedení, semináře pro rodiče), činnosti určené pedagogickým pracovníkům (kurzy, workshopy, prezentace pomůcek, metodická podpora, konzultace).

Pro dosažení této transformace byly v rámci projektu realizovány odborné vzdělávací kurzy:

  • Bukofaciální stimulace – kurz pro partnerská SPC

lektor: Mgr. Silvie Vaňková, speciální pedagog-logoped

náplň kurzu: Anatomie a fyziologie orofaciálního ústrojí. Rozbor krmení u zdravého a postiženého dítěte. Příčiny a symptomy problémů s krmením u dětí. Jak polohovat dítě u krmení, doporučení vhodných pomůcek pro krmení. Praktická cvičení, videoukázky, kazuistiky.

Místo konání: ZŠ Těšínská 98, Ostrava-Slezská Ostrava

  • Rozvoj školních dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – kurz pro pedagogy ZŠ, MŠ

lektoři: Mgr. Hana Lidvinová, speciální pedagog, Mgr. Barbora Augustinská, speciální pedagog

náplň kurzu: Orientace v odborných zprávách poradenských zařízení, rozvoj a možnosti reedukace všech oslabených funkcí, které žák potřebuje k úspěšnému zvládnutí školních dovedností – psaní, čtení a počítání. Možnosti využití didaktických pomůcek, pracovních listů a odborné literatury. Praktické ukázky činností se žákem.

Místo konání: ZŠ Těšínská 98, Ostrava-Slezská Ostrava

  • Rozvoj komunikačních dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – kurz pro pedagogy a rodiče klientů s mentálním postižením

lektor: Mgr. Silvie Vaňková, speciální pedagog-logoped

náplň kurzu: Fyziologický vývoj řeči a narušený vývoj řeči u dětí s MP, terminologie a nejčastější poruchy řeči u dětí s MP. V praktické části metody a postupy, jak rozvíjet řeč dětí s MP. Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků s MP.

Místo konání: ZŠ Těšínská 98, Ostrava-Slezská Ostrava

  • Úspěšná integrace žáka s mentálním postižením – kurz pro pedagogy

lektoři: Mgr. Blanka Šarajová, speciální pedagog, Mgr.Dagmar Běnková, speciální pedagog

náplň kurzu: Integrace a její opora v legislativě. Smysl, podmínky a průběh integrace. Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka, tvorba plnění plánu, vyhodnocení IVP. Spolupráce učitele s asistentem pedagoga, s pracovníky SPC. Příklady dobré praxe. Praktické ukázky.

Místo konání: ZŠ Těšínská 98, Ostrava-Slezská Ostrava

Hlavní činnosti Centra integrované podpory pro klienty s MP

Všechny uvedené aktivity probíhají od května r.2010 a zájemci – rodiče se mohou objednat na tel.č. 596 238 036 nebo na emailové adrese: spc@specskoly.com

Nácvik sluchové percepce

Individuální terapie zaměřená na rozvoj sluchové pozornosti, diferenciace a paměti, využití speciálních pomůcek a počítačových programů při terapii. Opakovaná sezení s klienty, konzultace a instruktáž s jejich rodiči.

Lektor: Mgr.Augustinská.

Příprava na psaní žáků, grafomotorika

Individuální terapie zaměřená na uvolňování ruky, pracovní návyky při kreslení, jak motivovat žáka ke kreslení, úchop psacího náčiní, uvolňovací grafomotorická cvičení, vytváření podmínek vedoucích ke kompenzaci obtíží. Využití speciálních pomůcek při terapii. Opakovaná sezení s klienty, konzultace a instruktáž s jejich rodiči.

Lektor: Mgr. Šarajová

Nácvik grafomotoriky, vizuomotoriky, zrakové percepce

Cílem této terapie je rozvoj rozumových schopností, zrakového vnímání, výtvarných a pracovních činností, jemné motoriky a komunikace za využití speciálních pomůcek. Opakovaná sezení s klienty, konzultace a instruktáž s jejich rodiči.

