Kontakty

SPC - Speciálně pedagogické centrum

při Základní škole speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace


Vyšetřování klientů probíhá na adrese


U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh


tel:+420 734 763 987

tel: 596 238 036

datová schránka: ep4j4zp


Těší se na Vás tým pracovníků:

 • Psychologové

 • Speciální pedagogové

 • Sociální pracovnice

Psycholožky:

 • Mgr. Kateřina Halamová halamova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Joanna Fursova fursova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Karolína Smejkalová smejkalova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Hana Sýkorová sykorova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Alena Konečná konecna.a@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Veronika Šnerchová snerchova@zs-tesinska.cz


Speciální pedagožky:

  • Mgr. Barbora Augustinská (vedoucí SPC) augustinska@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Dagmar Běnková benkova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Martina Doležalová dolezalova@zs-tesinska.cz

  • Mgr. Dagmar Čajánková cajankova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Kateřina Benešová benesova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Pavlína Sablová sablova@zs-tesinska.cz

 • Mgr. Blanka Šarajová sarajova@zs-tesinska.cz


Sociální pracovnice:

 • Mgr. Lenka Demjanová demjanova@zs-tesinska.cz

Administrativní pracovnice:


Nabízíme bezplatné služby dětem, žákům a studentům s mentálním postižením, jejich rodičům, školám, pedagogickým a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti.


Komplexní služby speciálního pedagoga, psychologa, sociálně - právní poradna pro klienty s mentálním postižením. Výjezdy za klienty, ambulantní péče, individuální výuka, metodická pomoc.

Vyšetřování klientů probíhá na adrese U Studia 2654/33, Ostrava - ZábřehVstup do budovy školského poradenského zařízení

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám

(s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

Všichni zákonní zástupci klientů i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky.

Každý zákonný zástupce klienta bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce.

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.


Po vstupu do prostor SPC budete vyzváni k desinfekci rukou. Prosíme o dodržování pokynů.


Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a doporučeným postupům MŠMT ČR a

zřizovatele platí od 11. 5. 2020 je opět obnoven provoz SPC.


Pro aktuální informace sledujte stránky MŠMT.


http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru


V dokumentech najdete:

 • formuláře ke stažení

 • etický kodex pracovníků SPC

 • Vnitřní řád SPC

Stačí jen kliknout na tlačítko dokumenty (nerozbalovat nabídku).

SPC je součástí projektu " Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra", reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 2 podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1. Infrastruktury veřejných služeb a dílčích oblasti podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.


SPC se stalo partnerem Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0029


SPC poskytuje ambulantně i v terénu tyto služby:

 • Komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) a poradenské služby (doporučení odkladu povinné školní docházky, návrh na jiný způsob plnění povinné školní docházky, doporučení vhodného vzdělávacího programu)

 • Pomoc při řešení výukových a výchovných problémů

 • Pomoc při individuální a skupinové integraci žáků se zdravotním postižením v MŠ, ZŠ a SŠ a spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů

 • Poskytování odborných konzultací pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky

 • Kariérové poradenství

 • Přímá práce s dětmi a žáky (rozvoj jednotlivých vývojových oblastí) - doporučení alternativních metod v oblasti komunikace, výuky čtení, psaní, matematiky, sociálně právní poradenství

 • Zapůjčování odborné literatury

 • Osvětová a informační činnost


Činnost centra se uskutečňuje na pracovišti centra a návštěvami ve školách, v rodinách a v zařízeních pečujících o děti a žáky s mentálním postižením.

Návštěvu SPC je možno domluvit telefonicky ( 734 763 987, 596 238 036) nebo písemně. K návštěvě není potřeba doporučení.

"Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK"


Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.


Partnery projektu jsou:

Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace

Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace


V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci – psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji. Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC. Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky: Son-Rise, Feuersteinovo instrumentální obohacování I, základní I a II, Handle terapie I a II, Nácvik sociálních dovedností, Koncept bazální stimulace, Ovlivňování lokomoce během vyučování, Sociálně právní poradenství, Aplikované plavání, Krizová intervence, Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením, Úvod do systemického přístupu v pomáhajících profesích, Osobnostní typologie, HYPO, Dítě v předškolním věku, Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce, Maxík, Percepční a motorická

oslabení ve školní praxi, Arteterapie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením a

Vývojová škála Bayleyové.


Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí a žáků se zdravotním postižením. Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede celkem 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí.


Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.


Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.