Lektor: Mgr. Lidvinová

  • Nácvik sluchové a zrakové percepce, vizuomotoriky, grafomotoriky

Individuální terapie zaměřená na rozvoj rozumových schopností, zrakového a sluchového vnímání, bazální stimulaci u těžce handicapovaných klientů, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, využívání speciálních pomůcek, vytváření podmínek vedoucích ke kompenzaci obtíží. Opakovaná sezení s klienty, instruktáž s jejich rodiči. Lektor: Mgr. Běnková

  • Individuální terapie s žákem a jeho pedagogem zaměřená na terapeutické krmení

Pedagogové žáků s MP se seznámí s příčinami a symptomy problémů s krmením, naučí se správně posadit svého žáka a vybrat pro něj pomůcky pro krmení, usnadnit a zkvalitnit dítěti příjem a zpracování potravy, podpořit vývoj motorických dovedností v orofaciální oblasti a v neposlední řadě zajistit bezpečnost dítěte (prevence aspirací, zvracení apod.). Opakovaná sezení s klienty, instruktáž s jejich pedagogy a pedagogickými asistenty.

Lektor: Mgr. Vaňková

  • Podpůrné psychologické vedení žáků s MP

Aktivita psychologů SPC se bude orientovat na diagnostiku žáka s poruchou chování, jeho rodinného zázemí a třídního kolektivu. Bude zaměřena na krizovou intervenci, dlouhodobou terapii žáka a jeho rodiny, event. práci s třídou. Využívány jsou různé relaxační techniky.

Lektoři: Mgr. Sýkorová, Mgr. Pospíšilová, Mgr. Halamová

Výstupy klíčových aktivit:

Činností Centra integrované podpory a realizací projektových aktivit dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poradenských, intervenčních i metodických služeb Speciálně pedagogického centra.

Centrum integrované podpory poskytne metodickou pomoc a podporu jak pedagogům ve specializovaných třídách u žáků individuálně integrovaných, tak rodičům těchto žáků.

Výstupy z aktivit centra budou součástí „Sborníku příkladů dobré praxe“, ve kterém budou zastoupeny praktické zkušenosti z práce se žáky s různými druhy postižení.

11. 5. 2009 - Získány granty od Statutárního města Ostravy

Od Statutárního města Ostravy jsme získali granty na uskutečnění:

 • Městského kola soutěže v recitaci

 • Městského kola v puzzliádě

 • 2. ročníku výtvarné soutěže (téma: "Rodina")

08. 9. 2008 - Dotace ministerstva školství na rozvoj EVVO

Zhodnoceni projektu enviromentální výchovy na školní rok 2007/2008-07-15

Únor

V tomto měsíci jsme začali podrobněji připravovat projekt, vyhledávali jsme vhodná místa na přednášky, exkurze.

Březen

Během tohoto měsíce jsme objednávali jednotlivé akce projektu - exkurzi do záchranné stanice v Bartošovicích - přednášku pracovníků ze záchranné stanice v Bartošovicích - exkurzi do OZO - organizace školy v přírodě - naplánování dopravní soutěže - domluvení termínu výletu k mysliveckému sdružení Vratimov - naplánování tvůrčího workschopu na téma co jsme viděli v přírodě, jak se dá kouzlit s přírodním materiálem, a druhý na téma jak třídíme odpady a co se dá z nich všechno vyrobit. Všechny akce jsme zařadili do harmonogramu.

Duben

Tento měsíc jsme uskutečnili plánovanou exkurzi do firmy OZO. Akce se zúčastnilo celkově 45 osob. Z toho pedagogický doprovod -11, rodiče - 5, žáků - 29. Výklad byl uzpůsoben mentálních schopnostem našich žáků, které plně zaujal. Měli jsme možnost zhlédnout a projít se areálem OZO a bylo nám vysvětleno a ukázáno jak se zpracovávají odpadky a proč je dobré třídit odpad. Děti se také mohli vyfotit u popelářských aut. Po návratu jsme z krabiček od čajů s dětmi vyráběli popelnice a děti si tak mohou neustále osvěžovat třídění odpadu. Podle ohlasů některých rodičů děti mají zájem po této exkurzi doma třídit odpad. Ve škole také tento měsíc proběhla dopravní soutěž, kde si děti vyzkoušeli poznávat značky, závodit na koloběžkách, ale také se dozvěděli o alternativních prvcích v dopravě a jak se dopravovat, aby to bylo zdraví prospěšné a méně škodlivé pro ovzduší.

Květen

V polovině měsíce proběhla škola v přírodě na rekreačním středisku v Rozpitém, které se nachází na konci údolí a děti jsou tak týden obklopeni přírodou. Každý den se podnikali přírodovědné vycházky do okolních lesů a při té příležitosti sbírali přírodní materiály, se kterými jsme dále pracovali. Každý den probíhal nějaký workschop např. malování na kamínky, skládání obrázků ze šišek a klacíku, poznávání stromů a kytiček dle obrázku, malování na téma :Jak vidím přírodu okolo sebe a mnoho dalších zajímavých činností. S dětmi jsme prováděli pozorování přírody a zvířátek v ní. Když bylo špatné počasí tak jsme také využili knížek s tématikou přírody. Po návratu ze školy v přírodě proběhla vědomostní soutěž, která obsahovala otázky jak z přírody tak z oblasti třídění odpadu. Otázky byli uzpůsobeny rozumovým schopnostem našich žáků.

Červen

Na začáteku měsíce jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, kde žáci byli seznámeni s tím jaké hrozí nebezpečí ptákům v okolí lidských obydlí a jaké jsou možnosti jejich ochrány. Děti si také mohli prohlédnout z blízka ptáky (krkavec, poštolka, sovy, výr, čáp černý, volavku a mnoho dalších ). Vzhledem k tomu, že je zde terén přístupný i pro vozíčkáře a autobusem jsme jeli přímo od školy mohli tuto exkurzi s námi absolvovat také vozíčkáři. Po prohlídce stanice a přednášce jsme si prohlídli okolí zámečku u kterého roste největší Platan v naší republice. Akce se účastnili také rodiče, kteří exkurzi velmi chválili a byli rádi za získané podněty, které mohou využít při trávení volného času se svými dětmi. V tomto měsíci jsme také absolvovali přednášku na téma zvířata v lesích kolem nás. Opět vše bylo přizpůsobeno rozumovým schopnostem našich dětí, které to velmi zaujalo a myslíme si, že si z toho odnesli hodně pozitivních zážitků. Na závěr roku jsme podnikli jednodenní výlet k mysliveckému sdružení do Vratimova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Vždy na podzim sbírají děti kaštany, které slouží jako krmivo přes zimu pro zvířata a v létě jedeme k nim na výlet a děti jsou zde seznamováni s různými zvířaty a jejich zvyky. Pro děti měli myslivci připravené různé soutěže jako například poznávání zvířat podle obrázku, určení potravy daného zvířete, střelba na terč poznávání stop zvířat a mnoho dalšího. Po návratu jsme dali možnost dětem své zážitky namalovat a vzniklo plno pěkných obrázků.

Vzhledem k některým druhům postižení našich žáků (tělesné a smyslové) jsme po celou dobu vyráběli pomůcky tak, aby byly vhodné pro naše žáky. Např. laminování obrázků a přidělávání krabiček k nim pro lepší úchop, převádění a laminování obrázků do černobílé podoby pro zrakově postižené, barevné označení skupin obrázků pro lepší orientaci dětí při práci s obrázky, výroba popelnic na nácvik třídění odpadu a další. Ve výtvarných a pracovních výchovách si děti vyráběli pomůcky na soutěže z odpadních materiálů (kelímky od jogurtu, obaly od kinder vajíček, papírové tácky, PET láhve atd. Proběhlo také vzdělávání pedagogických pracovníků na téma ekoateliér. Celkově můžeme zhodnotit velmi kladně celý projekt a to na základě zájmu našich žáků o danou problematiku, ale i zpětných reakcí rodičů a pedagogů při průběžném ověřování získaných znalostí. Vědomostní testík většina dětí udělal bez chyby. Proto by jsme chtěli i příští rok v podobném projektu pokračovat a navíc zkušenosti z tohoto projektu využijeme při zpracování školského vzdělávacího programu.

Ke stažení v PDF: Dotace ministerstva školství na rozvoj EVVO / 2008 - (PDF 39 kB)